Çayın ül­ke­miz için yeri ve önemi çok büyük. Ha­ya­tı­mı­zın her anın­da çay hep yanı ba­şı­mız­da. Ay­rı­ca Ri­ze­li­ler ola­rak da çayın bizim için çok ayrı bir yeri var. Bizim için çay­dan önce ve çay­dan sonra hayat var. Bu özel günde çayı ili­mi­ze ka­zan­dı­ran Başta Zihni Derin olmak üzere emeği geçen her­ke­si min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­rum. İyi ki de bu kadar emek sar­fe­dip çayı mem­le­ke­ti­mi­ze ka­zan­dır­mış­lar.

Geçen sene pan­de­mi­ye rağ­men çok ve­rim­li bir çay se­zo­nu ge­çir­dik. Bu se­ne­de müs­tah­si­li­miz­den ricam pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uya­rak çay ha­sa­dı­nı yap­ma­la­rı­dır.
Sağ­lık açı­sın­dan sa­yı­sız fay­da­sı olan çayı gü­ven­le üre­te­lim ki hal­kı­mız­da bol bol içip sal­gın has­ta­lık­lar­dan ko­run­sun.
Pan­de­mi­nin en kısa sü­re­de bit­ti­ği gün­le­ri gö­re­bil­mek için ted­bi­ri elden bı­rak­ma­yıp, ona göre üre­tim ya­pa­lım. Yeni çay se­zo­nu­nun bol be­re­ket­li, gü­ven­li ve sağ­lık­lı geç­me­si­ni te­men­ni edi­yor.
Ek­me­ği­ni çay­dan ka­za­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, çay sa­na­yi­ci ve tüm çay se­ven­le­rin tek­rar Dünya Çay Günü Kutlu Olsun.


Ha­ber-Fo­to: İlkay KA­VAL­CI YA­ZI­CI