ÇAYKUR’DAN YAŞ ÇAY ALIMLARI VE KONTENJAN UYGULAMASI AÇIKLAMASI

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü; De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz, 24 Mayıs iti­ba­riy­le 61.500 ton yaş çay alımı ya­pıl­mış­tır. Ma­lum­la­rı­nız üre­tim ka­pa­si­te­miz 9.020 ton/gün­dür. Buna rağ­men 11 bin ton ci­va­rın­da yaş çay alım ger­çek­leş­mek­te­dir. Tüm ger­çek­ler or­ta­da iken üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yan­lış yön­len­di­ril­me­si doğru ve hak­ka­ni­yet­le bağ­daş­ma­mak­ta­dır.

ÇAY­KUR; Gün boyu tüm fab­ri­ka­la­rı do­la­şı­yor hatta ve hatta tüm alı­mev­le­ri, çay bah­çe­le­ri do­la­şı­lı­yor. Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ger­çek­ler an­la­tı­lı­yor, çay taze ve bir­kaç günde ha­sa­dı ya­pı­lıp bi­ti­ri­lecek bir işlem ol­ma­dı­ğı­nı he­pi­miz bil­mek­te­yiz. Çay ha­sa­dı­nın hiç ol­maz­sa 20-25 gün devam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­me­yen üre­ti­ci­miz yok­tur. Üre­ti­ci­le­ri­miz hiç­bir söy­le­ne­ne kulak ver­me­den be­lir­le­nen li­mit­ler nis­pe­tin­de çay sat­ma­ya devam etsin. Çay alım­la­rı­mız gün­lük be­lir­le­nen li­mit­ler se­vi­ye­sin­de devam ede­cek­tir. ÇAY­KUR mev­cut ka­pa­si­te­si ile üre­ti­ci­den 1 kg daha fazla nasıl çay alı­rız he­sa­bı ile uğ­raş­mak­ta ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si ge­re­kir. Acele edil­me­den gün­lük ha­sa­da devam edil­me­si­ni özel­lik­le is­tir­ham eder ko­lay­lık­lar di­le­riz, şek­lin­de açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI