İkiz­de­re Va­di­sin­de ya­pıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na tepki gös­te­ren yöre in­sa­nı 17 gün­dür di­re­ni­şi­ni devam et­ti­ri­yor.

20 Nisan’da baş­lat­tık­la­rı Taş Oca­ğı­na Hayır di­re­ni­şi­ne hemen her gün bir­kaç si­ya­set­çi­nin des­tek ve­ri­yor. AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­rin­den Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve Osman Aşkın Bak’ın bir kez zi­ya­ret et­ti­ği köy sa­kin­le­ri­ne en büyük des­tek mu­ha­le­fet parti tem­sil­ci­le­rin­den geldi. Bir gün önce İstan­bul Ba­ğı­sız Mil­let­ve­ki­li Ümit Özdağ’ın zi­ya­ret et­ti­ği alan­da daha sonra İYİ parti Trab­zon ve Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Hü­se­yin Örs ile Hakan Sı­dal­lı ge­le­rek Taş Oca­ğı­na hayır diyen köy­lü­le­re sahip çık­tı­lar. Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs Bay­ram son­ra­sı İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’inde İkiz­de­re’ye ge­le­rek di­re­ni­şe devam eden ka­dın­la­ra des­tek ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.
Taş Ocağı di­re­ni­şi­nin 17. gün­de­ki des­tek zi­ya­ret­çi­le­ri Art­vin CHP Mil­let­ve­ki­li İsmail Bay­rak­tu­tan ve Ga­ze­te­ci İsmail Say­maz oldu. Doğal gü­zel­li­ği ile bo­zul­ma­yan ender va­di­ler­den olan İkiz­de­re Va­di­si­nin SİT alanı ol­du­ğu ve ko­ru­ma­sı ge­rek­li­ği­ni söy­le­yen Bay­rak­tu­tan ve Say­maz’biz­ler siz­le­rin ya­nın­da­yız. İkiz­de­re 3. taş oca­ğı­nı kal­dı­ra­maz. Her şey para ola­maz. Lo­jis­tik için de­ni­ze dol­du­ru­la­cak başka taş­lar bu­lu­nur. Al­ter­na­tif ocak­lar var ve bu­ra­lar­dan taş alın­ma­lı’ de­di­ler.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU