Doğu Ka­ra­de­niz, Yay­la­la­rı­nın sis al­tın­da­ki man­za­ra­sı ayrı bir gü­zel­lik ser­gi­li­yor.

Rize’de en çok yayla sa­hi­bi ilçe olan İkiz­de­re’de bir­bi­rin­den güzel ve ka­la­ba­lık yay­la­lar var. İlçe­de­ki en büyük yay­la­la­rın ba­şın­da Çağ­ran­ka­ya, Varda ve Ovit Yay­la­sı ge­li­yor. Ge­nel­de 2 bin ra­kı­mın üze­rin­de olan ve orman bit­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı yay­la­lar­da güneş ya­nın­da sis ol­du­ğu gün­ler­de­ki yayla man­za­ra­sı­na doyum ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­rin­den Rüz­gâr­lı Kö­yün­den İsmail Bay­rak ’bu­ra­sı İkiz­de­re Rüz­gâr­lı yay­la­sı. Yay­la­mız 2100 metre ra­kım­lı bir yerde. Or­ma­nın ve kir­li­li­ğin ol­ma­dı­ğı sakin bir köşe bu­ra­ya gelen sağ­lık ve dinç­lik bu­lu­yor din­le­ni­yor. Bugün sis ayrı bir man­za­ra verdi. Bu­lut­la­rın üze­rin­de­yiz gibi fo­toğ­raf­la­dık ’dedi.

Ön­ce­ki yıl­lar­da hay­van­cı­lı­ğın ön plan­da ol­du­ğu yay­la­lar­da hay­van sa­yı­sı aza­lın­ca gü­nü­müz­de gur­bet­çi­ler ta­ra­fın­dan ge­nel­lik­le din­len­me yeri ola­rak gö­rü­lü­yor. Yaz mev­si­min­de şen­le­nen yay­la­lar pan­de­mi sü­re­cin­de çok ilgi çekti. Yaz bo­yun­ca gur­bet­ten ge­len­ler ço­ğun­luk­la yayla ev­le­ri­ne yer­le­şe­rek tatil yaptı. İlçe­de­ki yay­la­la­rın ta­ma­mı­na yol su ve elekt­ri­ğin ol­du­ğu bir­çok yay­la­da te­le­fon gö­rüş­me­si­nin de ya­pıl­dı­ğı bi­li­ni­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU