Rize Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan İyidere Lojistik Merkezi Değerlendirmesi

Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lun­ca, İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nin kenti ve bölge eko­no­mi­si­ni bir üst lige ta­şı­ya­cak üçlü sa­ca­ya­ğı­nın son hal­ka­sı­nı oluş­tur­du­ğu be­lir­til­di.

RTSO’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, böl­ge­ye ve Rize’ye ka­zan­dı­rıl­ma­sın­dan mut­lu­luk duy­duk­la­rı lo­jis­tik mer­ke­zi­nin deniz dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak amacı ile İkiz­de­re Ce­viz­lik taş oca­ğın­dan kaya ve dolgu mal­ze­me­si çı­ka­rıl­ma­sı­nın za­ru­ri ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.
Lo­jis­tik mer­ke­zi­nin böl­ge­nin en büyük ih­ti­yaç­la­rın­dan ol­du­ğu ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:
“Uzun yıl­lar ya­pı­mı için mü­ca­de­le et­ti­ği­miz ve ni­ha­yet eko­no­mi­ye ve is­tih­da­ma katkı sağ­la­dı­ğı­nı mü­şa­he­de et­ti­ği­miz Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin et­kin­li­ği­ni art­tı­ra­cak, ay­rı­ca katkı sağ­la­mış ol­mak­tan gurur duy­du­ğu­muz Ovit Tü­ne­li’nin de içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Ri­ze-Mar­din Sevgi Yolu’nun daha aktif kul­la­nıl­ma­sı ile böl­ge­de ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­re­tin ana ar­ter­le­rin­den biri ol­ma­ya aday hale gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi, ili­miz ve böl­ge­mi­zin ge­le­ce­ği için hayli önem arz et­mek­te­dir.
Bir an­lam­da ili­mi­zin ve böl­ge­mi­zin eko­no­mi­si­ni bir üst lige ta­şı­ya­cak üçlü sa­ca­ya­ğı­nın son hal­ka­sı­nı oluş­tu­ran Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de emeği olan başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere her­ke­se şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.”
Bir­çok önem­li pro­je­de ol­du­ğu gibi İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nde de ko­nu­nun arka pla­nı­nı araş­tır­mak­sı­zın fark­lı ey­lem­ler ter­tip­len­di­ği an­la­tı­lan açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Çev­re­ci­lik mas­ke­si ar­dı­na giz­le­nen bazı ke­sim­le­rin amaç­la­rı­nın do­ğa­yı, çev­re­yi veya insan hak­la­rı­nı ko­ru­mak ol­ma­dı­ğı­na Gezi Parkı gibi olay­lar­da çokça şahit olduk.
Kaldı ki HDP gibi mis­yo­nu­nun ne ol­du­ğu ka­mu­oyun­ca bi­li­nen bir par­ti­nin ve­kil­le­ri­nin ve bazı ba­ro­la­rın İkiz­de­re’deki taş ocağı ile il­gi­li yap­tık­la­rı açık­la­ma­lar­dan ama­cın doğa ve çevre ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mak­ta­dır.
Ne hik­met­se bu grup­lar, PKK terör ör­gü­tü or­man­la­rı­mı­zı yak­tı­ğın­da kör, sağır ve dil­siz olu­yor­lar.
Her yıl ol­du­ğu gibi geç­ti­ği­miz ay da sözde Er­me­ni soy­kı­rı­mı ko­nu­sun­da ya­şa­nan tar­tış­ma­lar­da ma­ale­sef dev­le­ti­mi­zin ta­ra­fın­da ola­ma­dı­lar. Bu­ra­da her­kes bu sa­mi­mi­yet­siz­li­ği gör­me­li­dir.”
Açı­la­cak taş ocağı ara­zi­si­nin şahıs malı ol­ma­dı­ğı­na işa­ret edi­len açık­la­ma­da, “Ta­ma­men dev­le­ti­mi­zin mül­ki­ye­tin­de­ki kamu ara­zi­si­dir.
Buna rağ­men ya­pı­la­cak bu ça­lış­ma­da ka­lı­cı ve ya­yı­lım­cı bir tah­ri­bat söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı, or­ta­ya çı­ka­cak tah­ri­ba­tın da kısa sü­re­de te­la­fi edi­le­ce­ği ta­ah­hüt edil­mek­te­dir.
Oda­mız ola­rak ili­mi­ze katkı sağ­la­ya­cak her pro­je­de ol­du­ğu gibi İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nin de ta­kip­çi­si ola­ca­ğız.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lu­nul­du.


Haber Merkezi