BU VADİDE TAŞ OCAĞI OLURMU

İyi­de­re Lo­jis­tik Liman in­şa­atın­da dolgu mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nı­la­cak 16-20 mil­yon ton taş İşken­ce­de­re Va­di­sin­den alın­mak is­te­ni­yor. Fo­toğ­raf­ta­ki yeşil va­di­ye tepki gös­te­ren yöre halkı 31 gün­dür di­re­niş ya­pı­yor.

Ko­ru­ma al­tı­na alın­mış 200 va­di­den bi­ri­si olan İkiz­de­re Va­di­si­nin İşken­ce­de­re mev­ki­in­de İyi­de­re Lo­jis­tik Liman deniz dol­gu­su için 16 ile 20 Mil­yon ton ara­sın­da Ba­zalt taş alın­ma­sı için taş ocağı açıl­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Ce­viz­lik ve Gür­de­re köy­le­ri­nin ara­zi­sin­de 97 Hek­tar­lık yerde Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ham­mad­de üre­tim alanı izni için ruh­sat alın­mış ve bu ala­nın için­de 13.5 Hek­tar­lık yerde Taş çı­ka­rıl­ma­sı için ça­lış­ma Ruh­sa­tı alın­dı­ğı be­lir­til­miş.
Yöre hal­kı­nın 31 gün­dür tepki gös­ter­di­ği taş ocağı ya­pıl­ma­sın otur­ma ey­lem­le­ri halen devam edi­yor. İşken­ce­de­re Va­di­sin­de 13.5 Hek­tar­lık Taş Ocağı ruh­sat ala­nı­na ulaş­mak için yol açma ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Ça­lış­ma ala­nı­na ulaş­mak için bir km uzun­lu­ğun­da yol açı­la­cak ol­ma­sı­na yöre in­sa­nı içme su­yu­nun et­ki­le­ne­ce­ği­ni, de­re­le­ri­nin ve çay bah­çe­le­ri­nin yok ola­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le tepki gös­ter­me­ye devam edi­yor.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU