Lo­jis­tik Li­ma­na Taş almak ama­cıy­la açıl­mak is­te­nen İşken­ce­le­re Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren yur­dun de­ği­şik yer­le­rin­den ko­nu­nun uz­ma­nı 23 ODA Baş­ka­nı açık­la­ma yaptı.

23 Oda Baş­ka­nı­nın açık­la­ma­sı
Doğu Ka­ra­de­niz’in eşsiz va­di­le­rin­den biri olan Rize’nin İkiz­de­re İlçesi İşken­ce­de­re mev­ki­in­de or­man­lık alan kat­le­di­le­rek açıl­mak is­te­nen ta­şo­ca­ğı­na karşı di­re­nen yöre hal­kı­nın mü­ca­de­le­si­ni se­lam­lı­yo­ruz.
Rize İyi­de­re’de inşa edil­mek is­te­nen Lo­jis­tik Mer­ke­zi ve Li­ma­nı’nın deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak taş­la­rı çı­kart­mak için bölge hal­kı­nın ve doğal ha­ya­tın yaşam kay­na­ğı olan or­man­lık ala­nın yok edil­me­si kabul edi­le­mez.
Lo­jis­tik Mer­ke­zi iha­le­si­ni alan şir­ke­tin ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için ger­çek­leş­ti­ril­mek is­te­nen bu doğa kat­li­amı hem ya­sa­la­rın, hem de yaşam hak­kı­nın ih­la­li an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
Ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri, ser­ma­ye ke­sim­le­ri­nin kâr hırsı gö­ze­ti­le­rek değil, hal­kın ih­ti­yaç ve çı­kar­la­rı gö­ze­ti­le­rek yü­rü­tül­me­li­dir.
Hal­kın yaşam hak­kı­nı ve sağ­lı­ğı­nı gör­mez­den gelen, doğal ya­şa­mı teh­dit eden, çev­re­ye te­la­fi­si im­kân­sız za­rar­lar veren bir ma­den­ci­lik an­la­yı­şı kabul edi­le­mez.
Yak­la­şık 100 bin ağa­cın bu­lun­du­ğu 100 hek­tar or­man­lık alanı kap­sa­yan ve İşken­ce­de­re’deki tüm doğal ya­şa­mı ve eko­sis­te­mi or­ta­dan kal­dı­ra­cak olan ta­şo­ca­ğı ruh­sa­tı der­hal iptal edil­me­li­dir.
Ül­ke­mi­zin or­man­lık alan­la­rı her yıl çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le tah­rip edil­mek­te­dir.
Ya­şam­sal ve çev­re­sel et­ki­le­ri göz önün­de bu­lun­du­rul­mak­sı­zın ha­zır­la­nan pro­je­ler, açı­lan yol­lar ve yü­rü­tü­len ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le ni­te­lik­li or­man­lık alan­la­rı­mız zarar gör­mek­te­dir.
Yakın za­man­da Kaz Dağ­la­rı’nda, Fatsa’da, Kuzey Or­man­la­rı’nda ya­şa­nan orman kat­li­am­la­rı­nın gö­rün­tü­le­ri yü­rek­le­ri sız­lat­ma­ya devam eder­ken, bu gö­rün­tü­le­re ye­ni­le­ri­nin ek­len­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ğiz.
İkiz­de­re’de daha şim­di­den, ta­şo­ca­ğı böl­ge­si­ne yol aça­bil­mek için bin­ler­ce ağaç yok edil­di.
İnşaat fir­ma­sı­nın doy­mak bil­mez rant hırsı, he­pi­mi­zin göz­le­ri önün­de ül­ke­nin ve do­ğa­nın ge­le­ce­ği­ni yok edi­yor.
Tüm yet­ki­li­le­ri bilim in­san­la­rı­nın, çevre gö­nül­lü­le­ri­nin, yöre hal­kı­nın ve do­ğa­nın se­si­ne kulak ver­me­ye, bu in­san­lık su­çu­na dur de­me­ye davet edi­yo­ruz.
TÜRK MÜ­HENDİS VE MİMAR ODA­LA­RI BİRLİĞİ Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Ko­ra­maz
BİLGİSAYAR MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Rıza Ata­soy
ÇEVRE MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ahmet Kah­ra­man
ELEKTRİK MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Pala
FİZİK MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­lah Za­rar­sız
GEMİ MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Salih Bos­tan­cı
GEMİ MAKİNA­LA­RI İŞLET­ME MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­ra­muz Aşkın
GIDA MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yaşar Üzüm­cü
HARİTA ve KA­DAST­RO MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali İpek
İÇMİMAR­LAR ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emrah Kay­mak
İNŞAAT MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Taner Yüz­geç
JEOFİZİK MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şev­ket De­mir­baş
JE­OLOJİ MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hü­se­yin Alan
KİMYA MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Uğur­lu
MADEN MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ayhan Yük­sel
MAKİNA MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yunus Yener
ME­TA­LURJİ VE MAL­ZE­ME MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İrfan Türk­ko­lu
ME­TE­ORO­LOJİ MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fırat Çu­kur­ça­yır
MİMAR­LAR ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz İnce­da­yı
PEY­ZAJ MİMAR­LA­RI ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yasin Otu­zoğ­lu
ŞEHİR PLAN­CI­LA­RI ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gen­cay Ser­ter
TEKSTİL MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Aykut Üstün
ZİRAAT MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Baki Remzi Su­iç­mez


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU