İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner geçen hafta ilk kez İkiz­de­re’ye geldi.
Bu prog­ram İlçe Baş­ka­nın söy­le­di­ği­ne göre Ra­ma­zan ayın­da ha­zır­lan­mış. İşken­ce­de Va­di­sin­de gün­ler­dir tepki gös­te­ren yöre in­sa­nı­nın der­di­ni din­le­mek ama­cıy­la An­ka­ra’dan Trab­zon’a uçak­la sonra di­rekt İkiz­de­re’ye gel­miş.
Ka­la­ba­lık bir araç kon­vo­yu eş­li­ğin­de il­çe­ye gel­di­ğin­de İlçe Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çi­çek­le kar­şı­la­na­na kadar her şey güzel ce­re­yan etti.
Bu ilçe mi­sa­fir­per­ver­dir, bu­gü­ne kadar gelen mi­sa­fi­re kötü söz kaba dav­ra­nış yap­tı­ğı gö­rül­me­miş, şah­sen Kürt­çü ol­du­ğu­nu sak­la­ma­yan Ba­yın­dır­lık Ba­ka­nı Şe­ra­fet­tin Elçi’yi bu il­çe­de gör­müş bi­ri­si­yim(yıl 1978) ve sağ sol kav­ga­la­rı­nın zir­ve­de ol­du­ğu o dö­nem­de hiç­bir olum­suz tepki ol­ma­mış­tır.
Şe­ra­fet­tin Elçi’ye tepki gös­ter­me­yen o in­san­lar aptal değil mi­sa­fir­per­ver­di.
Bu ha­tı­ra­yı niye yaz­dım, demek is­te­di­ğim İkiz­de­re in­sa­nı uy­sal­dır ve mi­sa­fi­re say­gı­lı­dır.
Gör­dük­le­ri­mi­zi bil­dik­le­ri­mi­zi süz­geç­ten ge­çi­re­rek yaz­ma­ya ça­lı­şan ga­ze­te­ci­yim.
Si­ya­set­çi­nin se­ve­ni ol­du­ğu kadar sev­me­ye­ni de var­dır.
Hiç kimse kim­se­yi sev­mek mec­bu­ri­ye­tin­de de değil ama saygı gös­ter­mek zo­run­da­dır.
Meral Ak­şe­ner si­ya­set­çi, eski bakan ve Mec­lis­te Gu­ru­bu olan bir par­ti­nin Genel Baş­ka­nı. Si­ya­se­ten Er­do­ğan’ın da ra­ki­bi, ay­rı­ca Rize ge­li­ni ve üs­te­lik İkiz­de­re’ye yöre hal­kı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­di­ği Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren­le­ri din­le­mek için il­çe­ye ge­li­yor.
Nasıl bir hırs veya hınç var ki ara­cın­dan inip es­naf­la se­lam­laş­mak üze­rey­ken adeta düş­man­mış gibi pro­tes­to ve tep­ki­ler­le kar­şı­la­şı­yor. İsim­ler üze­rin­de du­ra­cak de­ği­lim ama ya­pı­lan pro­vo­kas­yon­lar or­ta­da.
Bö­lü­cü ha­in­le­re çadır mah­ke­me­le­ri ku­ru­lur­ken, bö­lü­cü ha­inin mek­tu­bu dev­le­tin te­le­viz­yo­nun­dan oku­nur­ken böyle tepki gös­te­ril­me­di. Bu tepki gös­te­ren­ler o zaman koyun mu bek­li­yor­du.
Ak­şe­ner, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı için tas­vip et­me­di­ği­miz söz­ler söy­le­di. O söz­ler asla kabul edi­le­mez, şah­sen bende kı­nı­yo­rum.
An­ka­ra’da söy­le­nen sözün cevap yeri İkiz­de­re de­ğil­di.
Genel Baş­kan­la­rın söy­lem­le­ri­ni eleş­ti­rip so­nu­ca var­ma­nın yeri İkiz­de­re de­ğil­di. Onlar An­ka­ra’da bir­bir­le­ri­ne her türlü ce­va­bı ve­re­bi­lir­di, acaba İkiz­de­re’deki ucuz kah­ra­man­lı­ğa ma­dal­ya mı yoksa Gezi mi bek­le­ni­yor.
Nahoş ge­liş­me­ler­den sonra gün­ler­dir ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da Sn. Ak­şe­ner’in uğ­ra­dı­ğı Rize ve do­la­yı­sıy­la İkiz­de­re gün­dem­den hiç düş­me­di. Daha doğ­ru­su kö­şe­de atıl­mış ilçe İkiz­de­re hiç bu kadar ya­zı­lıp söy­len­me­miş­ti.
Bu olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı la­zım­dı.
Şunun bi­lin­me­si­ni is­te­rim ki İkiz­de­re’den Gezi çık­maz her­kes bunu bil­sin.