Rize Barosu Başkanı Peçe: “Rize Adına Öncelikle Rizeliler’in Açıklama Yapması Gerekir”

Rize Ba­ro­su Baş­ka­nı Ümit Peçe, İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin dolgu sa­ha­sı için ge­rek­li taş­la­rın temin edi­le­ce­ği İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki tar­tış­ma­la­ra neden olan taş ocağı için Rize’de 11 sivil top­lum ör­gü­tü ile bir­lik­te yap­tık­la­rı açık­la­ma­nın ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Rize sa­hip­siz de­ğil­dir. Rize adına ön­ce­lik­le Ri­ze­li­ler’in açık­la­ma yap­ma­sı ge­re­kir” dedi.

Rize’de 11 sivil top­lum ku­ru­lu­şu bir araya ge­le­rek İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin ge­rek­li­li­ği hak­kın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir basın açık­la­ma­sı yap­mış ve ulu­sal ga­ze­te­ler­de de ilan­lar ve­ril­miş­ti. Rize’de ÇAY­KUR’un dı­şın­da büyük bir is­tih­dam mer­ke­zi ol­ma­dı­ğı için ya­pı­la­cak olan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin çok de­ğer­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni ve bu ne­den­le 11 STK’nın bir araya ge­le­rek bir basın açık­la­ma yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Rize Ba­ro­su Baş­ka­nı Ümit Peçe, ken­di­si­ne yö­ne­lik mak­sat­lı ha­ber­le­re cevap verdi.
“Rize’yi seven biri ola­rak Rize ya­pı­lan ne ya­tı­rım varsa önü­nün açıl­ma­sı için mü­ca­de­le ede­ce­ğim”
Rize’nin genç­le­ri­nin iş­siz­li­ği­ni Rize STK’ları ola­rak Rize hak­kın­da fikir sa­hi­bi ol­ma­yan­lar­dan daha iyi dü­şü­ne­bi­le­cek­le­ri­ni dile ge­ti­ren Peçe “Si­ya­set­çi ar­ka­daş­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı açık­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de bi­zim­de bilgi sa­hi­bi ol­du­ğu­muz ka­da­rıy­la Rize için çok önem­li bir is­tih­dam alanı. Şu an sa­de­ce ÇAY­KUR Rize’de ciddi an­lam­da bir is­tih­dam oluş­tu­ru­yor, onun dı­şın­da ikin­ci bir ku­ru­luş ne­re­dey­se yok. Ri­ze­li’nin de si­ya­set­ten uzun za­man­dır is­te­di­ği bir is­tih­dam ala­nı­nın açıl­ma­sıy­dı. Lo­jis­tik mer­kez de bu ta­le­be ciddi an­lam­da kar­şı­lık ver­mek­te­dir. Rize’nin ve Ri­ze­li­nin ta­le­bi­dir. Her ne kadar eleş­ti­ri­ler olsa da Ri­ze­li STK’lar ola­rak biz bu ya­tı­rım­la­rın mut­la­ka ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ri­ze­li’nin hu­ku­ku, genç­le­rin iş­siz­li­ği ve el­bet­te ki on­la­rın hu­ku­ku bizi il­gi­len­di­rir. Bu ne­den­le Rize’de ya­şa­yan, Rize’yi seven, Rize mil­li­yet­çi­si bir insan ola­rak ben bu­ra­da ya­pı­lan ne ya­tı­rım varsa önü­nün açıl­ma­sı için Baro ola­rak mü­ca­de­le ve­re­ce­ğim. Bu­nun­la ala­ka­lı kimin ne de­di­ği­ne de asla bak­ma­ya­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.
“Bizim fi­kir­le­ri­miz ile Rize’nin yüzde 99’unun fikri ay­nı­dır”
Rize ile hiç­bir fikri ol­ma­yan­la­rın İkiz­de­re’de ya­pı­la­cak taş oca­ğı­na karşı açık­la­ma­lar ya­pa­rak tepki gös­ter­me­si­ni yan­lış bul­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin ko­nu­yu araş­tı­ra­rak Ri­ze­li Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı (STK) ola­rak bir araya ge­le­rek açık­la­ma yapma ge­re­ği duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Peçe “Bizde takip edi­yo­ruz, uzun za­man­dır oray­la il­gi­li olum­suz bir kam­pan­ya yü­rü­tül­mek­te. Bu kam­pan­ya­yı yü­rü­ten­ler ara­sın­da İkiz­de­re halkı bir ke­na­ra, on­la­ra say­gım son­suz­dur çünkü bu­ra­da in­san­lar bir fikir beyan edi­yor­sa en azın­dan bil­dik­le­rin­den bu fikri pay­la­şı­yor­lar. İkiz­de­re halkı orada ya­şa­mış­tır, orada ya­şan­mış­lık­la­rı var­dır, ha­tı­ra­la­rı var­dır. El­bet­te­ki on­la­rın tepki koy­ma­la­rı­nı biz an­la­yış ile kar­şı­la­rız. Ancak İkiz­de­re ile ala­ka­lı, Rize ile ala­ka­lı hiç­bir fikri ol­ma­yan, bu­ra­ya hemen mal bul­muş mağ­ri­bi gibi at­la­yan­la­rın fikir beyan et­me­le­ri­ne el­bet­te ki karşı çı­ka­ca­ğız. Biz de STK’lar ola­rak ko­nu­yu enine bo­yu­na araş­tır­dık, dü­şü­nül­dü­ğü gibi, ko­nu­şul­du­ğu gibi orada bir doğa kat­li­amı­nın ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­dik ve bilgi sa­hi­bi ol­duk­tan sonra bu kötü en­for­mas­yo­nun önünü almak için bir araya ge­le­rek bir açık­la­ma yap­tık. Rize sa­hip­siz de­ğil­dir.
Rize adına ön­ce­lik­le Ri­ze­li­ler’in açık­la­ma yap­ma­sı ge­re­kir. İna­nı­yo­rum ki bizim fi­kir­le­ri­miz ile Rize’nin yüzde 99’unun fikri ay­nı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Siz asla sa­mi­mi de­ğil­si­niz, o zaman ben sizin bu ira­de­ni­zi sor­gu­la­rım”
Yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­nın ar­dın­dan söy­lem­le­ri­nin fark­lı yer­le­re çe­ki­le­rek yan­sı­tıl­dı­ğı­nı, hain terör ör­gü­tü PKK’nın yak­tı­ğı or­man­la­ra ses çı­kar­ma­yan­la­rın bugün İkiz­de­re’nin ye­şi­li­ne sahip çık­ma­sı­nı sa­mi­mi bul­ma­dı­ğı­nı ve söy­lem­le­ri­nin ar­ka­sın­da ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Peçe “Ri­ze­li STK’lar yer­den yere vu­rul­du. Bizim açık­la­ma­mız­da orada ki halkı güya PKK’lı ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz gö­rü­şü­ne yer ve­ril­di. Asla böyle bir şey söz ko­nu­su değil. Ora­da­ki açık­la­ma­mız çok açık. Ben şunu söy­le­dim; orada eylem yapan, fik­ri­ni or­ta­ya koyan İkiz­de­re hal­kı­na say­gım son­suz­dur ancak biz baro baş­kan­la­rı ola­rak geçen yıl­lar­da PKK’nın yak­tı­ğı or­man­lar­la ala­ka­lı açık­la­ma­ya Gü­ney­do­ğu ba­ro­la­rı­nın hemen hemen hiç­bi­ri­ne imza at­tı­ra­ma­dık. İstan­bul, An­ka­ra, İzmir ba­ro­la­rı­na imza at­tı­ra­ma­dık. Şimdi bu ar­ka­daş­la­rın gelip orada çev­re­ci, doğa kah­ra­ma­nı ke­sil­me­si­ni eleş­ti­ri­yo­ruz. Siz bu kadar do­ğa­yı se­vi­yor­sa­nız, bu ül­ke­nin ye­şi­li Hak­ka­ri’de de ye­şil­dir, Rize’de de ye­şil­dir. Onu ko­ru­yor­sa­nız bunu da ko­ru­ma­nız lazım. İkiz­de­re’yi ko­ru­yor­sa­nız orayı da ko­ru­ma­nız lazım.
Bunu yap­mı­yor­sa­nız ku­su­ra bak­ma­yın siz asla sa­mi­mi de­ğil­si­niz, o zaman ben sizin bu ira­de­ni­zi sor­gu­la­rım. Ben bunu söy­le­me­ye ça­lış­tım. Orada ne söy­le­diy­sem yine aynı şey­le­ri söy­lü­yo­rum ve bun­la­rın ar­ka­sın­da­yım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ri­ze­li­ler Lo­jis­tik Mer­ke­zi pro­je­si­ni des­tek­li­yor
Öte yan­dan Rize’de ku­rul­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’ne büyük bir iş is­tih­da­mı gö­züy­le bakan Ri­ze­li­ler lo­jis­tik mer­ke­zin bir an önce ku­rul­ma­sı­nı bek­li­yor. Lo­jis­tik mer­ke­zi­nin Ka­ra­de­niz ile Gü­ney­do­ğu böl­ge­si ara­sın­da bir köprü ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Ri­ze­li İrfan Uzun “Lo­jis­tik mer­ke­zi Rize gibi her il için önem­li bir ya­tı­rım. Ya­tı­rım­da emeği olan­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Belki doğa ko­nu­la­rın­da sı­kın­tı­lar ya­şa­ya­bi­li­riz ama bun­la­ra gö­ğüs­le­ye­bil­me­miz ge­rek­mek­te­dir. Bizim de on­la­ra des­tek çık­ma­mız lazım. Lo­jis­tik mer­ke­zin şu an Rize’ye nasıl bir is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğı­nı belki bugün gö­re­mi­yo­ruz ama ile­ri­ki gün­ler­de el­bet­te gö­re­ce­ğiz. Biraz daha sa­bır­lı ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. İnşal­lah Ri­ze­miz ve Tür­ki­ye için güzel ola­cak. Bu işin so­nu­nun ay­dın­lık ol­ma­ma gibi bir ih­ti­ma­li yok. Bu­ra­da bir rant yok. İnsan­lar ge­lecek, ya­tı­rım­lar ola­cak, iş im­kan­la­rı do­ğa­cak, bu­ra­dan Gü­ney­do­ğu böl­ge­si­ne bir köprü ola­cak. Ger­çek­ten önem­li bir ya­tı­rım. Biraz daha sağ du­yu­lu ve hoş­nut kar­şı­la­ma­mı­zı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.
“Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’de ku­rul­ma­sı büyük bir şans”
Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’ye ku­rul­ma­sı­nın önem­li bir şans ol­du­ğu­nu söy­le­yen İshak Kaz­maz ise “Lo­jis­tik mer­ke­zi iyi bir ya­tı­rım. Ol­ma­sı­nı is­te­riz. Ti­ca­ret ba­kı­mın­dan büyük bir kat­kı­sı olur. Bütün il­le­rin almak is­te­di­ği bir ya­tı­rım. Onun için Rize’de ol­ma­sı bizim için büyük bir şans. İstih­da­mı ar­tı­ra­cak­tır mu­hak­kak” der­ken, Ri­ze­li esnaf Ender Şiş­man da “Yan­lış bil­mi­yor­sam 8 bin tane ça­lı­şan ola­cak. Yani Rize için büyük bir is­tih­dam kay­na­ğı ola­cak­tır. Uma­rım en yakın za­man­da biter” şek­lin­de ko­nuş­tu. Lo­jis­tik mer­ke­zin si­ya­si par­ti­le­ri göz önün­de bu­lun­dur­ma­dan ön­ce­lik­le Rize için güzel bir hiz­met ol­du­ğu­nu be­lir­ten Recep Kuvel isim­li bir başka va­tan­daş ise “Li­man­lar­dan gelen ti­ca­ri mal­lar lo­jis­tik mer­kez sa­ye­sin­de Rize’den da­ğı­tı­ma çı­ka­cak. İspir yolu üze­rin­den İran’a kadar bu­ra­dan yol ala­bi­lecek. Tabii ki de bu durum bizim genç­le­ri­mi­ze ve Ri­ze­li­le­re iştir, aştır. Yani bunu parti göz önün­de bu­lun­dur­ma­dan Rize için güzel bir hiz­met ola­rak gö­rü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Lo­jis­tik Mer­ke­zi de­vam­lı­lık sağ­la­ya­cak”
Lo­jis­tik mer­ke­zi­nin çay fab­ri­ka­la­rı gibi 6 ay ça­lış­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Sü­ley­man İspir­li ise “Zaten Rize’de geniş bir iş ala­nı­mız yok. Sa­de­ce çay fab­ri­ka­la­rı­mız var. Onlar da sa­de­ce 6 ay ça­lı­şa­bil­mek­te. Ama lo­jis­tik mer­ke­zi gibi alan­lar de­vam­lı ça­lı­şa­ca­ğı için bence çok fay­da­lı olur” diye görüş be­lir­tir­ken, esnaf Gök­han Tu­ra­boğ­lu da “Lo­jis­tik mer­ke­zi Rize için ge­rek­li bir proje. Rize’de ya­pı­lan hiz­met­ler­den do­la­yı mut­lu­yuz.
Rize altın ça­ğı­nı ya­şı­yor di­ye­bi­li­riz. Rize’ye daha fark­lı ya­tı­rım­lar­da bek­li­yo­ruz. Lo­jis­tik mer­ke­zi geç ka­lın­mış bir proje bir an önce bi­ti­ril­me­si gerek. Ge­rek­siz pro­tes­to­lar ya­pı­yor­lar. Çünkü bu­ra­dan in­san­lar ekmek yi­yecek. Tu­rizm ge­niş­le­yecek. Ti­ca­ret hac­mi­miz ar­ta­cak.
Lo­jis­tik mer­ke­zi bence Or­ta­do­ğu böl­ge­si­ni bu­ra­ya bağ­la­ya­cak bir proje. Mer­kez­de ça­lı­şa­cak in­san­la­rın bu yö­re­den se­çil­me­si, bölge is­tih­da­mı­na büyük katkı sağ­la­ya­cak­tır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. İkiz­de­re böl­ge­sin­den taş alın­ma­sı­nın İkiz­de­re böl­ge­si­ni kötü yönde et­ki­le­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Ri­ze­li Ahmet Aksoy ise “Lo­jis­tik mer­ke­zi Rize’ye fay­da­lı ola­bi­lir. Yani o ko­nu­da olum­suz bir dü­şün­ce­si yok in­san­la­rın. Ama bunun ya­pı­lış bi­çi­mi gün­de­me İkiz­de­re olay­la­rı­nı ge­tir­di. Orada çok doğal bir ortam var, çok büyük bir arı­cı­lık var. Taş her yerde bu­lu­nur ama do­ğa­yı her yerde bu­la­ma­yız. Bunu bir taş için neden kay­be­de­lim“ gö­rü­şü­nü sa­vun­du.


Haber Merkezi