Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Be­le­di­ye­si ve Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ( DOKAP )ara­sın­da Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’ne katkı amaç­lı hibe des­tek pro­to­ko­lü im­za­lan­dı.

Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nda ger­çek­le­şen pro­to­kol imza tö­re­ni­ne Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve il­gi­li heyet ka­tı­lım sağ­la­dı.
Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ön­cü­lü­ğün­de, Rize Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı pro­je­si için 6 mil­yon hibe des­tek için ta­raf­lar bir araya ge­le­rek im­za­la­rı at­tı­lar.
Pro­to­kol imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan açık­la­ma­da bu­lu­nan Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, “Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de %85’lik kısım ta­mam­lan­dı.
Proje’nin baş­lan­gıç ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­li­nen sü­reç­te ek kay­nak­la­ra ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu göz­lem­le­dik.
Ko­nu­yu Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve ba­kan­la­rı­mı­za ilet­tik.
Daha önce DOKAP ile de gö­rüş­müş ol­ma­mı­zın so­nu­cun­da DOKAP ta­ra­fın­dan gelen hibe des­te­ğin imza pro­to­ko­lü için bir araya gel­dik.
Şeh­ri­mi­zin ge­le­ce­ği için or­ta­ya ko­nu­lan pro­je­le­ri­miz için elini taşın al­tı­na koyan des­tek veren her­ke­se te­şek­kür ede­rim” dedi.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın gay­ret ve ta­kip­le­riy­le, Rize Be­le­di­ye­mi­zin des­tek­le­riy­le ya­pı­mı­na baş­la­nan “Çay Çar­şı­sı Pro­je­si” şeh­ri­mi­zin tu­riz­mi­ne al­ter­na­tif ola­cak şe­kil­de dü­şü­nü­len bir proje ve bi­zim­de şuan deniz dolgu ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü­ğü­müz Mil­let Bah­çe­si Pro­je­siy­le en­teg­re ola­bi­lecek.
İnşal­lah bu proje ge­le­cek­te Rize’nin uğrak nok­ta­la­rın­dan bir yer ol­mak­la bir­lik­te şeh­ri­mi­ze önem­li de­re­ce­de eko­no­mik katkı sağ­la­ya­cak ve bu pro­je­yi hep bir­lik­te Rize’ye ka­zan­dır­mış olduk. İli­mi­zin ge­li­şi­mi­ne önem­li katkı sağ­la­ya­cak olan Çay Çar­şı­sı pro­je­si­ne des­tek veren başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere ba­kan­la­rı­mı­za Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ve DOKAP Baş­ka­nı­mız Hakan Gül­te­kin’e, Çay Çar­şı­sı pro­je­si­ne emek veren Borsa Baş­ka­nı­mız Meh­met Er­do­ğan’a ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ise açık­la­ma­sın­da; “Rize’de de­ği­şim ve dö­nü­şüm ya­şa­nı­yor.
Bu de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün­de Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın hi­ma­ye­le­rin­de yü­rü­yen pro­je­ler var. Bun­lar­dan bi­ri­si olan Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de yeni bir kay­nak ih­ti­ya­cı oldu ve Ti­ca­ret Bor­sa­mız ile Rize Be­le­di­ye­mi­zin gi­ri­şim­le­riy­le bizde DOKAP ola­rak kay­nak ih­ti­ya­cı olan pro­je­le­re des­tek ver­me­yi ön gör­dük ve bu doğ­rul­tu­da pro­to­kol­le­ri­mi­zi yap­tık.
DOKAP ola­rak Rize’nin üre­ti­mi­ne her türlü katma de­ğe­ri oluş­tu­ra­bi­lecek kat­kıy­la il­gi­li var olan di­na­mik­le­ri­miz­le yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin ge­li­şi­mi­me emeği geçen başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere ba­kan­la­rı­mı­za be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlkay KA­VAL­CI YA­ZI­CI