Ak Parti Rize İl Başkanı Alim’den Can Ataklı Hakkında Suç Duyurusu

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Can Atak­lı’nın Rize ve Ri­ze­li­ler için kul­lan­dı­ğı ağır ha­ka­ret­ler ve aşa­ğı­la­ma­lar do­la­yı­sıy­la suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­nı açık­la­dı.

İl Baş­ka­nı Alim ko­nuy­la il­gi­li şu açık­la­ma­yı yaptı; “İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in Rize prog­ra­mı es­na­sın­da olu­şan pro­tes­to­lar, İYİ Par­ti­li üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bu pro­tes­to­lar kar­şı­sın­da ta­kın­dı­ğı pro­vo­ka­tif ve sal­dır­gan tavır ile son­ra­sın­da­ki tez­vi­rat­lar artık yar­gı­nın ve yüce mil­le­ti­mi­zin tak­di­rin­de­dir. Ancak ya­şa­nan olay­la­rı TELE1 te­le­viz­yo­nun­da yo­rum­la­dı­ğı­nı iddia eden Can Atak­lı’nın Rize ve Ri­ze­li­le­ri çok ağır bir şe­kil­de aşa­ğı­la­ma­sı, ha­ka­ret­ler yağ­dır­ma­sı kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir.
Kör mu­ha­lif si­ya­si zih­ni­ye­tin söz­cü­sü olup ga­ze­te­ci­lik­le maruf Can Atak­lı’nın tek­rar et­mek­ten hicap du­ya­ca­ğım ha­ka­ret­le­ri­nin al­tın­da­ki ana unsur; Recep Tay­yip Er­do­ğan ve AK Parti düş­man­lı­ğı­dır. Rize’nin Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’a olan mu­hab­be­ti ve al­dı­ğı oy ora­nı­nı baz ala­rak ja­ko­ben tarz­da­ki nef­ret dili ve ha­ka­ret­le­ri, Er­do­ğan düş­man­lı­ğı­nın bütün Rize’ye ve Ri­ze­li­le­re teş­mil edi­li­şi­nin te­za­hü­rü­dür. Daha ön­ce­le­ri de mil­let ira­de­si­ni, de­mok­ra­si­mi­zi ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ı hedef alan, darbe çı­ğırt­kan­lı­ğı ile bir­lik­te ül­ke­mi­zin krize gir­me­si­ni ar­zu­la­yan çı­kış­la­rı­na şahit ol­du­ğu­muz Can Atak­lı’nın Rize ve Ri­ze­li­ler için kul­lan­dı­ğı bu tah­kir ve nef­ret di­li­ni kı­nı­yor, söz ko­nu­su ifa­de­ler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­mı ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­nu­yo­rum.” dedi.


Haber Merkezi