ÇAY ÜRETİCİLERİ ÖZEL SEKTÖRÜN FİYATINA VE ÇAYKUR’UN BELİRLEDİĞİ GÜNLÜK ALIM KONTEJAN MİKTARINA TEPKİLİ

Yaş çay se­zo­nun baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te özel sek­tö­rün çay fi­ya­tı­nı 3 li­ra­ya ve gün­lük alım kon­ten­ja­nı­nı dekar ba­şı­na 15 ki­lo­ya kadar dü­şür­me­si­ne üre­ti­ciden tepki geldi.

Çay ha­sa­dı­nın baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan üre­ti­ci­ler, top­la­dık­la­rı çay­la­rı ÇAY­KUR’a ve özel çay fab­ri­ka­la­rı­na sat­ma­ya baş­la­dı. Özel sek­tör yaş çay baş­lar baş­la­maz çay fi­ya­tı­nı 3 li­ra­la­ra kadar dü­şür­me­si üre­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan tepki ile kar­şı­lan­dı.
Yaş çay üre­ti­ci­le­ri, “özel sek­tör­de fi­yat­lar, pi­ya­sa şart­la­rın­da oluş­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le fi­yat­lar düş­mek­te üre­ti­ci mağ­dur ol­mak­ta­dır. Taban fiyat uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­li­dir.” de­di­ler.
Öte yan­dan ÇAY­KUR, yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin gün­lük alım kon­ten­ja­nı­nı dekar ba­şı­na 15 ki­lo­ya kadar dü­şür­me­si de tep­ki­le­re neden oldu. Üre­ci­ler, düşük kon­te­ja­n uy­gu­lan­ma­sı özel sek­tö­rün elini güç­len­dir­di­ği­ni söylediler.


Haber Merkezi