Rize’de Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 174. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Tören Düzenlendi

Va­li­lik Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen tö­ren­de, Rize Tapu Mü­dü­rü Deniz Say ve Ka­dast­ro Mü­dü­rü Osman Kü­çü­kis­la­moğ­lu Ata­türk Anıtı’na çe­lenk sundu.

Tören, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.
Tapu Mü­dü­rü Say, daha sonra mü­dür­lük per­so­ne­li ve va­tan­daş­la­ra pasta ikram etti.
Say, 174. ku­ru­luş yı­lın­da her zaman ol­du­ğu gibi en ka­li­te­li hiz­me­ti sun­ma­ya devam et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Di­ji­tal dö­nü­şü­me ayak uy­dur­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Say, web-ta­pu, tapu takas, e-ha­ciz, e-ter­kin, par­sel sor­gu­la­ma, e-ran­de­vu, Tür­ki­ye tapu, 3 bo­yut­lu ka­dast­ro gibi pro­je­ler­le va­tan­daş­la­ra hiz­met sun­duk­la­rı­nı ve bun­la­rın alt­ya­pı­sı­nı ge­liş­tir­me­ye devam et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı dö­ne­min­de Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü ola­rak tüm im­kan­la­rı ile sü­re­ci sı­kın­tı­sız at­lat­mak için ça­ba­la­dık­la­rı­na dik­ka­ti çeken Say, her türlü dö­nü­şüm ile so­run­suz bir hiz­met ver­dik­le­ri­ni ifade etti.
Say, Rize’de de yeni hiz­met bi­na­sın­da va­tan­da­şa hiz­met verme ya­rı­şı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Haber Merkezi