Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN ve Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM hep bir­lik­te, Çay­kur Zi­ra­at Çay Bah­çe­si’nde yaş çay ha­sa­dı ger­çek­leş­tir­di­ler.

Vali Çeber; Çay ül­ke­mi­zin ve D.​Ka­ra­de­niz Böl­ge­mi­zin en önem­li eko­no­mik ve sos­yal de­ğe­ri­miz­dir.
Çay ha­sa­dın­dan sonra açık­la­ma yapan Rize va­li­si Kemal ÇEBER: “2021 Çay se­zo­nu­muz Rize’mize böl­ge­mi­ze ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun. Çay bizim en önem­li de­ğe­ri­miz. Rize çay­dır, çay da Rize’dir di­yo­ruz ve pan­de­mi dö­ne­min­den do­la­yı da iki se­zon­dur fark­lı bir çay se­zo­nu ya­şı­yo­ruz. Asıl se­zo­nu ya­şı­yo­ruz. Biz hem tüm ku­rum­lar ola­rak ve sek­tö­rün ana yö­ne­ti­ci­si ola­rak ÇAY­KUR’umuz bu dö­ne­me özgü bütün ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yor ve geçen sene nasıl çay se­zo­nu­mu­zu gayet sağ­lık­lı ve ve­rim­li şe­kil­de ta­mam­la­dıy­sak, bu se­ne­de ay­nı­sı­nın ol­ma­sı için eli­miz­den gelen gay­re­ti gös­te­ri­yo­ruz. Tabii bu nok­ta­da müs­tah­sil­le­ri­mi­zin, or­tak­çı­la­rı­mı­zın, ya­rı­cı­la­rı­mı­zın ve işçi kar­deş­le­ri­mi­zin pan­de­mi ile bir­lik­te on­la­rın dav­ra­nış tarz­la­rı bizim için çok daha önem arz edi­yor.” dedi.
So­run­suz bir sezon ge­çir­mek için her türlü ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Vali ÇEBER: “Biz her türlü ted­bi­ri alı­yo­ruz, ÇAY­KUR’umuz ku­rum­sal an­lam­da fab­ri­ka­lar­da, çay alım yer­le­rin­de her türlü ted­bi­rin alı­yor.
İlgili ku­rum­la­rı­mız, muh­tar­la­rı­mız, zi­ra­at oda­la­rı­mız her türlü ted­bir alı­yor. Ama işin aslı da va­tan­da­şı­mı­zın ken­di­si­ne ka­lı­yor. Bu sene her­han­gi bir ekst­ra yasak ka­ra­rı kı­sıt­la­ma ka­ra­rı ekst­ra bir uy­gu­la­ma yap­ma­dık. Çünkü hep söy­lü­yo­ruz geçen sene bir bi­lin­me­yen­ler mü­ca­de­le edi­yor­duk, bugün her­kes her şeyi bi­li­yor neye dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor. Biz de müs­tah­si­li­mi­ze, ça­lı­şan kar­deş­le­ri­mi­ze hep­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın gös­te­re­ce­ği özen­le sağ­lık­lı sıh­hat­li bir çay sö­zü­nü ge­çi­re­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­ruz. ”şek­lin­de açık­lan­dı.
İki se­zon­dur pan­de­mi­den do­la­yı ya­şa­nan işçi sı­kın­tı­la­rı ne­ti­ce­sin­de Ri­ze­li­le­rin çay bah­çe­le­ri­ne geri dön­dü­ğü­nü ve bunun hem çayın ka­li­te­si­ne hem de eko­no­mi­ye olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Va­li­si Kemal ÇEBER: “Geçen sene de söy­le­dik pan­de­mi­nin belki de eğer varsa olum­lu bir et­ki­si bun­lar­dan her­hal­de en önem­li­si ili­miz için Ri­ze­li müs­tah­sil­le­ri çay bah­çe­si­ne Ri­ze­li­le­rin çay bah­çe­le­ri­ne dön­me­si­dir. Hem bu sa­ye­de çok ciddi bir kay­nak ili­miz­de ve ül­ke­miz­de kaldı kal­mış oldu, hem de ça­yı­mız­da ciddi bir ka­li­te ar­tı­şı oldu. Hep söy­lü­yo­rum zi­ya­ret et­ti­ğim fab­ri­ka­lar­da bile fab­ri­ka sa­hip­le­ri ça­lı­şan­lar ve biz­ler söy­lü­yo­ruz top­la­nan çayın ko­ku­su da fark­lı ni­te­li­ği de fark­lı ka­li­te­si de fark­lı. İnsan­la­ra çok daha güzel çay içi­yo­ruz. İnsan­la­rı­mı­zın ye­ni­den çay bah­çe­le­ri ile bu­luş­muş ol­ma­sı bizi çok mutlu edi­yor. Biz pan­de­mi­den sonra da bunun böyle devam et­me­si­ni arzu edi­yo­ruz. Ben bu duy­gu­lar­la çay se­zo­nu­mu­zun, dev­le­ti­mi­zin de bütün va­tan­daş­lar­dan benim al­dı­ğım dönüş ola­rak çaya güzel güzel fiyat ver­miş ol­ma­sı ile be­ra­ber çok daha ve­rim­li, sağ­lık­lı be­re­ket­li geç­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum tüm va­tan­daş­la­rı­ma sağ­lık içe­ri­sin­de ka­za­sız be­la­sız güzel bir çay se­zo­nu di­li­yo­rum. Başta ÇAY­KUR’umuz olmak üzere genel mü­dü­rü­mü­zü ve eki­bi­ni teb­rik edi­yo­rum hem de sek­tör­de­ki tüm iş­let­me­si olan kar­deş­le­ri­me de bol ka­zanç­lar be­re­ket­li bir çay se­zo­nu di­li­yo­rum.” dedi.
Çay içmek gibi çay ha­sa­dı da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor; İki se­zon­dur pan­de­mi ted­bir­le­ri ile çay ha­sa­dı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ÇAY­KUR ola­rak hem fab­ri­ka­lar­da hem de çay alım yer­le­rin­de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sağ­lık­la il­gi­li ma­ka­le­ler­de çay iç­me­nin ko­ra­na­ya karşı iyi gel­di­ği be­lir­ti­li­yor, bizce de çay ha­sa­dı da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor diyen Genel Müdür ALİM: “Tıbbi ma­ka­le­ler­de çay iç­me­nin ko­ro­no­ya iyi gel­di­ği söy­len­di­ği gibi bah­çe­de çay ha­sa­dı yap­mak da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor. Bah­çe­de üre­ti­ci­ler bir­bir­le­rin­den me­sa­fe­li şe­kil­de çay ha­sat­la­rı­nı ya­pı­yor. Müm­kün ol­du­ğun­ca bir­bir­le­rin­den uzak ka­lı­yor­lar. Bah­çe­de temiz ha­va­da doğa ile iç içe ça­lı­şıl­dı­ğı için ko­ro­na için en­di­şe­li bir durum yok.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI