Süper Lig’de yeni sezon ön­ce­si trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Çay­kur Ri­zes­por’un tak­vi­ye ile kad­ro­su­nu güç­len­dir­me­yi plan­la­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Süper Lig’de se­zo­nu 48 pu­an­la 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­yan Çay­kur Ri­zes­por, kad­ro­su­nu güç­len­dir­me nok­ta­sın­da trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Söz­leş­me­le­ri sona eren fut­bol­cu­lar­la il­gi­li henüz karar aşa­ma­sın­da bu­lu­nan ye­şil-ma­vi­li­le­rin, dış trans­fer­de for­vet, sağ ve sol kanat, orta saha ile sto­per olmak üzere top­lam­da 13 ismi kad­ro­su­na kat­ma­yı plan­la­dı­ğı öğ­re­nil­di.
DJI­LO­BOD­JI, OĞUZ, BARIŞ VE ANIL İÇİN SICAK TEMAS
Çay­kur Ri­zes­por’un trans­fer ça­lış­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da Ga­zi­an­tep FK’dan sto­per oyun­cu­su Papy Dji­lo­bod­ji’nin ya­nı­sı­ra, Bu­cas­por Oğuz Aydın, Ke­çi­ören­gü­cü’nde Barış Alper Yıl­maz ile Afjet Af­yons­por Sey­fet­tin Anıl Yaşar gibi genç fut­bol­cu­lar­la da temas sağ­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
REMY AY­RIL­MAK İSTİYOR
Bu arada yeşil ma­vi­li­ler­de söz­leş­me­si devam eden for­vet oyun­cu­su Loic Remy ile ya­pı­lan gö­rüş­me­de oyun­cu­nun ta­kım­dan ay­rıl­ma nok­ta­sın­da görüş bil­dir­di­ği ifade edil­di. Ay­rı­ca söz­leş­me­si sona eren Sa­mu­dio ve diğer fut­bol­cu­lar ile il­gi­li henüz bir karar ve­ril­me­di.
BAŞ­KAN KAR­TAL BU HAFTA KA­RA­RI­NI VE­RECEK
Öte yan­dan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni bı­rak­mak is­te­yen Hasan Kar­tal’ın ön­ce­ki gün Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ile İstan­bul’da bu ka­ra­rı ile il­gi­li bir gö­rüş­me yap­tı­ğı kay­de­dil­di. Ya­pı­lan bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Kar­tal’ın net ka­ra­rı­nı bu hafta içe­ri­sin­de açık­la­ma­sı bek­le­ni­yor.

Haber Merkezi