Monthly Archives: Mayıs 2021

Kılıçdaroğlu: Kota Ve Kontenjanın Kaldırılması Lazım

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, “Kota ve kon­ten­ja­nın kal­dı­rıl­ma­sı lazım” dedi.

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da gün­dem­de­ki ko­nu­la­rı de­ğer­len­dir­di. Top­lan­tı­da Çay Ka­nu­nu’nu ha­zır­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, “Çay Ka­nu­nu’nu ha­zır­lar­ken çay üre­ti­ci­le­ri ile bir araya ge­le­ce­ğiz. Kota ve kon­ten­ja­nın kal­dı­rıl­ma­sı lazım. Çayda taban fiyat uy­gu­la­ma­sı ol­ma­sı lazım. Çay it­ha­la­tı­na da son ve­ril­me­si lazım. Çay Tür­ki­ye’de kar­de­şim. Ri­ze­li kar­deş­le­rim beni din­le­yin. Ge­le­ce­ğim, si­zin­le otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Tür­ki­ye’nin so­run­la­rı nasıl çö­zü­lür size an­la­ta­ca­ğım. Çay ko­nu­sun­da Rize önem­li bir böl­ge­dir. Çay, Rize ve Art­vin için st­ra­te­jik ürün­dür. Fın­dık, Ka­ra­de­niz için st­ra­te­jik ürün­dür” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Türkiye’den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı

Tür­ki­ye’den 2021’in ocak-ni­san dö­ne­min­de Ame­ri­ka, Al­man­ya, Ku­veyt ve Bel­çi­ka başta olmak üzere 40 ül­ke­ye 9 mil­yon 542 bin 306 do­lar­lık bal ihraç edil­di.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den yap­tı­ğı der­le­me­ye göre, Ocak-Ni­san 2021’de Tür­ki­ye’den 2 bin 502 ton bal dış sa­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. Bal ih­ra­ca­tı, 2 bin 12 ton kar­şı­lı­ğı 8 mil­yon 990 bin 22 dolar girdi elde edi­len Ocak-Ni­san 2020’ye göre mik­tar ba­kı­mın­dan yüzde 24, değer ba­kı­mın­dan da yüzde 6 artış gös­ter­di.Ame­ri­ka, Al­man­ya, Ku­veyt, Bel­çi­ka, Katar, İspan­ya ve Ja­pon­ya, en fazla dış satım ya­pı­lan ül­ke­ler ola­rak sı­ra­lan­dı. Bu dö­nem­de Ame­ri­ka’ya 2 mil­yon 825 bin 250 dolar kar­şı­lı­ğın­da 707 ton bal sa­tıl­dı. Bu ül­ke­yi 2 mil­yon 802 bin 956 do­lar­la Al­man­ya, 412 bin 530 do­lar­la da Ku­veyt iz­le­di.​Geçen yılın aynı dö­ne­min­den fark­lı ola­rak Bel­çi­ka, Bul­ga­ris­tan, Hong Kong, İtalya, Fas, Dubai, Slo­vak­ya, Po­lon­ya, Pa­kis­tan, Af­ga­nis­tan, Kenya, İsrail ve Ro­man­ya’ya da bal ihraç edil­di.- Böl­ge­den ya­pı­lan bal ih­ra­ca­tı yüzde 65 art­tıDKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Tür­ki­ye’den ocak-ni­san dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len bal ih­ra­ca­tı­nın bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 24 ar­ta­rak 2 bin 502 tona ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di.Söz ko­nu­su bal ih­ra­ca­tın­dan 9 mil­yon 542 bin 306 dolar gelir sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Kal­yon­cu, bu ra­ka­mın da ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 6 art­tı­ğı­nı ak­tar­dı.Kal­yon­cu, Trab­zon, Ordu, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne, Rize ve Art­vin’in yer al­dı­ğı TR90 böl­ge­sin­den ise 2021 yı­lı­nın ocak-ni­san dö­ne­min­de 14 ül­ke­ye 145 ton bal ihraç edi­le­rek, kar­şı­lı­ğın­da 663 bin 169 dolar girdi sağ­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.Böl­ge­den geçen yıl aynı dö­nem­de 6 ül­ke­ye ih­ra­cı ger­çek­leş­ti­ri­len 71 ton bal­dan 400 bin 955 dolar gelir elde edil­di­ği­ni dile ge­ti­ren Kal­yon­cu, bu dönem ihraç edi­len bal mik­ta­rı­nın yüzde 103, ge­li­rin de yüzde 65 art­tı­ğı­na dik­ka­ti çekti.​Kal­yon­cu, böl­ge­den ih­ra­cat ya­pı­lan ülke sa­yı­sı­nın 6’dan 14’e çık­ma­sı­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:”Böl­ge­den en fazla bal, geçen yıl da ol­du­ğu gibi Al­man­ya’ya sa­tıl­dı. Bu yılın 4 aylık dö­ne­min­de Al­man­ya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len 67 ton bal ih­ra­ca­tın­dan 259 bin 370 dolar gelir sağ­lan­dı. Geçen yıl ih­ra­cat ya­pıl­ma­yan Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ise 6 ton bal ih­ra­ca­tı kar­şı­lı­ğın­da 70 bin 585 dolar gelir elde edil­di.”Geçen yıla oran­la en yük­sek ar­tı­şın Bah­reyn’e ya­pı­lan ih­ra­cat­ta ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Kal­yon­cu, bu ül­ke­ye ger­çek­leş­ti­ri­len bal ih­ra­ca­tı­nın ge­lir­de yüzde 439 ar­ta­rak 62 bin 122 do­la­ra ulaş­tı­ğı­nı ak­tar­dı.Kal­yon­cu, özel­lik­le son dö­nem­de ka­li­te­li bal ve bal ürün­le­ri­ne olan ta­le­bin, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ar­ta­rak devam et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Haber Merkezi

Ak Parti Rize İl Başkanı Alim’den Can Ataklı Hakkında Suç Duyurusu

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Can Atak­lı’nın Rize ve Ri­ze­li­ler için kul­lan­dı­ğı ağır ha­ka­ret­ler ve aşa­ğı­la­ma­lar do­la­yı­sıy­la suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­nı açık­la­dı.

İl Baş­ka­nı Alim ko­nuy­la il­gi­li şu açık­la­ma­yı yaptı; “İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in Rize prog­ra­mı es­na­sın­da olu­şan pro­tes­to­lar, İYİ Par­ti­li üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bu pro­tes­to­lar kar­şı­sın­da ta­kın­dı­ğı pro­vo­ka­tif ve sal­dır­gan tavır ile son­ra­sın­da­ki tez­vi­rat­lar artık yar­gı­nın ve yüce mil­le­ti­mi­zin tak­di­rin­de­dir. Ancak ya­şa­nan olay­la­rı TELE1 te­le­viz­yo­nun­da yo­rum­la­dı­ğı­nı iddia eden Can Atak­lı’nın Rize ve Ri­ze­li­le­ri çok ağır bir şe­kil­de aşa­ğı­la­ma­sı, ha­ka­ret­ler yağ­dır­ma­sı kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir.
Kör mu­ha­lif si­ya­si zih­ni­ye­tin söz­cü­sü olup ga­ze­te­ci­lik­le maruf Can Atak­lı’nın tek­rar et­mek­ten hicap du­ya­ca­ğım ha­ka­ret­le­ri­nin al­tın­da­ki ana unsur; Recep Tay­yip Er­do­ğan ve AK Parti düş­man­lı­ğı­dır. Rize’nin Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’a olan mu­hab­be­ti ve al­dı­ğı oy ora­nı­nı baz ala­rak ja­ko­ben tarz­da­ki nef­ret dili ve ha­ka­ret­le­ri, Er­do­ğan düş­man­lı­ğı­nın bütün Rize’ye ve Ri­ze­li­le­re teş­mil edi­li­şi­nin te­za­hü­rü­dür. Daha ön­ce­le­ri de mil­let ira­de­si­ni, de­mok­ra­si­mi­zi ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ı hedef alan, darbe çı­ğırt­kan­lı­ğı ile bir­lik­te ül­ke­mi­zin krize gir­me­si­ni ar­zu­la­yan çı­kış­la­rı­na şahit ol­du­ğu­muz Can Atak­lı’nın Rize ve Ri­ze­li­ler için kul­lan­dı­ğı bu tah­kir ve nef­ret di­li­ni kı­nı­yor, söz ko­nu­su ifa­de­ler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­mı ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­nu­yo­rum.” dedi.


Haber Merkezi

TMMOB RİZE İL SEKRETERİ MURAT YAZICI GÖREVİNDEN ALINDI

TMMOB Yönetim Kurulu Rize’nin İkizdere İlçesi İşkence dere mevkiinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağı projesini destekleyen ve karşı çıkanları bölücülükle suçlayan TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Yazıcı’yı TMMOB Yönetim Kurulu’nun 22 Mayıs 2021 tarihli kararı ile görevinden alarak Disiplin kuruluna sevk etti.

TMMOB 45. Dönem 52. Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da alı­nan 789 Nu­ma­ra­lı karar şöyle de­nil­di” Bir­li­ği­miz ve bağlı Oda­la­rı­nın Baş­kan­la­rı ta­ra­fın­dan 12 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ortak basın açık­la­ma­sı ile Rize’nin İkiz­de­re İlçesi İşken­ce­de­re mev­ki­in­de or­man­lık alan için­de açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­nın bir doğa kat­li­amı­na neden ol­du­ğu ve dur­du­rul­ma­sı çağ­rı­sı ya­pıl­mış­tır. TMMOB ve Oda­la­rı­mı­zın web say­fa­la­rın­da ya­yım­lan­mış olan açık­la­ma ay­rı­ca İKK sek­re­ter­le­ri­mi­ze de ile­til­miş­tir.
Hal böy­ley­ken, TMMOB Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­te­ri Murat Ya­zı­cı’nın 16 Mayıs 2021 ta­rih­li bazı basın yayın or­gan­la­rın­da yer alan açık­la­ma­sın­da, söz ko­nu­su taş oca­ğı­na iliş­kin ola­rak TMMOB’deki gö­re­vi TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Rize İl Tem­sil­ci­si ol­ma­sı­na rağ­men “Rize İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı” un­va­nı kul­la­na­rak “Bazı ya­tı­rım­lar do­ğa­ya ve çev­re­ye zarar ve­re­bi­lir. Bu çev­re­sel et­ki­ler ve za­rar­lar dev­let gü­ven­ce­si ile dü­zel­ti­le­bi­lir. Bu yö­re­de yak­la­şık 2,5 yıl­dan beri de­ni­zin tuzlu su et­ki­si ile erit­me­ye­ce­ği taş tipi ile il­gi­li araş­tır­ma ya­pıl­dı. Bu yö­re­de 7 tane uygun yer bul­du­lar. Fakat 16 mil­yon ton taş lazım ol­du­ğu için tek re­zerv kay­na­ğı­nın bu­ra­da ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti­ler. Bir yer­den taş çı­kart­mak mı yoksa 7 tane ayrı ayrı yeri tah­rip etmek mi? Dev­let en mi­ni­mum tah­ri­bat ala­nı­nı seçti” şek­lin­de de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du­ğu ve taş oca­ğı­na karşı çıkan çev­re­le­ri “bö­lü­cü ke­sim­ler” le ir­ti­bat­lı ol­mak­la itham et­ti­ği tes­pit edil­miş­tir.
Ko­nu­ya yö­ne­lik ola­rak 17 Mayıs 2021 tarih, 781 sa­yı­lı ya­zı­mız­la Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­te­ri’nden Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na su­nul­mak üzere ba­sı­na ver­di­ği açık­la­ma­da yer alan tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­le­rin varsa da­yan­dı­ğı il­gi­li ba­kan­lık ve ku­rum­lar­ca onay­lı etüt, proje, rapor, ruh­sat vb. bel­ge­le­rin ve tek­nik do­kü­man­la­rın 21 Mayıs 2021 günü mesai saati bi­ti­mi­ne kadar Bir­li­ği­mi­ze gön­der­me­si is­ten­miş­tir.
Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­ter­li­ği’nin 21.05.2021­ta­rih, 2021/7 sa­yı­sı ce­va­bi ya­zı­sı ve ek­le­ri in­ce­len­di­ğin­de ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­le­re iliş­kin hiç­bir belge ve ra­po­run yer al­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te, sa­de­ce “il­gi­li bel­ge­le­rin Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­kan­lı­ğın­da ol­du­ğu” be­lir­til­mek­te­dir.
1. Dün­ya­da ko­ru­ma al­tın­da­ki 200 va­di­den bi­ri­si olan İkiz­de­re va­di­sin­de Çev­re­sel Etki De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru dahi ha­zır­lan­ma­dan açıl­mak is­te­nen taş ocağı ile il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ve­re­ce­ği za­ra­rı hiç­bir bi­lim­sel veri ve tek­nik ça­lış­ma­la­ra da­yan­mak­sı­zın “dev­le­tin te­la­fi ede­ce­ği” gibi öznel ve mes­net­siz de­ğer­len­dir­me­ler­le ka­mu­oyu­nu ya­nıl­tan açık­la­ma­la­rı,
2.Söz ko­nu­su açık­la­ma­da “Ne halkı ne de sivil top­lum ör­güt­le­ri­ni dev­le­tin bu ya­tı­rı­mı­na ha­zır­la­ya­ma­dık. Ha­zır­la­ya­ma­dı­ğı­mız gibi de bazı bö­lü­cü ke­sim­ler bunu fır­sat bi­le­rek bu­ra­da dev­le­ti­ne mil­le­ti­ne bağlı in­san­la­rı sanki bu­ra­da bir kat­li­am var­mış gibi or­ga­ni­ze et­me­ye baş­la­dı­lar.” ifa­de­siy­le başta TMMOB ve bağlı Oda­la­rı olmak taş ocağı iş­let­me­si­ne karşı çıkan çev­re­le­ri bö­lü­cü­lük suç­la­ma­sıy­la hedef gös­te­ren tu­tu­mu ne­de­niy­le;
Murat Ya­zı­cı’nın TMMOB İl/İlçe Ko­or­di­nas­yon Ku­rul­la­rı Yö­net­me­li­ği’nin 7. Mad­de­si uya­rın­ca Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­ter­li­ği gö­re­vin­den alın­ma­sı­na, İnşaat Mü­hen­di­si Murat Ya­zı­cı hak­kın­da, ge­rek­li di­sip­lin iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek üzere, mes­le­ği­ni ve gö­re­vi­ni ki­şi­sel ya da bir grup adına çıkar sağ­la­mak için TMMOB mev­zu­atı­na, bi­li­me ve mes­lek tek­ni­ği­ne ay­kı­rı bi­çim­de uy­gu­la­ya­rak ka­mu­ya, halka, üçün­cü şa­hıs­la­ra zarar ver­mek, te­mel­siz suç­la­ma­lar­la mes­le­ği, mes­lek men­sup­la­rı­nı ya da Türk Mü­hen­dis ve Mimar Oda­la­rı Bir­li­ği­ni, Oda­la­rı ve bun­la­rın alt bi­rim­le­ri­ni ka­mu­oyun­da küçük dü­şür­mek ve et­kin­lik­le­ri­ni en­gel­le­mek suç­la­rı­nı iş­le­di­ği ge­rek­çe­siy­le TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­na bil­di­rim­de bu­lu­nul­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir” de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’nin 7 İlçesindeki Nüfus Müdürlüğü, Yeni Konsepti İle Vatandaşlara Daha Modern Şartlarda Hizmet Verecek

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de nüfus mü­dür­lük­le­rin­de yeni bir kon­sep­te ge­çil­di. Tek­no­lo­ji des­te­ği ile bir­lik­te hiz­met sü­re­le­ri kı­sal­dı, yo­ğun­luk azal­dı. Rize’de İl ve İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri de bu çer­çe­ve­de ye­ni­den ta­sar­lan­dı ve Mü­dür­lük­le­ri ye­ni­le­ne­rek Kon­sept Nüfus Mü­dür­lü­ğü­ne dö­nüş­tü­rül­dü.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan proje kap­sa­mın­da Rize Mer­kez, Gü­ney­su, Ça­ye­li ve Pazar İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin ar­dın­dan bugün iti­ba­riy­le Ar­de­şen ve Hem­şin Nüfus Mü­dür­lük­le­ri de Kon­sept Nüfus Mü­dür­lü­ğü­ne dö­nüş­tü.
Ön­ce­ki yıl­lar­da Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce ve­ri­len pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si gibi hiz­met­le­rin Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lük­le­ri­ne dev­re­dil­me­si ile bir­lik­te Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin hiz­met alanı ge­niş­le­di.
Bu­nun­la bir­lik­te yoğun bir şe­kil­de va­tan­daş­la­ra hiz­met veren Nüfus Mü­dür­lük­le­rin­de hiz­met ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için yeni pro­je­ler oluş­tu­rul­du.
Çağ­daş, kon­for­lu, ku­rum­sal kim­li­ği ön plan­da tutan Kon­sept Nüfus Mü­dür­lü­ğü ile va­tan­daş­la­rın doğru ve yön­len­di­ri­ci bil­gi­le­re ula­şa­bi­le­cek­le­ri da­nış­ma alanı, ça­lış­ma ala­nı­nın için­de oluş­tu­ru­lan bek­le­me sa­lon­la­rı, böl­me­ler­le bir­bi­rin­den ay­rıl­mış es­te­tik baş­vu­ru ma­sa­la­rı ile kon­sept ta­mam­la­na­rak, Nüfus Mü­dür­lük­le­ri nezih ve ferah or­tam­lar ile es­te­tik gö­rü­nü­me ka­vuş­tu­lar.
Daha önce Rize Mer­kez, Gü­ney­su, Ça­ye­li ve Pazar İlçe­le­rin­de ta­mam­la­nan ça­lış­ma­lar Ar­de­şen ve Hem­şin İlçe­le­rin­de de ta­mam­lan­dı.
İyi­de­re Kay­ma­kam­lık bi­na­sı­nın hiz­me­te gir­me­si ile İyi­de­re Nüfus Mü­dür­lü­ğü de kon­sep­te uygun hiz­met ve­recek.
Şu ana kadar 7 İlçede ta­mam­la­nan ça­lış­ma­lar ile Nüfus Mü­dür­lük­le­ri yeni kon­sep­te ka­vuş­muş oldu.
4 İlçede de en kısa sü­re­de ça­lış­ma­lar baş­la­ya­cak.


Haber Merkezi

Her Gün Yeni Bir Şeyler Öğreniyoruz

Daha fazla öğ­ren­mek için de gay­re­ti­miz var. Öğ­re­necek, gö­recek, ge­zecek, kav­ra­ya­cak ne çok şey var. İlk bil­gi­le­ri­mi­zi bir dü­şün­ce sis­te­mi ile iliş­ki­len­dir­me­ye baş­la­yın­ca ken­di­mi­zi o dü­şün­ce sis­te­mi­nin an­la­tı­cı­sı ola­rak gö­rü­yo­ruz. Baş­lı­yo­ruz bi­li­yo­rum de­dik­le­ri­mi­zi baş­ka­la­rı­na öğ­ret­me­ye.
An­lat­mak, an­la­şıl­mak uzun bir süreç. Kabul gör­me­si, tak­dir edil­me­si ve ya­şa­nıl­ma­sı öyle kolay ol­mu­yor. Tu­tar­lı ol­ma­sı is­te­ni­yor an­lat­tık­la­rı­mı­zın, her­kes­çe uy­gu­la­na­bi­lir ol­ma­sı. Doğru ol­ma­sı ve güven ver­me­si de is­te­ni­yor. Belki bir ka­za­nım sağ­la­ma­sı, öğ­re­nil­di­ğin­de ne işime ya­ra­ya­cak so­ru­su­na cevap ver­me­si. Bir de an­lat­tık­la­rı­mız­da bir iz ara­nı­yor: Ya­şan­mış­lık izi. Tec­rü­bey­le sa­bit­tir, der gibi. Ata­dan, ba­ba­dan ve tö­re­den kalan miras gibi.
Ko­nu­şup an­lat­tık­la­rı­mız birer söz esa­sın­da. Sözü öz yapan dav­ra­nış ile tu­tar­lı ol­ma­sı. Bir söz, ifade et­ti­ği bir dav­ra­nı­şın ha­re­ket­le­rin­de ah­lâ­ki ise ağır­lı­ğı olu­yor. “Öyle boş ko­nuş­ma” di­yo­ruz ya, dav­ra­nı­şı yani ah­lâ­ki bir gös­ter­ge­si ol­ma­yan sözün içi de, dışı da bo­şa­lı­yor. Ge­ri­ye kuru laf, boş söz ka­lı­yor.
Son za­man­lar­da sözün özünü öyle bir bo­şalt­tık ki, “ken­di­ni gös­ter­me, çok iş yapma, her işe atıl­ma, sana mı kal­mış, senin işin mi…” min­va­lin­de kı­sıt­la­ma­lar ile öze­lik­le baş­ka­la­rı­na yö­ne­lik iş ve hiz­met üre­ten­ler ne­re­dey­se elini aya­ğı­nı çek­ti­ler iş­le­rin­den. Bir uyu­şuk­luk, ata­let ve du­ra­ğan­lık.
Sanki ko­nuş­tuk­la­rı­nı yap­ma­la­rı için ya­zı­lı emir gel­me­si­ni bek­ler gi­bi­ler. Kendi sö­zü­ne, mes­le­ği­ne ve işine yap­tı­ğı işin ha­re­ke­ti­ni ger­çek­leş­ti­re­rek sahip çık­ma­ma­ya baş­la­dı­lar.
Çok şey öğ­re­nip, çok da ko­nu­şu­yo­ruz. Hele hele ço­cuk­la­rı­mı­za da çok şey öğ­re­tip ge­le­cek­le­ri­ni kur­tar­mak için çır­pı­nı­yo­ruz.
Biz­ler birer anne ve baba ola­rak yeni doğan be­bek­ten ne öğ­ren­dik? Sahi ilk defa ku­ca­ğı­mı­za al­dı­ğı­mız­da, o ko­ku­su­nu içi­mi­ze çek­ti­ği­miz­de, ilk ağ­la­ma­sın­da, ilk ba­kı­şın­da, gü­lü­şün­de, biz­ler ço­cuk­la­rı­mı­zın ta­le­be­si olduk mu?
Bu öğ­ren­dik­le­ri­miz lazım bize.

23 ODA BAŞKANLIĞINDAN TAŞ OCAĞI AÇIKLAMASI

Lo­jis­tik Li­ma­na Taş almak ama­cıy­la açıl­mak is­te­nen İşken­ce­le­re Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren yur­dun de­ği­şik yer­le­rin­den ko­nu­nun uz­ma­nı 23 ODA Baş­ka­nı açık­la­ma yaptı.

23 Oda Baş­ka­nı­nın açık­la­ma­sı
Doğu Ka­ra­de­niz’in eşsiz va­di­le­rin­den biri olan Rize’nin İkiz­de­re İlçesi İşken­ce­de­re mev­ki­in­de or­man­lık alan kat­le­di­le­rek açıl­mak is­te­nen ta­şo­ca­ğı­na karşı di­re­nen yöre hal­kı­nın mü­ca­de­le­si­ni se­lam­lı­yo­ruz.
Rize İyi­de­re’de inşa edil­mek is­te­nen Lo­jis­tik Mer­ke­zi ve Li­ma­nı’nın deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak taş­la­rı çı­kart­mak için bölge hal­kı­nın ve doğal ha­ya­tın yaşam kay­na­ğı olan or­man­lık ala­nın yok edil­me­si kabul edi­le­mez.
Lo­jis­tik Mer­ke­zi iha­le­si­ni alan şir­ke­tin ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için ger­çek­leş­ti­ril­mek is­te­nen bu doğa kat­li­amı hem ya­sa­la­rın, hem de yaşam hak­kı­nın ih­la­li an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
Ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri, ser­ma­ye ke­sim­le­ri­nin kâr hırsı gö­ze­ti­le­rek değil, hal­kın ih­ti­yaç ve çı­kar­la­rı gö­ze­ti­le­rek yü­rü­tül­me­li­dir.
Hal­kın yaşam hak­kı­nı ve sağ­lı­ğı­nı gör­mez­den gelen, doğal ya­şa­mı teh­dit eden, çev­re­ye te­la­fi­si im­kân­sız za­rar­lar veren bir ma­den­ci­lik an­la­yı­şı kabul edi­le­mez.
Yak­la­şık 100 bin ağa­cın bu­lun­du­ğu 100 hek­tar or­man­lık alanı kap­sa­yan ve İşken­ce­de­re’deki tüm doğal ya­şa­mı ve eko­sis­te­mi or­ta­dan kal­dı­ra­cak olan ta­şo­ca­ğı ruh­sa­tı der­hal iptal edil­me­li­dir.
Ül­ke­mi­zin or­man­lık alan­la­rı her yıl çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le tah­rip edil­mek­te­dir.
Ya­şam­sal ve çev­re­sel et­ki­le­ri göz önün­de bu­lun­du­rul­mak­sı­zın ha­zır­la­nan pro­je­ler, açı­lan yol­lar ve yü­rü­tü­len ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le ni­te­lik­li or­man­lık alan­la­rı­mız zarar gör­mek­te­dir.
Yakın za­man­da Kaz Dağ­la­rı’nda, Fatsa’da, Kuzey Or­man­la­rı’nda ya­şa­nan orman kat­li­am­la­rı­nın gö­rün­tü­le­ri yü­rek­le­ri sız­lat­ma­ya devam eder­ken, bu gö­rün­tü­le­re ye­ni­le­ri­nin ek­len­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ğiz.
İkiz­de­re’de daha şim­di­den, ta­şo­ca­ğı böl­ge­si­ne yol aça­bil­mek için bin­ler­ce ağaç yok edil­di.
İnşaat fir­ma­sı­nın doy­mak bil­mez rant hırsı, he­pi­mi­zin göz­le­ri önün­de ül­ke­nin ve do­ğa­nın ge­le­ce­ği­ni yok edi­yor.
Tüm yet­ki­li­le­ri bilim in­san­la­rı­nın, çevre gö­nül­lü­le­ri­nin, yöre hal­kı­nın ve do­ğa­nın se­si­ne kulak ver­me­ye, bu in­san­lık su­çu­na dur de­me­ye davet edi­yo­ruz.
TÜRK MÜ­HENDİS VE MİMAR ODA­LA­RI BİRLİĞİ Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Ko­ra­maz
BİLGİSAYAR MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Rıza Ata­soy
ÇEVRE MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ahmet Kah­ra­man
ELEKTRİK MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Pala
FİZİK MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­lah Za­rar­sız
GEMİ MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Salih Bos­tan­cı
GEMİ MAKİNA­LA­RI İŞLET­ME MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­ra­muz Aşkın
GIDA MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yaşar Üzüm­cü
HARİTA ve KA­DAST­RO MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali İpek
İÇMİMAR­LAR ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emrah Kay­mak
İNŞAAT MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Taner Yüz­geç
JEOFİZİK MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şev­ket De­mir­baş
JE­OLOJİ MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hü­se­yin Alan
KİMYA MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Uğur­lu
MADEN MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ayhan Yük­sel
MAKİNA MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yunus Yener
ME­TA­LURJİ VE MAL­ZE­ME MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İrfan Türk­ko­lu
ME­TE­ORO­LOJİ MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fırat Çu­kur­ça­yır
MİMAR­LAR ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz İnce­da­yı
PEY­ZAJ MİMAR­LA­RI ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yasin Otu­zoğ­lu
ŞEHİR PLAN­CI­LA­RI ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gen­cay Ser­ter
TEKSTİL MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Aykut Üstün
ZİRAAT MÜ­HENDİSLERİ ODASI Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Baki Remzi Su­iç­mez


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYKUR’DAN YAŞ ÇAY ALIMLARI VE KONTENJAN UYGULAMASI AÇIKLAMASI

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü; De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz, 24 Mayıs iti­ba­riy­le 61.500 ton yaş çay alımı ya­pıl­mış­tır. Ma­lum­la­rı­nız üre­tim ka­pa­si­te­miz 9.020 ton/gün­dür. Buna rağ­men 11 bin ton ci­va­rın­da yaş çay alım ger­çek­leş­mek­te­dir. Tüm ger­çek­ler or­ta­da iken üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yan­lış yön­len­di­ril­me­si doğru ve hak­ka­ni­yet­le bağ­daş­ma­mak­ta­dır.

ÇAY­KUR; Gün boyu tüm fab­ri­ka­la­rı do­la­şı­yor hatta ve hatta tüm alı­mev­le­ri, çay bah­çe­le­ri do­la­şı­lı­yor. Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ger­çek­ler an­la­tı­lı­yor, çay taze ve bir­kaç günde ha­sa­dı ya­pı­lıp bi­ti­ri­lecek bir işlem ol­ma­dı­ğı­nı he­pi­miz bil­mek­te­yiz. Çay ha­sa­dı­nın hiç ol­maz­sa 20-25 gün devam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­me­yen üre­ti­ci­miz yok­tur. Üre­ti­ci­le­ri­miz hiç­bir söy­le­ne­ne kulak ver­me­den be­lir­le­nen li­mit­ler nis­pe­tin­de çay sat­ma­ya devam etsin. Çay alım­la­rı­mız gün­lük be­lir­le­nen li­mit­ler se­vi­ye­sin­de devam ede­cek­tir. ÇAY­KUR mev­cut ka­pa­si­te­si ile üre­ti­ci­den 1 kg daha fazla nasıl çay alı­rız he­sa­bı ile uğ­raş­mak­ta ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si ge­re­kir. Acele edil­me­den gün­lük ha­sa­da devam edil­me­si­ni özel­lik­le is­tir­ham eder ko­lay­lık­lar di­le­riz, şek­lin­de açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KEKİK BÖLGEYİ SEVDİ

DOKAP Baş­kan­lı­ğı des­tek­le­ri ve ANG Vakfı ile Rize İl tarım Orman Mü­dür­lü­ğü İşbir­li­ği ile yü­rü­tü­len “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Tıbbi ve Aro­ma­tik Bit­ki­ler Pro­je­si” kap­sa­mın­da Rize/ İkiz­de­re’de Yayla Ke­ki­ği (Thy­mus num­mu­la­ris) Üre­ti­mi baş­la­tıl­dı.

Geçen yıl 350 kg Kekik top­lan­dı
İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da ’İlk 2019 yı­lın­da İkiz­de­re il­çe­mi­ze bağlı Çağ­ran­ka­ya ma­hal­le­sin­de ekimi ya­pı­lan Tıbbi Aro­ma­tik bitki olan Yayla Ke­ki­ği pro­je­si ile İlaç, Gıda ve Koz­me­tik sa­na­yi vb.​de kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nan ay­rı­ca arı­lar­da gö­rü­nen Var­roa has­ta­lı­ğı­na da al­ter­na­tif çözüm ge­ti­ren ve En­de­mik bir bitki olan Yayla Ke­ki­ği­nin­de geçen dönem 350 kg kekik top­lan­mış­tı. İlçe­miz Çağ­ran­ka­ya Ma­hal­le­si’nde Muh­tar Endam Biber’in yap­tı­ğı Kekik bah­çe­sin­den geçen dö­nem­de ya­pı­lan hasat so­nu­cun­da yak­la­şık 350 kg Yayla Ke­ki­ği top­lan­dı. Yayla ke­ki­ği ha­sa­dı ilk­ba­har ve son­ba­har ay­la­rın­da olmak üzere yılda 2 kez hasat ya­pı­lı­yor ve bir di­ki­mi ile yak­la­şık 15 yıl ye­ni­den ekim ya­pıl­ma­dan aynı çay bit­ki­si gibi verim alı­nı­yor.
İlçe­miz Ba­yır­köy kö­yü­ne de önü­müz­de­ki gün­ler­de yak­la­şık 3,5 dönüm ara­zi­ye Yayla ke­ki­ği ekimi ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
Şim­şir­li­de 30 ton Li­ka­pa
Yine İlçe­miz­de ‘Ma­vi­ye­miş’ ya da ‘yaban mer­si­ni’ ola­rak ta bi­li­nen Li­ka­pa üre­ti­min­de pilot bölge se­çi­len Şim­şir­li kö­yün­de, yıl­lık yak­la­şık 30 ton Li­ka­pa ha­sa­dı ya­pı­lı­yor. İkiz­de­re’de top­rak Li­ka­pa ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği için­de ol­duk­ça uygun. Özel­lik­le son yıl­lar­da çaya al­ter­na­tif ola­rak üre­ti­len Li­ka­pa­nın maddi açı­dan ge­ti­ri­si de ol­duk­ça tat­min edici. Ay­rı­ca şeker has­ta­lı­ğı, göz ve damar has­ta­lık­la­rı başta olmak üzere bir­çok has­ta­lı­ğa şifa kay­na­ğı ol­ma­sı da va­tan­da­şın Li­ka­pa üre­ti­mi­ne eği­li­mi­ni ar­tır­mış du­rum­da. İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ha­zır­la­mış ol­du­ğu proje ile be­lir­le­nen yer­ler­de önü­müz­de­ki gün­ler­de 1600 adet Li­ka­pa fi­da­nı­nın da da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak. Pro­je­de emeği geçen her­ke­se İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü­müz adına Te­şek­kür ede­riz’ de­nil­di.
Çağ­ran­ka­ya Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Endam Biber’kekik bizi sevdi bizde kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Daha da güzel verim ala­ca­ğız. Ma­hal­le ve köy­le­ri­miz­de yay­gın­laş­ma­sı­nı is­te­rim. Top­lan­dık­tan sonra iş­le­nip paket ve pi­ya­sa için satış gibi sı­kın­tı­la­rı­mı­zın gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bizim önü­müz­de mal sa­ta­cak, pa­zar­la­ya­cak Pazar ol­ma­lı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇORUH EDAŞ’IN “ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” TEMALI RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (Çoruh EDAŞ), 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası kapsamında, çalışanlarının çocukları arasında düzenlediği “Çocuklarımızın Gözünden İş Sağlığı ve Güvenliği” resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde, kesintisiz enerji parolasıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Çoruh EDAŞ, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki çalışmalarıyla farkındalık yaratmaya devam ediyor. “Çocuklarımızın Gözünden İş Sağlığı ve Güvenliği” temasıyla Çoruh EDAŞ çalışanlarının çocukları arasında düzenlenen resim yarışmasının kazananları düzenlenen törenle açıklandı. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığa çocuk gözünden dikkat çekilen bu anlamlı projede çocuklar, çizdikleri resimler ile hayal güçlerini yetenekleriyle buluşturdu. Yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllerini, Çoruh EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir’in elinden aldı.

İş sağlığı ve güvenliğinin, enerji sektörünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Çoruh EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, “Her işimizin, her toplantımızın ilk gündemi iş sağlığı ve güvenliği. Çalışmalarımızın temel hedefi, tüm birimlere 365 gün iş güvenliği kültürünü aşılamak ve bu kültürü görünür kılmak. Tüm çalışanlarımızın iş kazası geçirmeden sahadaki faaliyetlerini devam ettirmesi her zaman birinci önceliğimiz. Farkındalığımıza en büyük katkıyı çocuklarımızın sunacağı düşüncesiyle gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği resim yarışmamızın ödül töreninde, bu güzel eserleri bizlere sunan büyük ressamlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Temel dinamiğimiz iş sağlığı ve güvenliği”

5 il ve 61 ilçede yaklaşık 1,5 milyon aboneye, 1.377 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerinin altını çizen Kandemir, “Parolamız kesintisiz enerji arzı sağlamak. Ancak bunu yaparken saha ekiplerimizden yöneticilerimize kadar her görevdeki çalışanımız için insan odaklı, insan hayatını ve mutluluğunu önceleyen planlamalar yapmakta, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm standartları hayata geçirmekteyiz. Hangi iş kolunda olursa olsun, her akşam iş dönüşünde sevdiklerimize ulaşmanın, onlarla aynı sofrada oturabilmenin mutluluğu ve huzurunu çalışma hayatımızın sonuna kadar yaşamak için “önce iş güvenliği” prensibini hiç aklımızdan çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu. Kurum içi iletişim faaliyetlerinin önemine de dikkat çekilen projede Çoruh EDAŞ, sürdürdüğü insan odaklı yönetim anlayışıyla hem abonelerine hem de insan kaynağına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirtti.

Haber Foto: Ezgi Kaygısız