CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atil­la Ser­tel, KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın yur­ti­çi ge­zi­le­rin­de ve seçim ça­lış­ma­la­rın­da da­ğıt­tı­ğı “keyif” çay­la­rı­nın ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan ve­ri­lip ve­ril­me­di­ği­ni sordu.

Mec­lis Kit üst ko­mis­yo­nun­da CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel’in so­ru­su­nu ce­vap­la­yan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı ve Ak Parti Genel Baş­ka­nı Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın seçim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da seçim aracı üze­rin­den va­tan­daş­la­ra da­ğıt­tı­ğı id­di­aya konu çay­la­rın, te­şek­kü­lü­müz ve ürün­le­ri­miz­le hiç­bir bağ­lan­tı­sı veya il­gi­si yok­tur” dedi. Ku­ru­mun son 4 yıl­da­ki 2 mil­yar 100 mil­yon TL’lik za­ra­rı da CHP Mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan eleş­ti­ril­di. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ise za­ra­ra ge­rek­çe ola­rak çay üre­ti­ci­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­le­ri kar­şı­la­mak için çe­ki­len kre­di­le­ri gös­ter­di.
TVF’YE DEV­REDİLDİ ZARAR ET­ME­YE BAŞ­LA­DI
ÇAY­KUR’un bi­lan­ço ve he­sap­la­rı­nın gö­rü­şül­dü­ğü KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da ku­ru­mun za­rar­la­rı da tar­tı­şıl­dı. Dün­ya­da en fazla çay tü­ke­ten ül­ke­ler­den biri olan Tür­ki­ye’de sek­tö­rün li­de­ri olan ÇAY­KUR’un her yıl zarar et­me­si­nin an­la­şı­la­maz ve kabul edi­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­yen mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri, ku­ru­mun za­ra­rı­nın ve kre­di­le­ri­ne bağlı fi­nans­man yük­le­ri­nin ciddi şe­kil­de art­ma­sı­nı da eleş­tir­di.
Çay sek­tö­rün­de Tür­ki­ye’de, Av­ru­pa’da ve Dünya’da söz sa­hi­bi olan ÇAY­KUR’un 2017 yı­lın­da 267 mil­yon 2018 yı­lın­da 657 mil­yon, 2019 yı­lın­da 635 mil­yon, 2020 yı­lın­da da 547 mil­yon TL zarar et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, Tür­ki­ye Var­lık Fonu’na dev­re­dil­dik­ten sonra zarar et­me­ye baş­la­yan ku­ru­mun 2017 – 2020 yıl­la­rı ara­sın­da top­lam­da 2 mil­yon 100 mil­yon TL zarar et­ti­ği­ni açık­la­dı.
ZA­RA­RIN YÜZDE 60’I FİNANS­MAN GİDERİ
Ku­ru­mun her yıl artan kredi ve faiz yü­kü­ne kat­lan­ma­ya zor­lan­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ser­tel, 2020 yı­lın­da kul­la­nı­lan kredi tu­ta­rı ve kat­la­nı­lan faiz gi­de­ri­ni de sordu. Ser­tel’in so­ru­su­nu ya­nıt­la­yan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, şu bil­gi­le­ri verdi:
“Ku­ru­mu­mu­zun 2020 yılı fi­nans­man gi­de­ri 322 mil­yon 609 bin 931 TL’dir. 2020 yılı bi­lan­ço za­ra­rı­nın yak­la­şık yüzde 60’ı fi­nans­man gi­der­le­rin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­dan 2021 yı­lı­na 4 mil­yar 165 mil­yon 800 bin TL kredi borcu dev­ret­miş­tir.
ÇAY­KUR Mayıs ve Ekim ay­la­rı arası üre­ti­ci­ler­den çay alımı ve ürün be­de­li öde­me­le­ri ya­par­ken, üret­ti­ği çayı ise yılın ta­ma­mın­da yani bir son­ra­ki yılın Mayıs ayına kadar sat­mak­ta­dır. Bu ne­den­le üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­dur ol­ma­ma­sı ve öde­me­le­ri kısa sü­re­de yap­mak için kredi kul­la­nı­mı­na gi­di­yo­ruz.”
STEVİA FABRİKA­SI­NA KİRACI ARA­NI­YOR
CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, top­lan­tı­da Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan “Rize Şe­ke­ri” adı ve­ri­len ve pilot böl­ge­ler­de de­ne­me üre­ti­mi­ne baş­la­nan Ste­via bit­ki­si için ya­pı­lan 16 mil­yon­luk ya­tı­rım da gün­de­me geldi. De­ne­me üre­tim­le­ri­nin ve ya­pı­lan ya­tı­rı­mın ar­dın­dan Ste­via bit­ki­si­nin böl­ge­de ye­tiş­me­ye­ce­ği­nin an­la­şıl­dı­ğı­nı ifade eden Ser­tel, “Za­ra­rın ne­re­sin­den dö­ner­se­niz kar­dır ancak bu bit­kiy­le il­gi­li tesis kur­du­nuz. Bu te­si­se ne oldu” diye sordu.
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’Üre­ti­ci ta­ra­fın­dan kabul gör­me­di
“Ste­via bit­ki­si ye­tiş­tir­mek ama­cıy­la 46 fab­ri­ka­da her bir üre­ti­ci için sa­de­ce 200 m2 alan­da ye­tiş­tir­mek üzere da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı. Ancak ba­kı­mı ve ye­tiş­tir­me zor­lu­ğu ne­de­niy­le üre­ti­ci ta­ra­fın­dan kabul gör­me­miş­tir.
Ay­rı­ca Tem­muz ayın­da ürün ha­sa­dı ya­pı­lıp ku­ru­tul­ma­sı açı­sın­dan bölge şart­la­rı ne­de­ni ile zor­luk ya­şan­mış­tır.
Ste­via üni­te­miz için ise ki­ra­ya ver­mek üzere ihale açıl­mış­tır, ge­lecek tek­lif­le­re göre de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.”


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU