ZİRAAT ODALARINDAN SERT TEPKİ

Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Ar­de­şen Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu ve Fın­dık­lı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Özsoy, yeni çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sıy­la bir­lik­te müs­tah­sil­le­rin so­run­la­rı­nın da be­ra­be­rin­de art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek ge­rek­li yasal ted­bir­le­rin alın­ma­sı hu­su­sun­da sert açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­lar.

Fın­dık­lı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Özsoy, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Trab­zon, Rize ve Art­vin İli­miz­de bölge Mil­let­ve­ki­li se­çi­lip TBMM gön­de­ri­len ve­kil­le­re ses­le­ne­rek çay üre­ti­ci­le­ri­ne sahip çı­kıl­ma­ma­sın­dan yana dert­li ol­duk­la­rın, bunun ya­nın­da mec­lis­ten ive­di­lik­le çay ka­nu­nu­nun çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nın çi­ze­rek bu bozuk dü­ze­ni dev­le­tin dü­zelt­me­si ge­rek­ti­ğin, eğer bu olum­suz­luk­la­rın dü­zel­til­me­me­si ha­lin­de ise Ka­ra­de­niz çay üre­ti­ci­si­nin bi­te­ce­ği­ni söy­le­di.Ar­de­şen Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu, özel sek­tö­re ses­le­ne­rek yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da he­sa­bı­nı ki­ta­bı­nı bil­me­yen bir özel sek­tör­le karşı kar­şı­ya ol­duk­la­rı­nı ifade eder­ken ne oldu da bir haf­ta­da yaş çay fi­yat­la­rı­nı bu kadar aşa­ğı­ya çek­ti­niz diye ses­len­di.
Ka­ba­oğ­lu, Bunun ya­nın­da bölge hü­kü­me­te ses­le­ne­rek çay müs­tah­sil­le­rin ya­ra­rı­na ge­rek­li yasal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­ye­rek, ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­ma­sı ha­lin­de ise bölge hal­kı­nın se­çim­ler­de hesap so­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu ise ko­nuş­ma­sın­da 17 Mayıs ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı­nın özel sek­tör ta­ra­fın­dan sü­is­ti­mal edil­di­ği­ni ve bu taban fi­ya­tın %40 al­tın­da çay alımı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­ler­ken, cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan üre­ti­ci­mi­ze sahip çık­ma­sı­nı özel­lik­le is­ti­yo­ruz dedi.
Baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Art­vin böl­ge­sin­den ili­mi­ze nak­li­ye üc­re­ti öde­ne­rek yaş çay ge­ti­ril­di­ği­ni söy­ler­ken bu durum dev­le­ti­mi­ze ma­li­ye­ti art­tır­ma­sı­nın ya­nın­da bu­ra­da­ki fab­ri­ka­la­rı­nın da iş yü­kü­nü ar­tır­dı­ğı gibi üre­ti­ci­le­ri­miz­de mağ­dur edil­mek­te­dir.
Bu du­ru­mun son­lan­dı­rıl­ma­sı için Art­vin böl­ge­sin­de­ki Fab­ri­ka­la­rın gün­lük ka­pa­si­te­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı veya yeni fab­ri­ka­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan özel sek­tö­rün ken­di­si­ni ko­ru­ma­sı­nın ya­nın­da biraz olsun üre­ti­ci­nin de ya­nın­da yer al­ma­sı­nı is­te­ye­rek el insaf di­ye­rek 3.87 ola­rak açık­la­nan taban fi­ya­tı bugün iti­ba­riy­le 2.70 tl’ye kadar çe­kil­me­si­ni eleş­tir­di.
Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Ay­rı­ca Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ön­cü­lü­ğün­de 38 mad­de­den olu­şan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın neden hala ha­ya­ta ge­çi­ril­me­di­ği­ni bunun ya­nın­da içe­ri­ği ile il­gi­li ya­zı­lı bir met­nin Zi­ra­at Oda­la­rı­na neden gön­de­ril­me­di­ği­ni sordu.

Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI