İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER TAŞ OCAĞI TEPKİSİNE DESTEK İÇİN İKİZDERE’Yİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner ka­la­ba­lık bir top­lu­luk­la gel­di­ği İkiz­de­re’de gövde gös­te­ri­sin­de bu­lun­du. Esnaf zi­ya­re­tin­de bir gurup genç ta­ra­fın­dan tepki gös­te­ri­le­rek slo­gan­lar atıl­dı.

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner Ta­şo­ca­ğın­da gös­te­ri­len tep­ki­le­rin 30. gü­nün­de ka­la­ba­lık bir kon­voy eş­li­ğin­de İkiz­de­re’ye geldi. Kay­ma­kam­lık bi­na­sı önün­de ara­cın­dan inen Ak­şe­ner es­naf­la bu­luş­tu. Bu sı­ra­da bir­kaç kişi at­tık­la­rı slo­gan­lar­la Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ne­tan­ya­hu ben­zet­me­sin­den do­la­yı Ak­şe­ner’e tepki gös­ter­di.

GÖREV YAP­MAK ÜZERE BU­RA­DA­YIZ
Ak­şe­ner, İkiz­de­re’de ya­pı­lan taş ocağı ça­lış­ma­sı ve haf­ri­yat­la­rın de­ni­ze dö­kül­me­si ko­nu­sun­da dü­şün­ce­le­ri­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne “Bu­ra­ya özel ola­rak gel­dim. Beni takip eden her­kes bi­li­yor ki, git­ti­ği­miz yerin so­run­la­rı üze­rin­den gi­di­yo­ruz. Ne şah­sım ne par­ti­min pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı ger­çek der­din siz­ler ara­cı­lı­ğıy­la ka­mu­oyu­na ile­til­di­ği daha sonra Mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ri­lip ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan canlı tu­tul­du­ğu bir yön­tem. Bu­ra­da da ay­nı­sı­nı yap­tık, İkiz­de­re’de esnaf gez­dim bu­ra­ya gel­dim bu­ra­da da bu in­san­la­rı din­le­dim.
Bu din­le­me­mi­zin ne­ti­ce­sin­de bil­gi­ler aldık, bun­la­rı hep öğ­ren­dik, daha de­rin­leş­ti­re­ce­ğiz ar­ka­daş­la­rı­mız soru öner­ge­le­ri ve­recek, araş­tır­ma öner­ge­le­ri ve­recek, ben grup ko­nuş­ma­ma ko­ya­ca­ğım. Kam­yon­la­rın haf­ri­yat­la­rı de­ni­ze dök­tü­ğü­nü ben siz­den duy­dum. Do­la­yı­sıy­la çözüm öne­ri­mi­zi söy­le­ye­ce­ğiz hem eleş­ti­ri­le­ri­mi­zi söy­le­ye­ce­ğiz ama on­la­rın ta­ma­mı­nı bu­ra­dan siz­den al­dık­la­rı­mız üze­rin­den ya­pa­ca­ğız. Bir görev yap­mak üzere bu­ra­da­yız” dedi.
Sa­adet Par­ti­si TBMM’de grubu olan par­ti­le­rin mil­let­ve­kil­le­ri ve grup­la­rın aci­len top­la­na­rak va­di­ye git­mek­ten başka bir al­ter­na­tif kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di ve ha­zı­rız dedi. Siz de gel­di­niz in­san­la­rın umudu par­ti­ler oldu siz de böyle bir olu­şu­mun için­de yer ala­cak mı­sı­nız? So­ru­su­nu Ak­şe­ner şöyle ya­nıt­la­dı: “Benim açım­dan bir sorun yok. Mec­lis’teki ar­ka­daş­la­rı­mız­la or­tak­la­şa­rak bir sis­tem ku­ru­yo­ruz. Mec­lis’te Sa­adet Par­ti­si’nden veya diğer par­ti­ler­den öyle bir tek­lif ge­lir­se bu tek­li­fin muh­te­me­len kar­şı­lı­ğı olur. Böyle bir karar ve­ril­di­ğin­de zaten mil­let­ve­kil­le­ri nö­bet­le­şe gelir ona kimse hayır di­ye­mez. Ben par­ti­mi­zin yet­ki­li ki­şi­le­ri ile ge­zi­yo­rum ki, bun­la­rın ayak ayak kı­sım­la­rı var.”
Ak­şe­ner, grup top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı’nı Ne­tan­ya­hu’ya ben­zet­me­si hak­kın­da gelen tep­ki­le­re iliş­kin neler söy­le­ye­cek­si­niz so­ru­su­na şu ce­va­bı verdi: “Benim için il­ginç olan, aka­de­mik dün­ya­dan gelen bir in­sa­nım ben. Se­ne­ler­ce re­jim­le­ri an­lat­tım öğ­ren­ci­le­ri­me. Son 20-25 yılda bir ge­le­nek oluş­tu, bu çok ciddi bir bi­lim­sel tar­tış­ma ko­nu­su. Sul­tan­cıl yö­ne­tim, bu Sul­tan­cıl yö­ne­tim ko­nu­su­nu da beş yıl­dır ben ko­nu­şu­yo­rum. Sul­tan­cıl yö­ne­tim ne demek? Me­se­la Ma­ca­ris­tan’da Orban gibi, Putin gibi, Tramp gibi, Mac­ron gibi ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri iç si­ya­se­tin öz­ne­si yapan ve seçim ka­za­na­bil­mek için bi­lu­mum de­ğer­le­rin içine tü­kü­ren bir an­la­yış bu. Bunun şim­di­ki adı po­pü­list dik­ta­tör­ler. Ben dik­ta­tör sö­zü­nü sev­mi­yo­rum onun için Sul­tan­cıl yö­ne­tim sis­te­mi. Benim söy­le­di­ğim Ne­tan­ya­hu’nun Fi­lis­tin’e yap­tık­la­rıy­la ala­ka­lı değil, o san­dı­ğı mu­ha­fa­za etmek açı­sın­dan İstan­bul se­çim­le­rin­de ben­ze­ri ya­pıl­ma­dı mı? Bu bir an­la­yış. Ama Sayın Er­do­ğan’ın çok gü­cü­ne gitti, za­val­lı dedi. Dün akşam söy­le­dim za­val­lı­nın ne ol­du­ğu­nu. Fi­lis­tin’in ye­ri­ni gös­te­re­me­ye­ce­ği­mi söy­le­di. Ben tarih dok­to­ra­lı­yım Fi­lis­tin’i oku­tu­rum ar­ka­da­şa ge­re­kir­se ama en önem­li­si Fi­lis­tin’in ha­ri­ta­da­ki ye­ri­ni biz Mes­cid-i Aksa’dan bi­li­riz.
İnsan­la­rın kut­sal de­ğer­le­ri üze­rin­den iti­lip ka­kıl­ma­sın­dan bık­tık usan­dık artık bana geç­mez ben yemem. Bu ül­ke­de Sayın Yavaş’la iki­mi­zi Çin Bü­yü­kel­çi­si teh­dit etti. Bu ka­ba­da­yı ar­ka­da­şı­mız Cum­hur­baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ül­ke­nin bir par­ti­si­ni Genel Baş­ka­nı Baş­kent’inin Be­le­di­ye Baş­ka­nı teh­dit edil­di bir başka ül­ke­nin el­çi­si ta­ra­fın­dan. Ne yaptı? Çay içir­di el­çi­ye. 250 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı açmış demek ki, mik­tar oymuş’ dedi
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de taş ocağı açıl­ma­sın di­ye­30 gün­dür tep­ki­ler gös­te­ren ço­ğun­lu­ğu ka­dın­lar­dan olu­şan yöre soh­bet eden Ak­şe­ner söz is­te­yen her ka­dı­na söz ve­re­rek on­la­rı din­le­di. Ak­şe­ner’ va­tan­daş is­te­mi­yor­sa bir şey zorla ya­pıl­maz, ya­pıl­ma­ma­lı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU