Akşener’in İkizdere Ziyaretinde Esnafı Darbettikleri İddiasıyla 2 Partili Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in, Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­tin­de ya­şa­nan ger­gin­lik­te, es­na­fı dar­bet­tik­le­ri id­di­asıy­la 2 par­ti­li hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, es­naf­lık yapan Yasin Havuz ve Hü­se­yin Yıl­maz, 20 Mayıs’ta İkiz­de­re’yi zi­ya­ret eden Ak­şe­ner’e ilçe mer­ke­zin­de soru sor­mak is­te­dik­le­ri sı­ra­da, küfür ve ha­ka­ret­te bu­lu­nup ken­di­le­ri­ni dar­bet­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le İYİ Par­ti­li 2 kişi hak­kın­da şi­ka­yet­çi oldu.
Bunun üze­ri­ne Kal­kan­de­re Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tıy­la söz ko­nu­su par­ti­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.


Haber Merkezi