Monthly Archives: Mayıs 2021

ÇAY ÜRETİCİLERİ ÖZEL SEKTÖRÜN FİYATINA VE ÇAYKUR’UN BELİRLEDİĞİ GÜNLÜK ALIM KONTEJAN MİKTARINA TEPKİLİ

Yaş çay se­zo­nun baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te özel sek­tö­rün çay fi­ya­tı­nı 3 li­ra­ya ve gün­lük alım kon­ten­ja­nı­nı dekar ba­şı­na 15 ki­lo­ya kadar dü­şür­me­si­ne üre­ti­ciden tepki geldi.

Çay ha­sa­dı­nın baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan üre­ti­ci­ler, top­la­dık­la­rı çay­la­rı ÇAY­KUR’a ve özel çay fab­ri­ka­la­rı­na sat­ma­ya baş­la­dı. Özel sek­tör yaş çay baş­lar baş­la­maz çay fi­ya­tı­nı 3 li­ra­la­ra kadar dü­şür­me­si üre­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan tepki ile kar­şı­lan­dı.
Yaş çay üre­ti­ci­le­ri, “özel sek­tör­de fi­yat­lar, pi­ya­sa şart­la­rın­da oluş­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le fi­yat­lar düş­mek­te üre­ti­ci mağ­dur ol­mak­ta­dır. Taban fiyat uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­li­dir.” de­di­ler.
Öte yan­dan ÇAY­KUR, yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin gün­lük alım kon­ten­ja­nı­nı dekar ba­şı­na 15 ki­lo­ya kadar dü­şür­me­si de tep­ki­le­re neden oldu. Üre­ci­ler, düşük kon­te­ja­n uy­gu­lan­ma­sı özel sek­tö­rün elini güç­len­dir­di­ği­ni söylediler.


Haber Merkezi

ZİRAAT ODALARINDAN SERT TEPKİ

Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Ar­de­şen Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu ve Fın­dık­lı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Özsoy, yeni çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sıy­la bir­lik­te müs­tah­sil­le­rin so­run­la­rı­nın da be­ra­be­rin­de art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek ge­rek­li yasal ted­bir­le­rin alın­ma­sı hu­su­sun­da sert açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­lar.

Fın­dık­lı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Özsoy, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Trab­zon, Rize ve Art­vin İli­miz­de bölge Mil­let­ve­ki­li se­çi­lip TBMM gön­de­ri­len ve­kil­le­re ses­le­ne­rek çay üre­ti­ci­le­ri­ne sahip çı­kıl­ma­ma­sın­dan yana dert­li ol­duk­la­rın, bunun ya­nın­da mec­lis­ten ive­di­lik­le çay ka­nu­nu­nun çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nın çi­ze­rek bu bozuk dü­ze­ni dev­le­tin dü­zelt­me­si ge­rek­ti­ğin, eğer bu olum­suz­luk­la­rın dü­zel­til­me­me­si ha­lin­de ise Ka­ra­de­niz çay üre­ti­ci­si­nin bi­te­ce­ği­ni söy­le­di.Ar­de­şen Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu, özel sek­tö­re ses­le­ne­rek yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da he­sa­bı­nı ki­ta­bı­nı bil­me­yen bir özel sek­tör­le karşı kar­şı­ya ol­duk­la­rı­nı ifade eder­ken ne oldu da bir haf­ta­da yaş çay fi­yat­la­rı­nı bu kadar aşa­ğı­ya çek­ti­niz diye ses­len­di.
Ka­ba­oğ­lu, Bunun ya­nın­da bölge hü­kü­me­te ses­le­ne­rek çay müs­tah­sil­le­rin ya­ra­rı­na ge­rek­li yasal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­ye­rek, ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­ma­sı ha­lin­de ise bölge hal­kı­nın se­çim­ler­de hesap so­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu ise ko­nuş­ma­sın­da 17 Mayıs ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı­nın özel sek­tör ta­ra­fın­dan sü­is­ti­mal edil­di­ği­ni ve bu taban fi­ya­tın %40 al­tın­da çay alımı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­ler­ken, cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan üre­ti­ci­mi­ze sahip çık­ma­sı­nı özel­lik­le is­ti­yo­ruz dedi.
Baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Art­vin böl­ge­sin­den ili­mi­ze nak­li­ye üc­re­ti öde­ne­rek yaş çay ge­ti­ril­di­ği­ni söy­ler­ken bu durum dev­le­ti­mi­ze ma­li­ye­ti art­tır­ma­sı­nın ya­nın­da bu­ra­da­ki fab­ri­ka­la­rı­nın da iş yü­kü­nü ar­tır­dı­ğı gibi üre­ti­ci­le­ri­miz­de mağ­dur edil­mek­te­dir.
Bu du­ru­mun son­lan­dı­rıl­ma­sı için Art­vin böl­ge­sin­de­ki Fab­ri­ka­la­rın gün­lük ka­pa­si­te­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı veya yeni fab­ri­ka­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan özel sek­tö­rün ken­di­si­ni ko­ru­ma­sı­nın ya­nın­da biraz olsun üre­ti­ci­nin de ya­nın­da yer al­ma­sı­nı is­te­ye­rek el insaf di­ye­rek 3.87 ola­rak açık­la­nan taban fi­ya­tı bugün iti­ba­riy­le 2.70 tl’ye kadar çe­kil­me­si­ni eleş­tir­di.
Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Ay­rı­ca Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ön­cü­lü­ğün­de 38 mad­de­den olu­şan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın neden hala ha­ya­ta ge­çi­ril­me­di­ği­ni bunun ya­nın­da içe­ri­ği ile il­gi­li ya­zı­lı bir met­nin Zi­ra­at Oda­la­rı­na neden gön­de­ril­me­di­ği­ni sordu.

Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

Rize’de Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 174. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Tören Düzenlendi

Va­li­lik Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen tö­ren­de, Rize Tapu Mü­dü­rü Deniz Say ve Ka­dast­ro Mü­dü­rü Osman Kü­çü­kis­la­moğ­lu Ata­türk Anıtı’na çe­lenk sundu.

Tören, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan sona erdi.
Tapu Mü­dü­rü Say, daha sonra mü­dür­lük per­so­ne­li ve va­tan­daş­la­ra pasta ikram etti.
Say, 174. ku­ru­luş yı­lın­da her zaman ol­du­ğu gibi en ka­li­te­li hiz­me­ti sun­ma­ya devam et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Di­ji­tal dö­nü­şü­me ayak uy­dur­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Say, web-ta­pu, tapu takas, e-ha­ciz, e-ter­kin, par­sel sor­gu­la­ma, e-ran­de­vu, Tür­ki­ye tapu, 3 bo­yut­lu ka­dast­ro gibi pro­je­ler­le va­tan­daş­la­ra hiz­met sun­duk­la­rı­nı ve bun­la­rın alt­ya­pı­sı­nı ge­liş­tir­me­ye devam et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı dö­ne­min­de Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü ola­rak tüm im­kan­la­rı ile sü­re­ci sı­kın­tı­sız at­lat­mak için ça­ba­la­dık­la­rı­na dik­ka­ti çeken Say, her türlü dö­nü­şüm ile so­run­suz bir hiz­met ver­dik­le­ri­ni ifade etti.
Say, Rize’de de yeni hiz­met bi­na­sın­da va­tan­da­şa hiz­met verme ya­rı­şı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Haber Merkezi

Meral Akşener’in İlçemize yaptığı ziyaret de gergin geçti

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki prog­ram­la­rı­nın ar­dın­dan geldiği ilçemizde de esnaf zi­ya­retl­ke­ri sı­ra­sın­da tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki prog­ram­la­rı­nın ar­dın­dan Ça­ye­li il­çe­si­ne geçti, esnaf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du.
Bu sı­ra­da Ak­şe­ner’e tepki gös­te­ren bir grup ile par­ti­li­ler ara­sın­da sözlü ger­gin­lik ya­şan­dı. Polis iki gru­bun ara­sı­na gi­re­rek önlem aldı. Po­li­sin uya­rı­sı ile tepki gös­te­ren grup alan­dan ay­rıl­dı.
Esnaf zi­ya­ret­le­ri­ni ta­mam­la­yan Ak­şe­ner, Rize mer­kez­de­ki zi­ya­re­ti­ni iptal edip Trab­zon’a ha­re­ket etti.

Haber Merkezi

Rize Barosu Başkanı Peçe: “Rize Adına Öncelikle Rizeliler’in Açıklama Yapması Gerekir”

Rize Ba­ro­su Baş­ka­nı Ümit Peçe, İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin dolgu sa­ha­sı için ge­rek­li taş­la­rın temin edi­le­ce­ği İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki tar­tış­ma­la­ra neden olan taş ocağı için Rize’de 11 sivil top­lum ör­gü­tü ile bir­lik­te yap­tık­la­rı açık­la­ma­nın ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Rize sa­hip­siz de­ğil­dir. Rize adına ön­ce­lik­le Ri­ze­li­ler’in açık­la­ma yap­ma­sı ge­re­kir” dedi.

Rize’de 11 sivil top­lum ku­ru­lu­şu bir araya ge­le­rek İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin ge­rek­li­li­ği hak­kın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir basın açık­la­ma­sı yap­mış ve ulu­sal ga­ze­te­ler­de de ilan­lar ve­ril­miş­ti. Rize’de ÇAY­KUR’un dı­şın­da büyük bir is­tih­dam mer­ke­zi ol­ma­dı­ğı için ya­pı­la­cak olan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin çok de­ğer­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni ve bu ne­den­le 11 STK’nın bir araya ge­le­rek bir basın açık­la­ma yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Rize Ba­ro­su Baş­ka­nı Ümit Peçe, ken­di­si­ne yö­ne­lik mak­sat­lı ha­ber­le­re cevap verdi.
“Rize’yi seven biri ola­rak Rize ya­pı­lan ne ya­tı­rım varsa önü­nün açıl­ma­sı için mü­ca­de­le ede­ce­ğim”
Rize’nin genç­le­ri­nin iş­siz­li­ği­ni Rize STK’ları ola­rak Rize hak­kın­da fikir sa­hi­bi ol­ma­yan­lar­dan daha iyi dü­şü­ne­bi­le­cek­le­ri­ni dile ge­ti­ren Peçe “Si­ya­set­çi ar­ka­daş­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı açık­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de bi­zim­de bilgi sa­hi­bi ol­du­ğu­muz ka­da­rıy­la Rize için çok önem­li bir is­tih­dam alanı. Şu an sa­de­ce ÇAY­KUR Rize’de ciddi an­lam­da bir is­tih­dam oluş­tu­ru­yor, onun dı­şın­da ikin­ci bir ku­ru­luş ne­re­dey­se yok. Ri­ze­li’nin de si­ya­set­ten uzun za­man­dır is­te­di­ği bir is­tih­dam ala­nı­nın açıl­ma­sıy­dı. Lo­jis­tik mer­kez de bu ta­le­be ciddi an­lam­da kar­şı­lık ver­mek­te­dir. Rize’nin ve Ri­ze­li­nin ta­le­bi­dir. Her ne kadar eleş­ti­ri­ler olsa da Ri­ze­li STK’lar ola­rak biz bu ya­tı­rım­la­rın mut­la­ka ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ri­ze­li’nin hu­ku­ku, genç­le­rin iş­siz­li­ği ve el­bet­te ki on­la­rın hu­ku­ku bizi il­gi­len­di­rir. Bu ne­den­le Rize’de ya­şa­yan, Rize’yi seven, Rize mil­li­yet­çi­si bir insan ola­rak ben bu­ra­da ya­pı­lan ne ya­tı­rım varsa önü­nün açıl­ma­sı için Baro ola­rak mü­ca­de­le ve­re­ce­ğim. Bu­nun­la ala­ka­lı kimin ne de­di­ği­ne de asla bak­ma­ya­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.
“Bizim fi­kir­le­ri­miz ile Rize’nin yüzde 99’unun fikri ay­nı­dır”
Rize ile hiç­bir fikri ol­ma­yan­la­rın İkiz­de­re’de ya­pı­la­cak taş oca­ğı­na karşı açık­la­ma­lar ya­pa­rak tepki gös­ter­me­si­ni yan­lış bul­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin ko­nu­yu araş­tı­ra­rak Ri­ze­li Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı (STK) ola­rak bir araya ge­le­rek açık­la­ma yapma ge­re­ği duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Peçe “Bizde takip edi­yo­ruz, uzun za­man­dır oray­la il­gi­li olum­suz bir kam­pan­ya yü­rü­tül­mek­te. Bu kam­pan­ya­yı yü­rü­ten­ler ara­sın­da İkiz­de­re halkı bir ke­na­ra, on­la­ra say­gım son­suz­dur çünkü bu­ra­da in­san­lar bir fikir beyan edi­yor­sa en azın­dan bil­dik­le­rin­den bu fikri pay­la­şı­yor­lar. İkiz­de­re halkı orada ya­şa­mış­tır, orada ya­şan­mış­lık­la­rı var­dır, ha­tı­ra­la­rı var­dır. El­bet­te­ki on­la­rın tepki koy­ma­la­rı­nı biz an­la­yış ile kar­şı­la­rız. Ancak İkiz­de­re ile ala­ka­lı, Rize ile ala­ka­lı hiç­bir fikri ol­ma­yan, bu­ra­ya hemen mal bul­muş mağ­ri­bi gibi at­la­yan­la­rın fikir beyan et­me­le­ri­ne el­bet­te ki karşı çı­ka­ca­ğız. Biz de STK’lar ola­rak ko­nu­yu enine bo­yu­na araş­tır­dık, dü­şü­nül­dü­ğü gibi, ko­nu­şul­du­ğu gibi orada bir doğa kat­li­amı­nın ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­dik ve bilgi sa­hi­bi ol­duk­tan sonra bu kötü en­for­mas­yo­nun önünü almak için bir araya ge­le­rek bir açık­la­ma yap­tık. Rize sa­hip­siz de­ğil­dir.
Rize adına ön­ce­lik­le Ri­ze­li­ler’in açık­la­ma yap­ma­sı ge­re­kir. İna­nı­yo­rum ki bizim fi­kir­le­ri­miz ile Rize’nin yüzde 99’unun fikri ay­nı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Siz asla sa­mi­mi de­ğil­si­niz, o zaman ben sizin bu ira­de­ni­zi sor­gu­la­rım”
Yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­nın ar­dın­dan söy­lem­le­ri­nin fark­lı yer­le­re çe­ki­le­rek yan­sı­tıl­dı­ğı­nı, hain terör ör­gü­tü PKK’nın yak­tı­ğı or­man­la­ra ses çı­kar­ma­yan­la­rın bugün İkiz­de­re’nin ye­şi­li­ne sahip çık­ma­sı­nı sa­mi­mi bul­ma­dı­ğı­nı ve söy­lem­le­ri­nin ar­ka­sın­da ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Peçe “Ri­ze­li STK’lar yer­den yere vu­rul­du. Bizim açık­la­ma­mız­da orada ki halkı güya PKK’lı ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz gö­rü­şü­ne yer ve­ril­di. Asla böyle bir şey söz ko­nu­su değil. Ora­da­ki açık­la­ma­mız çok açık. Ben şunu söy­le­dim; orada eylem yapan, fik­ri­ni or­ta­ya koyan İkiz­de­re hal­kı­na say­gım son­suz­dur ancak biz baro baş­kan­la­rı ola­rak geçen yıl­lar­da PKK’nın yak­tı­ğı or­man­lar­la ala­ka­lı açık­la­ma­ya Gü­ney­do­ğu ba­ro­la­rı­nın hemen hemen hiç­bi­ri­ne imza at­tı­ra­ma­dık. İstan­bul, An­ka­ra, İzmir ba­ro­la­rı­na imza at­tı­ra­ma­dık. Şimdi bu ar­ka­daş­la­rın gelip orada çev­re­ci, doğa kah­ra­ma­nı ke­sil­me­si­ni eleş­ti­ri­yo­ruz. Siz bu kadar do­ğa­yı se­vi­yor­sa­nız, bu ül­ke­nin ye­şi­li Hak­ka­ri’de de ye­şil­dir, Rize’de de ye­şil­dir. Onu ko­ru­yor­sa­nız bunu da ko­ru­ma­nız lazım. İkiz­de­re’yi ko­ru­yor­sa­nız orayı da ko­ru­ma­nız lazım.
Bunu yap­mı­yor­sa­nız ku­su­ra bak­ma­yın siz asla sa­mi­mi de­ğil­si­niz, o zaman ben sizin bu ira­de­ni­zi sor­gu­la­rım. Ben bunu söy­le­me­ye ça­lış­tım. Orada ne söy­le­diy­sem yine aynı şey­le­ri söy­lü­yo­rum ve bun­la­rın ar­ka­sın­da­yım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ri­ze­li­ler Lo­jis­tik Mer­ke­zi pro­je­si­ni des­tek­li­yor
Öte yan­dan Rize’de ku­rul­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik Mer­ke­zi’ne büyük bir iş is­tih­da­mı gö­züy­le bakan Ri­ze­li­ler lo­jis­tik mer­ke­zin bir an önce ku­rul­ma­sı­nı bek­li­yor. Lo­jis­tik mer­ke­zi­nin Ka­ra­de­niz ile Gü­ney­do­ğu böl­ge­si ara­sın­da bir köprü ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Ri­ze­li İrfan Uzun “Lo­jis­tik mer­ke­zi Rize gibi her il için önem­li bir ya­tı­rım. Ya­tı­rım­da emeği olan­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Belki doğa ko­nu­la­rın­da sı­kın­tı­lar ya­şa­ya­bi­li­riz ama bun­la­ra gö­ğüs­le­ye­bil­me­miz ge­rek­mek­te­dir. Bizim de on­la­ra des­tek çık­ma­mız lazım. Lo­jis­tik mer­ke­zin şu an Rize’ye nasıl bir is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğı­nı belki bugün gö­re­mi­yo­ruz ama ile­ri­ki gün­ler­de el­bet­te gö­re­ce­ğiz. Biraz daha sa­bır­lı ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. İnşal­lah Ri­ze­miz ve Tür­ki­ye için güzel ola­cak. Bu işin so­nu­nun ay­dın­lık ol­ma­ma gibi bir ih­ti­ma­li yok. Bu­ra­da bir rant yok. İnsan­lar ge­lecek, ya­tı­rım­lar ola­cak, iş im­kan­la­rı do­ğa­cak, bu­ra­dan Gü­ney­do­ğu böl­ge­si­ne bir köprü ola­cak. Ger­çek­ten önem­li bir ya­tı­rım. Biraz daha sağ du­yu­lu ve hoş­nut kar­şı­la­ma­mı­zı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.
“Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’de ku­rul­ma­sı büyük bir şans”
Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’ye ku­rul­ma­sı­nın önem­li bir şans ol­du­ğu­nu söy­le­yen İshak Kaz­maz ise “Lo­jis­tik mer­ke­zi iyi bir ya­tı­rım. Ol­ma­sı­nı is­te­riz. Ti­ca­ret ba­kı­mın­dan büyük bir kat­kı­sı olur. Bütün il­le­rin almak is­te­di­ği bir ya­tı­rım. Onun için Rize’de ol­ma­sı bizim için büyük bir şans. İstih­da­mı ar­tı­ra­cak­tır mu­hak­kak” der­ken, Ri­ze­li esnaf Ender Şiş­man da “Yan­lış bil­mi­yor­sam 8 bin tane ça­lı­şan ola­cak. Yani Rize için büyük bir is­tih­dam kay­na­ğı ola­cak­tır. Uma­rım en yakın za­man­da biter” şek­lin­de ko­nuş­tu. Lo­jis­tik mer­ke­zin si­ya­si par­ti­le­ri göz önün­de bu­lun­dur­ma­dan ön­ce­lik­le Rize için güzel bir hiz­met ol­du­ğu­nu be­lir­ten Recep Kuvel isim­li bir başka va­tan­daş ise “Li­man­lar­dan gelen ti­ca­ri mal­lar lo­jis­tik mer­kez sa­ye­sin­de Rize’den da­ğı­tı­ma çı­ka­cak. İspir yolu üze­rin­den İran’a kadar bu­ra­dan yol ala­bi­lecek. Tabii ki de bu durum bizim genç­le­ri­mi­ze ve Ri­ze­li­le­re iştir, aştır. Yani bunu parti göz önün­de bu­lun­dur­ma­dan Rize için güzel bir hiz­met ola­rak gö­rü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Lo­jis­tik Mer­ke­zi de­vam­lı­lık sağ­la­ya­cak”
Lo­jis­tik mer­ke­zi­nin çay fab­ri­ka­la­rı gibi 6 ay ça­lış­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Sü­ley­man İspir­li ise “Zaten Rize’de geniş bir iş ala­nı­mız yok. Sa­de­ce çay fab­ri­ka­la­rı­mız var. Onlar da sa­de­ce 6 ay ça­lı­şa­bil­mek­te. Ama lo­jis­tik mer­ke­zi gibi alan­lar de­vam­lı ça­lı­şa­ca­ğı için bence çok fay­da­lı olur” diye görüş be­lir­tir­ken, esnaf Gök­han Tu­ra­boğ­lu da “Lo­jis­tik mer­ke­zi Rize için ge­rek­li bir proje. Rize’de ya­pı­lan hiz­met­ler­den do­la­yı mut­lu­yuz.
Rize altın ça­ğı­nı ya­şı­yor di­ye­bi­li­riz. Rize’ye daha fark­lı ya­tı­rım­lar­da bek­li­yo­ruz. Lo­jis­tik mer­ke­zi geç ka­lın­mış bir proje bir an önce bi­ti­ril­me­si gerek. Ge­rek­siz pro­tes­to­lar ya­pı­yor­lar. Çünkü bu­ra­dan in­san­lar ekmek yi­yecek. Tu­rizm ge­niş­le­yecek. Ti­ca­ret hac­mi­miz ar­ta­cak.
Lo­jis­tik mer­ke­zi bence Or­ta­do­ğu böl­ge­si­ni bu­ra­ya bağ­la­ya­cak bir proje. Mer­kez­de ça­lı­şa­cak in­san­la­rın bu yö­re­den se­çil­me­si, bölge is­tih­da­mı­na büyük katkı sağ­la­ya­cak­tır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. İkiz­de­re böl­ge­sin­den taş alın­ma­sı­nın İkiz­de­re böl­ge­si­ni kötü yönde et­ki­le­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Ri­ze­li Ahmet Aksoy ise “Lo­jis­tik mer­ke­zi Rize’ye fay­da­lı ola­bi­lir. Yani o ko­nu­da olum­suz bir dü­şün­ce­si yok in­san­la­rın. Ama bunun ya­pı­lış bi­çi­mi gün­de­me İkiz­de­re olay­la­rı­nı ge­tir­di. Orada çok doğal bir ortam var, çok büyük bir arı­cı­lık var. Taş her yerde bu­lu­nur ama do­ğa­yı her yerde bu­la­ma­yız. Bunu bir taş için neden kay­be­de­lim“ gö­rü­şü­nü sa­vun­du.


Haber Merkezi

Rize Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan İyidere Lojistik Merkezi Değerlendirmesi

Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lun­ca, İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nin kenti ve bölge eko­no­mi­si­ni bir üst lige ta­şı­ya­cak üçlü sa­ca­ya­ğı­nın son hal­ka­sı­nı oluş­tur­du­ğu be­lir­til­di.

RTSO’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, böl­ge­ye ve Rize’ye ka­zan­dı­rıl­ma­sın­dan mut­lu­luk duy­duk­la­rı lo­jis­tik mer­ke­zi­nin deniz dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak amacı ile İkiz­de­re Ce­viz­lik taş oca­ğın­dan kaya ve dolgu mal­ze­me­si çı­ka­rıl­ma­sı­nın za­ru­ri ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.
Lo­jis­tik mer­ke­zi­nin böl­ge­nin en büyük ih­ti­yaç­la­rın­dan ol­du­ğu ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:
“Uzun yıl­lar ya­pı­mı için mü­ca­de­le et­ti­ği­miz ve ni­ha­yet eko­no­mi­ye ve is­tih­da­ma katkı sağ­la­dı­ğı­nı mü­şa­he­de et­ti­ği­miz Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin et­kin­li­ği­ni art­tı­ra­cak, ay­rı­ca katkı sağ­la­mış ol­mak­tan gurur duy­du­ğu­muz Ovit Tü­ne­li’nin de içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Ri­ze-Mar­din Sevgi Yolu’nun daha aktif kul­la­nıl­ma­sı ile böl­ge­de ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­re­tin ana ar­ter­le­rin­den biri ol­ma­ya aday hale gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi, ili­miz ve böl­ge­mi­zin ge­le­ce­ği için hayli önem arz et­mek­te­dir.
Bir an­lam­da ili­mi­zin ve böl­ge­mi­zin eko­no­mi­si­ni bir üst lige ta­şı­ya­cak üçlü sa­ca­ya­ğı­nın son hal­ka­sı­nı oluş­tu­ran Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de emeği olan başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere her­ke­se şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.”
Bir­çok önem­li pro­je­de ol­du­ğu gibi İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nde de ko­nu­nun arka pla­nı­nı araş­tır­mak­sı­zın fark­lı ey­lem­ler ter­tip­len­di­ği an­la­tı­lan açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Çev­re­ci­lik mas­ke­si ar­dı­na giz­le­nen bazı ke­sim­le­rin amaç­la­rı­nın do­ğa­yı, çev­re­yi veya insan hak­la­rı­nı ko­ru­mak ol­ma­dı­ğı­na Gezi Parkı gibi olay­lar­da çokça şahit olduk.
Kaldı ki HDP gibi mis­yo­nu­nun ne ol­du­ğu ka­mu­oyun­ca bi­li­nen bir par­ti­nin ve­kil­le­ri­nin ve bazı ba­ro­la­rın İkiz­de­re’deki taş ocağı ile il­gi­li yap­tık­la­rı açık­la­ma­lar­dan ama­cın doğa ve çevre ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mak­ta­dır.
Ne hik­met­se bu grup­lar, PKK terör ör­gü­tü or­man­la­rı­mı­zı yak­tı­ğın­da kör, sağır ve dil­siz olu­yor­lar.
Her yıl ol­du­ğu gibi geç­ti­ği­miz ay da sözde Er­me­ni soy­kı­rı­mı ko­nu­sun­da ya­şa­nan tar­tış­ma­lar­da ma­ale­sef dev­le­ti­mi­zin ta­ra­fın­da ola­ma­dı­lar. Bu­ra­da her­kes bu sa­mi­mi­yet­siz­li­ği gör­me­li­dir.”
Açı­la­cak taş ocağı ara­zi­si­nin şahıs malı ol­ma­dı­ğı­na işa­ret edi­len açık­la­ma­da, “Ta­ma­men dev­le­ti­mi­zin mül­ki­ye­tin­de­ki kamu ara­zi­si­dir.
Buna rağ­men ya­pı­la­cak bu ça­lış­ma­da ka­lı­cı ve ya­yı­lım­cı bir tah­ri­bat söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı, or­ta­ya çı­ka­cak tah­ri­ba­tın da kısa sü­re­de te­la­fi edi­le­ce­ği ta­ah­hüt edil­mek­te­dir.
Oda­mız ola­rak ili­mi­ze katkı sağ­la­ya­cak her pro­je­de ol­du­ğu gibi İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi Pro­je­si’nin de ta­kip­çi­si ola­ca­ğız.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lu­nul­du.


Haber Merkezi

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ATİLLA SERTEL CUMHURBAŞKANININ DAĞITTIĞI ÇAYLARI SORDU

CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atil­la Ser­tel, KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın yur­ti­çi ge­zi­le­rin­de ve seçim ça­lış­ma­la­rın­da da­ğıt­tı­ğı “keyif” çay­la­rı­nın ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan ve­ri­lip ve­ril­me­di­ği­ni sordu.

Mec­lis Kit üst ko­mis­yo­nun­da CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel’in so­ru­su­nu ce­vap­la­yan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı ve Ak Parti Genel Baş­ka­nı Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın seçim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da seçim aracı üze­rin­den va­tan­daş­la­ra da­ğıt­tı­ğı id­di­aya konu çay­la­rın, te­şek­kü­lü­müz ve ürün­le­ri­miz­le hiç­bir bağ­lan­tı­sı veya il­gi­si yok­tur” dedi. Ku­ru­mun son 4 yıl­da­ki 2 mil­yar 100 mil­yon TL’lik za­ra­rı da CHP Mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan eleş­ti­ril­di. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ise za­ra­ra ge­rek­çe ola­rak çay üre­ti­ci­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­le­ri kar­şı­la­mak için çe­ki­len kre­di­le­ri gös­ter­di.
TVF’YE DEV­REDİLDİ ZARAR ET­ME­YE BAŞ­LA­DI
ÇAY­KUR’un bi­lan­ço ve he­sap­la­rı­nın gö­rü­şül­dü­ğü KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da ku­ru­mun za­rar­la­rı da tar­tı­şıl­dı. Dün­ya­da en fazla çay tü­ke­ten ül­ke­ler­den biri olan Tür­ki­ye’de sek­tö­rün li­de­ri olan ÇAY­KUR’un her yıl zarar et­me­si­nin an­la­şı­la­maz ve kabul edi­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­yen mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri, ku­ru­mun za­ra­rı­nın ve kre­di­le­ri­ne bağlı fi­nans­man yük­le­ri­nin ciddi şe­kil­de art­ma­sı­nı da eleş­tir­di.
Çay sek­tö­rün­de Tür­ki­ye’de, Av­ru­pa’da ve Dünya’da söz sa­hi­bi olan ÇAY­KUR’un 2017 yı­lın­da 267 mil­yon 2018 yı­lın­da 657 mil­yon, 2019 yı­lın­da 635 mil­yon, 2020 yı­lın­da da 547 mil­yon TL zarar et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, Tür­ki­ye Var­lık Fonu’na dev­re­dil­dik­ten sonra zarar et­me­ye baş­la­yan ku­ru­mun 2017 – 2020 yıl­la­rı ara­sın­da top­lam­da 2 mil­yon 100 mil­yon TL zarar et­ti­ği­ni açık­la­dı.
ZA­RA­RIN YÜZDE 60’I FİNANS­MAN GİDERİ
Ku­ru­mun her yıl artan kredi ve faiz yü­kü­ne kat­lan­ma­ya zor­lan­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ser­tel, 2020 yı­lın­da kul­la­nı­lan kredi tu­ta­rı ve kat­la­nı­lan faiz gi­de­ri­ni de sordu. Ser­tel’in so­ru­su­nu ya­nıt­la­yan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, şu bil­gi­le­ri verdi:
“Ku­ru­mu­mu­zun 2020 yılı fi­nans­man gi­de­ri 322 mil­yon 609 bin 931 TL’dir. 2020 yılı bi­lan­ço za­ra­rı­nın yak­la­şık yüzde 60’ı fi­nans­man gi­der­le­rin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­dan 2021 yı­lı­na 4 mil­yar 165 mil­yon 800 bin TL kredi borcu dev­ret­miş­tir.
ÇAY­KUR Mayıs ve Ekim ay­la­rı arası üre­ti­ci­ler­den çay alımı ve ürün be­de­li öde­me­le­ri ya­par­ken, üret­ti­ği çayı ise yılın ta­ma­mın­da yani bir son­ra­ki yılın Mayıs ayına kadar sat­mak­ta­dır. Bu ne­den­le üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­dur ol­ma­ma­sı ve öde­me­le­ri kısa sü­re­de yap­mak için kredi kul­la­nı­mı­na gi­di­yo­ruz.”
STEVİA FABRİKA­SI­NA KİRACI ARA­NI­YOR
CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, top­lan­tı­da Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan “Rize Şe­ke­ri” adı ve­ri­len ve pilot böl­ge­ler­de de­ne­me üre­ti­mi­ne baş­la­nan Ste­via bit­ki­si için ya­pı­lan 16 mil­yon­luk ya­tı­rım da gün­de­me geldi. De­ne­me üre­tim­le­ri­nin ve ya­pı­lan ya­tı­rı­mın ar­dın­dan Ste­via bit­ki­si­nin böl­ge­de ye­tiş­me­ye­ce­ği­nin an­la­şıl­dı­ğı­nı ifade eden Ser­tel, “Za­ra­rın ne­re­sin­den dö­ner­se­niz kar­dır ancak bu bit­kiy­le il­gi­li tesis kur­du­nuz. Bu te­si­se ne oldu” diye sordu.
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’Üre­ti­ci ta­ra­fın­dan kabul gör­me­di
“Ste­via bit­ki­si ye­tiş­tir­mek ama­cıy­la 46 fab­ri­ka­da her bir üre­ti­ci için sa­de­ce 200 m2 alan­da ye­tiş­tir­mek üzere da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı. Ancak ba­kı­mı ve ye­tiş­tir­me zor­lu­ğu ne­de­niy­le üre­ti­ci ta­ra­fın­dan kabul gör­me­miş­tir.
Ay­rı­ca Tem­muz ayın­da ürün ha­sa­dı ya­pı­lıp ku­ru­tul­ma­sı açı­sın­dan bölge şart­la­rı ne­de­ni ile zor­luk ya­şan­mış­tır.
Ste­via üni­te­miz için ise ki­ra­ya ver­mek üzere ihale açıl­mış­tır, ge­lecek tek­lif­le­re göre de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.”


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Akşener’in İkizdere Ziyaretinde Esnafı Darbettikleri İddiasıyla 2 Partili Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in, Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­tin­de ya­şa­nan ger­gin­lik­te, es­na­fı dar­bet­tik­le­ri id­di­asıy­la 2 par­ti­li hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, es­naf­lık yapan Yasin Havuz ve Hü­se­yin Yıl­maz, 20 Mayıs’ta İkiz­de­re’yi zi­ya­ret eden Ak­şe­ner’e ilçe mer­ke­zin­de soru sor­mak is­te­dik­le­ri sı­ra­da, küfür ve ha­ka­ret­te bu­lu­nup ken­di­le­ri­ni dar­bet­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le İYİ Par­ti­li 2 kişi hak­kın­da şi­ka­yet­çi oldu.
Bunun üze­ri­ne Kal­kan­de­re Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tıy­la söz ko­nu­su par­ti­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.


Haber Merkezi

İKİZDERE’DEN GEZİ ÇIKMAZ

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner geçen hafta ilk kez İkiz­de­re’ye geldi.
Bu prog­ram İlçe Baş­ka­nın söy­le­di­ği­ne göre Ra­ma­zan ayın­da ha­zır­lan­mış. İşken­ce­de Va­di­sin­de gün­ler­dir tepki gös­te­ren yöre in­sa­nı­nın der­di­ni din­le­mek ama­cıy­la An­ka­ra’dan Trab­zon’a uçak­la sonra di­rekt İkiz­de­re’ye gel­miş.
Ka­la­ba­lık bir araç kon­vo­yu eş­li­ğin­de il­çe­ye gel­di­ğin­de İlçe Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çi­çek­le kar­şı­la­na­na kadar her şey güzel ce­re­yan etti.
Bu ilçe mi­sa­fir­per­ver­dir, bu­gü­ne kadar gelen mi­sa­fi­re kötü söz kaba dav­ra­nış yap­tı­ğı gö­rül­me­miş, şah­sen Kürt­çü ol­du­ğu­nu sak­la­ma­yan Ba­yın­dır­lık Ba­ka­nı Şe­ra­fet­tin Elçi’yi bu il­çe­de gör­müş bi­ri­si­yim(yıl 1978) ve sağ sol kav­ga­la­rı­nın zir­ve­de ol­du­ğu o dö­nem­de hiç­bir olum­suz tepki ol­ma­mış­tır.
Şe­ra­fet­tin Elçi’ye tepki gös­ter­me­yen o in­san­lar aptal değil mi­sa­fir­per­ver­di.
Bu ha­tı­ra­yı niye yaz­dım, demek is­te­di­ğim İkiz­de­re in­sa­nı uy­sal­dır ve mi­sa­fi­re say­gı­lı­dır.
Gör­dük­le­ri­mi­zi bil­dik­le­ri­mi­zi süz­geç­ten ge­çi­re­rek yaz­ma­ya ça­lı­şan ga­ze­te­ci­yim.
Si­ya­set­çi­nin se­ve­ni ol­du­ğu kadar sev­me­ye­ni de var­dır.
Hiç kimse kim­se­yi sev­mek mec­bu­ri­ye­tin­de de değil ama saygı gös­ter­mek zo­run­da­dır.
Meral Ak­şe­ner si­ya­set­çi, eski bakan ve Mec­lis­te Gu­ru­bu olan bir par­ti­nin Genel Baş­ka­nı. Si­ya­se­ten Er­do­ğan’ın da ra­ki­bi, ay­rı­ca Rize ge­li­ni ve üs­te­lik İkiz­de­re’ye yöre hal­kı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­di­ği Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren­le­ri din­le­mek için il­çe­ye ge­li­yor.
Nasıl bir hırs veya hınç var ki ara­cın­dan inip es­naf­la se­lam­laş­mak üze­rey­ken adeta düş­man­mış gibi pro­tes­to ve tep­ki­ler­le kar­şı­la­şı­yor. İsim­ler üze­rin­de du­ra­cak de­ği­lim ama ya­pı­lan pro­vo­kas­yon­lar or­ta­da.
Bö­lü­cü ha­in­le­re çadır mah­ke­me­le­ri ku­ru­lur­ken, bö­lü­cü ha­inin mek­tu­bu dev­le­tin te­le­viz­yo­nun­dan oku­nur­ken böyle tepki gös­te­ril­me­di. Bu tepki gös­te­ren­ler o zaman koyun mu bek­li­yor­du.
Ak­şe­ner, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı için tas­vip et­me­di­ği­miz söz­ler söy­le­di. O söz­ler asla kabul edi­le­mez, şah­sen bende kı­nı­yo­rum.
An­ka­ra’da söy­le­nen sözün cevap yeri İkiz­de­re de­ğil­di.
Genel Baş­kan­la­rın söy­lem­le­ri­ni eleş­ti­rip so­nu­ca var­ma­nın yeri İkiz­de­re de­ğil­di. Onlar An­ka­ra’da bir­bir­le­ri­ne her türlü ce­va­bı ve­re­bi­lir­di, acaba İkiz­de­re’deki ucuz kah­ra­man­lı­ğa ma­dal­ya mı yoksa Gezi mi bek­le­ni­yor.
Nahoş ge­liş­me­ler­den sonra gün­ler­dir ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da Sn. Ak­şe­ner’in uğ­ra­dı­ğı Rize ve do­la­yı­sıy­la İkiz­de­re gün­dem­den hiç düş­me­di. Daha doğ­ru­su kö­şe­de atıl­mış ilçe İkiz­de­re hiç bu kadar ya­zı­lıp söy­len­me­miş­ti.
Bu olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı la­zım­dı.
Şunun bi­lin­me­si­ni is­te­rim ki İkiz­de­re’den Gezi çık­maz her­kes bunu bil­sin.

Dünyanın en fazla çay tüketen ülkesinin Dünya Çay Günü kutlu olsun

Çayın ül­ke­miz için yeri ve önemi çok büyük. Ha­ya­tı­mı­zın her anın­da çay hep yanı ba­şı­mız­da. Ay­rı­ca Ri­ze­li­ler ola­rak da çayın bizim için çok ayrı bir yeri var. Bizim için çay­dan önce ve çay­dan sonra hayat var. Bu özel günde çayı ili­mi­ze ka­zan­dı­ran Başta Zihni Derin olmak üzere emeği geçen her­ke­si min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­rum. İyi ki de bu kadar emek sar­fe­dip çayı mem­le­ke­ti­mi­ze ka­zan­dır­mış­lar.

Geçen sene pan­de­mi­ye rağ­men çok ve­rim­li bir çay se­zo­nu ge­çir­dik. Bu se­ne­de müs­tah­si­li­miz­den ricam pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uya­rak çay ha­sa­dı­nı yap­ma­la­rı­dır.
Sağ­lık açı­sın­dan sa­yı­sız fay­da­sı olan çayı gü­ven­le üre­te­lim ki hal­kı­mız­da bol bol içip sal­gın has­ta­lık­lar­dan ko­run­sun.
Pan­de­mi­nin en kısa sü­re­de bit­ti­ği gün­le­ri gö­re­bil­mek için ted­bi­ri elden bı­rak­ma­yıp, ona göre üre­tim ya­pa­lım. Yeni çay se­zo­nu­nun bol be­re­ket­li, gü­ven­li ve sağ­lık­lı geç­me­si­ni te­men­ni edi­yor.
Ek­me­ği­ni çay­dan ka­za­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, çay sa­na­yi­ci ve tüm çay se­ven­le­rin tek­rar Dünya Çay Günü Kutlu Olsun.


Ha­ber-Fo­to: İlkay KA­VAL­CI YA­ZI­CI

Çay Çarşısı Projesi’ne DOKAP’tan Destek

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Be­le­di­ye­si ve Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ( DOKAP )ara­sın­da Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’ne katkı amaç­lı hibe des­tek pro­to­ko­lü im­za­lan­dı.

Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nda ger­çek­le­şen pro­to­kol imza tö­re­ni­ne Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve il­gi­li heyet ka­tı­lım sağ­la­dı.
Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ön­cü­lü­ğün­de, Rize Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı pro­je­si için 6 mil­yon hibe des­tek için ta­raf­lar bir araya ge­le­rek im­za­la­rı at­tı­lar.
Pro­to­kol imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan açık­la­ma­da bu­lu­nan Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, “Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de %85’lik kısım ta­mam­lan­dı.
Proje’nin baş­lan­gıç ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­li­nen sü­reç­te ek kay­nak­la­ra ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu göz­lem­le­dik.
Ko­nu­yu Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve ba­kan­la­rı­mı­za ilet­tik.
Daha önce DOKAP ile de gö­rüş­müş ol­ma­mı­zın so­nu­cun­da DOKAP ta­ra­fın­dan gelen hibe des­te­ğin imza pro­to­ko­lü için bir araya gel­dik.
Şeh­ri­mi­zin ge­le­ce­ği için or­ta­ya ko­nu­lan pro­je­le­ri­miz için elini taşın al­tı­na koyan des­tek veren her­ke­se te­şek­kür ede­rim” dedi.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın gay­ret ve ta­kip­le­riy­le, Rize Be­le­di­ye­mi­zin des­tek­le­riy­le ya­pı­mı­na baş­la­nan “Çay Çar­şı­sı Pro­je­si” şeh­ri­mi­zin tu­riz­mi­ne al­ter­na­tif ola­cak şe­kil­de dü­şü­nü­len bir proje ve bi­zim­de şuan deniz dolgu ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü­ğü­müz Mil­let Bah­çe­si Pro­je­siy­le en­teg­re ola­bi­lecek.
İnşal­lah bu proje ge­le­cek­te Rize’nin uğrak nok­ta­la­rın­dan bir yer ol­mak­la bir­lik­te şeh­ri­mi­ze önem­li de­re­ce­de eko­no­mik katkı sağ­la­ya­cak ve bu pro­je­yi hep bir­lik­te Rize’ye ka­zan­dır­mış olduk. İli­mi­zin ge­li­şi­mi­ne önem­li katkı sağ­la­ya­cak olan Çay Çar­şı­sı pro­je­si­ne des­tek veren başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere ba­kan­la­rı­mı­za Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ve DOKAP Baş­ka­nı­mız Hakan Gül­te­kin’e, Çay Çar­şı­sı pro­je­si­ne emek veren Borsa Baş­ka­nı­mız Meh­met Er­do­ğan’a ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ise açık­la­ma­sın­da; “Rize’de de­ği­şim ve dö­nü­şüm ya­şa­nı­yor.
Bu de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün­de Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın hi­ma­ye­le­rin­de yü­rü­yen pro­je­ler var. Bun­lar­dan bi­ri­si olan Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de yeni bir kay­nak ih­ti­ya­cı oldu ve Ti­ca­ret Bor­sa­mız ile Rize Be­le­di­ye­mi­zin gi­ri­şim­le­riy­le bizde DOKAP ola­rak kay­nak ih­ti­ya­cı olan pro­je­le­re des­tek ver­me­yi ön gör­dük ve bu doğ­rul­tu­da pro­to­kol­le­ri­mi­zi yap­tık.
DOKAP ola­rak Rize’nin üre­ti­mi­ne her türlü katma de­ğe­ri oluş­tu­ra­bi­lecek kat­kıy­la il­gi­li var olan di­na­mik­le­ri­miz­le yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin ge­li­şi­mi­me emeği geçen başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere ba­kan­la­rı­mı­za be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlkay KA­VAL­CI YA­ZI­CI

VALİ ÇEBER, BELEDİYE BAŞKANI METİN VE ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM HEP BİRLİKTE ÇAY TOPLADILAR

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN ve Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM hep bir­lik­te, Çay­kur Zi­ra­at Çay Bah­çe­si’nde yaş çay ha­sa­dı ger­çek­leş­tir­di­ler.

Vali Çeber; Çay ül­ke­mi­zin ve D.​Ka­ra­de­niz Böl­ge­mi­zin en önem­li eko­no­mik ve sos­yal de­ğe­ri­miz­dir.
Çay ha­sa­dın­dan sonra açık­la­ma yapan Rize va­li­si Kemal ÇEBER: “2021 Çay se­zo­nu­muz Rize’mize böl­ge­mi­ze ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun. Çay bizim en önem­li de­ğe­ri­miz. Rize çay­dır, çay da Rize’dir di­yo­ruz ve pan­de­mi dö­ne­min­den do­la­yı da iki se­zon­dur fark­lı bir çay se­zo­nu ya­şı­yo­ruz. Asıl se­zo­nu ya­şı­yo­ruz. Biz hem tüm ku­rum­lar ola­rak ve sek­tö­rün ana yö­ne­ti­ci­si ola­rak ÇAY­KUR’umuz bu dö­ne­me özgü bütün ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yor ve geçen sene nasıl çay se­zo­nu­mu­zu gayet sağ­lık­lı ve ve­rim­li şe­kil­de ta­mam­la­dıy­sak, bu se­ne­de ay­nı­sı­nın ol­ma­sı için eli­miz­den gelen gay­re­ti gös­te­ri­yo­ruz. Tabii bu nok­ta­da müs­tah­sil­le­ri­mi­zin, or­tak­çı­la­rı­mı­zın, ya­rı­cı­la­rı­mı­zın ve işçi kar­deş­le­ri­mi­zin pan­de­mi ile bir­lik­te on­la­rın dav­ra­nış tarz­la­rı bizim için çok daha önem arz edi­yor.” dedi.
So­run­suz bir sezon ge­çir­mek için her türlü ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Vali ÇEBER: “Biz her türlü ted­bi­ri alı­yo­ruz, ÇAY­KUR’umuz ku­rum­sal an­lam­da fab­ri­ka­lar­da, çay alım yer­le­rin­de her türlü ted­bi­rin alı­yor.
İlgili ku­rum­la­rı­mız, muh­tar­la­rı­mız, zi­ra­at oda­la­rı­mız her türlü ted­bir alı­yor. Ama işin aslı da va­tan­da­şı­mı­zın ken­di­si­ne ka­lı­yor. Bu sene her­han­gi bir ekst­ra yasak ka­ra­rı kı­sıt­la­ma ka­ra­rı ekst­ra bir uy­gu­la­ma yap­ma­dık. Çünkü hep söy­lü­yo­ruz geçen sene bir bi­lin­me­yen­ler mü­ca­de­le edi­yor­duk, bugün her­kes her şeyi bi­li­yor neye dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor. Biz de müs­tah­si­li­mi­ze, ça­lı­şan kar­deş­le­ri­mi­ze hep­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın gös­te­re­ce­ği özen­le sağ­lık­lı sıh­hat­li bir çay sö­zü­nü ge­çi­re­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­ruz. ”şek­lin­de açık­lan­dı.
İki se­zon­dur pan­de­mi­den do­la­yı ya­şa­nan işçi sı­kın­tı­la­rı ne­ti­ce­sin­de Ri­ze­li­le­rin çay bah­çe­le­ri­ne geri dön­dü­ğü­nü ve bunun hem çayın ka­li­te­si­ne hem de eko­no­mi­ye olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Va­li­si Kemal ÇEBER: “Geçen sene de söy­le­dik pan­de­mi­nin belki de eğer varsa olum­lu bir et­ki­si bun­lar­dan her­hal­de en önem­li­si ili­miz için Ri­ze­li müs­tah­sil­le­ri çay bah­çe­si­ne Ri­ze­li­le­rin çay bah­çe­le­ri­ne dön­me­si­dir. Hem bu sa­ye­de çok ciddi bir kay­nak ili­miz­de ve ül­ke­miz­de kaldı kal­mış oldu, hem de ça­yı­mız­da ciddi bir ka­li­te ar­tı­şı oldu. Hep söy­lü­yo­rum zi­ya­ret et­ti­ğim fab­ri­ka­lar­da bile fab­ri­ka sa­hip­le­ri ça­lı­şan­lar ve biz­ler söy­lü­yo­ruz top­la­nan çayın ko­ku­su da fark­lı ni­te­li­ği de fark­lı ka­li­te­si de fark­lı. İnsan­la­ra çok daha güzel çay içi­yo­ruz. İnsan­la­rı­mı­zın ye­ni­den çay bah­çe­le­ri ile bu­luş­muş ol­ma­sı bizi çok mutlu edi­yor. Biz pan­de­mi­den sonra da bunun böyle devam et­me­si­ni arzu edi­yo­ruz. Ben bu duy­gu­lar­la çay se­zo­nu­mu­zun, dev­le­ti­mi­zin de bütün va­tan­daş­lar­dan benim al­dı­ğım dönüş ola­rak çaya güzel güzel fiyat ver­miş ol­ma­sı ile be­ra­ber çok daha ve­rim­li, sağ­lık­lı be­re­ket­li geç­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum tüm va­tan­daş­la­rı­ma sağ­lık içe­ri­sin­de ka­za­sız be­la­sız güzel bir çay se­zo­nu di­li­yo­rum. Başta ÇAY­KUR’umuz olmak üzere genel mü­dü­rü­mü­zü ve eki­bi­ni teb­rik edi­yo­rum hem de sek­tör­de­ki tüm iş­let­me­si olan kar­deş­le­ri­me de bol ka­zanç­lar be­re­ket­li bir çay se­zo­nu di­li­yo­rum.” dedi.
Çay içmek gibi çay ha­sa­dı da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor; İki se­zon­dur pan­de­mi ted­bir­le­ri ile çay ha­sa­dı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ÇAY­KUR ola­rak hem fab­ri­ka­lar­da hem de çay alım yer­le­rin­de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sağ­lık­la il­gi­li ma­ka­le­ler­de çay iç­me­nin ko­ra­na­ya karşı iyi gel­di­ği be­lir­ti­li­yor, bizce de çay ha­sa­dı da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor diyen Genel Müdür ALİM: “Tıbbi ma­ka­le­ler­de çay iç­me­nin ko­ro­no­ya iyi gel­di­ği söy­len­di­ği gibi bah­çe­de çay ha­sa­dı yap­mak da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor. Bah­çe­de üre­ti­ci­ler bir­bir­le­rin­den me­sa­fe­li şe­kil­de çay ha­sat­la­rı­nı ya­pı­yor. Müm­kün ol­du­ğun­ca bir­bir­le­rin­den uzak ka­lı­yor­lar. Bah­çe­de temiz ha­va­da doğa ile iç içe ça­lı­şıl­dı­ğı için ko­ro­na için en­di­şe­li bir durum yok.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

SİS ALTINDA RİZE YAYLASI

Doğu Ka­ra­de­niz, Yay­la­la­rı­nın sis al­tın­da­ki man­za­ra­sı ayrı bir gü­zel­lik ser­gi­li­yor.

Rize’de en çok yayla sa­hi­bi ilçe olan İkiz­de­re’de bir­bi­rin­den güzel ve ka­la­ba­lık yay­la­lar var. İlçe­de­ki en büyük yay­la­la­rın ba­şın­da Çağ­ran­ka­ya, Varda ve Ovit Yay­la­sı ge­li­yor. Ge­nel­de 2 bin ra­kı­mın üze­rin­de olan ve orman bit­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı yay­la­lar­da güneş ya­nın­da sis ol­du­ğu gün­ler­de­ki yayla man­za­ra­sı­na doyum ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­rin­den Rüz­gâr­lı Kö­yün­den İsmail Bay­rak ’bu­ra­sı İkiz­de­re Rüz­gâr­lı yay­la­sı. Yay­la­mız 2100 metre ra­kım­lı bir yerde. Or­ma­nın ve kir­li­li­ğin ol­ma­dı­ğı sakin bir köşe bu­ra­ya gelen sağ­lık ve dinç­lik bu­lu­yor din­le­ni­yor. Bugün sis ayrı bir man­za­ra verdi. Bu­lut­la­rın üze­rin­de­yiz gibi fo­toğ­raf­la­dık ’dedi.

Ön­ce­ki yıl­lar­da hay­van­cı­lı­ğın ön plan­da ol­du­ğu yay­la­lar­da hay­van sa­yı­sı aza­lın­ca gü­nü­müz­de gur­bet­çi­ler ta­ra­fın­dan ge­nel­lik­le din­len­me yeri ola­rak gö­rü­lü­yor. Yaz mev­si­min­de şen­le­nen yay­la­lar pan­de­mi sü­re­cin­de çok ilgi çekti. Yaz bo­yun­ca gur­bet­ten ge­len­ler ço­ğun­luk­la yayla ev­le­ri­ne yer­le­şe­rek tatil yaptı. İlçe­de­ki yay­la­la­rın ta­ma­mı­na yol su ve elekt­ri­ğin ol­du­ğu bir­çok yay­la­da te­le­fon gö­rüş­me­si­nin de ya­pıl­dı­ğı bi­li­ni­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

HABER METNİ HAZIRLAMA VE GAZETCİLİK MESLEĞİNDE 5N1K KURALI

Ga­ze­te­ci­lik ve ya­zar­lık mes­le­ği­ne Tür­ki­ye’nin en ciddi ga­ze­te­le­rin­den olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­sin­de Mu­ha­bir ola­rak baş­la­dım. 20 yıla yakın Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Yayın top­lu­lu­ğun­da Mu­ha­bir, Haber Mü­dü­rü, Bölge Tem­sil­ci vs. gibi bir­çok ka­de­me de gö­rev­ler yap­tım.
35 yıl­dır ya­şa­dı­ğım, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­mi­zin başta mem­le­ke­tim Rize olmak üzere, bir­çok komşu il­ler­den ve bazen se­ya­ha­te çık­tı­ğım Doğu Ana­do­lu ile­ri­le­rin­den başta komşu il­le­ri­miz, Trab­zon, Er­zu­rum ve Art­vin şe­hir­le­rin­den ser­best ga­ze­te­ci yazar ola­rak çok sa­yı­da ulu­sal ve yerel ga­ze­te­le­re haber yap­ma­ya ve köşe ya­zı­la­rı yaz­ma­ya devam edi­yo­rum.
Fakat bu­ra­dan şu anda ya­şa­dı­ğı­mız bir ge­re­ce­ği iti­raf ede­ce­ğim. 40 yıla yak­la­şan mes­lek ha­ya­tım­da ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin bu kadar fazla ka­li­te­siz, se­vi­ye­siz ve iti­bar­sız bir ko­nu­ma düş­tü­ğü­ne ilk kez şahit olu­yo­rum.
Peki neden? Di­ji­tal çağa geç­mek­le devir hızla de­ğiş­ti. Elin­de cep te­le­fo­nu olan, sos­yal med­ya­da say­fa­sı bu­la­nan her­kes artık ga­ze­te­ci ve ha­ber­ci oldu. Mes­le­ğin ne eği­tim­li­si, ne de alay­lı­sı kal­ma­dı. Po­pü­ler olmak, hızlı ta­nın­mak için ga­ze­te­ci olmak için, ha­ber­ci­li­ği çağ­rış­tı­ran bir site ismi tes­pit edi­yor. Bir in­ter­net ta­sa­rım­cı­sı­na Web say­fa­sı yap­tı­rı­yor­sun. Artık sende bir anda haber si­te­si sa­hi­bi ve ga­ze­te­ci olu­yor­sun!
Hâl­bu­ki ga­ze­te­ci­lik böyle bir mes­lek de­ğil­dir. Daha fazla de­ta­ya gir­me­den, Haber nedir? Ha­ber­ci­lik­le ve ga­ze­te­ci­lik nasıl ya­pı­lır ve nasıl ol­ma­lı­dır? Özet­le siz­le­rin bil­gi­si­ne pay­la­şı­yo­rum.
Haber, bir olay ve bir olgu üze­ri­ne edi­ni­len bil­gi­dir. Haber metni ise elde edi­len bil­gi­le­rin ga­ze­te, dergi gibi yayın or­gan­la­rı ya da te­le­viz­yon, radyo gibi ile­ti­şim araç­la­rıy­la top­lu­ma du­yu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­nan ya­zı­lı me­tin­le­re denir. Haber met­ni­ni yazan kişi an­la­tı­lan­lar kar­şı­sın­da ta­raf­sız­dır. Olay bütün yön­le­riy­le, inan­dı­rı­cı bir şe­kil­de an­la­tı­lır, konu gün­cel­dir. Me­tin­le­rin nes­nel bir an­la­tı­mı var­dır.
Haber me­tin­le­rin­de top­lu­mun merak duy­gu­su gi­de­ri­lir.
Haber me­tin­le­ri açık, an­la­şı­lır bir dille ya­zı­lır. Ha­be­rin baş­lı­ğı kap­sa­yı­cı ve ilgi çe­ki­ci ola­cak şe­kil­de dü­zen­le­nir. Haber met­ni­nin giriş bö­lü­mü ha­be­rin ne ol­du­ğu­nu açık­la­yı­cı özel­lik­ler dik­ka­te alı­na­rak ya­zı­lır. Haber metni kendi için­de bü­tün­lük ta­şı­ma­lı­dır. Ha­ber­le­rin top­lu­mun geniş bir ke­si­mi­ni il­gi­len­dir­me­si­ne, dik­kat çe­ki­ci ve çar­pı­cı ol­ma­sı­na özel­lik­le baş­lı­ğı­nın ken­di­ni oku­ta­cak ve din­le­tecek ni­te­lik ta­şı­ma­sı­na önem ve­ri­lir. Ha­be­rin daha önce ya­yım­lan­ma­mış, du­yul­ma­mış ol­ma­sı ge­re­kir. Haber me­tin­le­rin­de­ki bil­gi­ler gü­ve­ni­lir kay­nak­lar­dan alın­ma­lı­dır. Haber yazma sü­re­cin­de bilgi ve belge top­la­mak kadar on­la­rı sı­nıf­lan­dır­mak, bir sı­ra­ya koy­mak; neyi ya­za­ca­ğı­na neyi yaz­ma­ya­ca­ğı­na karar ver­mek de o kadar önem­li­dir. Bu sü­re­ci dü­zen­le­yen en önem­li tek­nik­ler­den biri 5N1K ku­ra­lı­nı ha­be­re uy­gu­la­mak­tır. Haber me­tin­le­ri­nin ya­zı­mın­da, ha­be­rin tü­rü­ne ve ha­be­ri ya­pa­cak kitle ile­ti­şim ara­cı­na göre bazı tek­nik­ler kul­la­nı­lır. Bu tek­nik­ler­den en çok kul­la­nı­lan­la­rın pi­ra­mit ve ters pi­ra­mit­tir. Pi­ra­mit tek­ni­ği, ha­be­re iliş­kin ay­rın­tı­la­rın met­nin so­nu­na bı­ra­kıl­dı­ğı tek­nik­tir.
Ters pi­ra­mit tek­ni­ği ise ha­be­rin can alıcı nok­ta­la­rı­nın met­nin ba­şın­da ve­ril­di­ği diğer ay­rın­tı­la­rın önem sı­ra­sı­na göre sı­ra­ya kon­du­ğu tek­nik­tir.
Ajans: haber top­la­ma, yayma ve üye­le­ri­ne da­ğıt­ma işiy­le uğ­ra­şan ku­ru­luş
As­pa­ra­gas: şi­şir­me haber. Dek­ro­şe: ga­ze­te ve der­gi­ler­de yan sü­tun­la­ra taşan yazı.
İkti­bas: başka bir kay­nak­tan elde edi­len ya­zı­nın ga­ze­te­de ol­du­ğu gibi ya­yım­lan­ma­sı.
Man­şet: ga­ze­te­le­rin ilk say­fa­sı iri pun­to­lar­la ko­nu­lan baş­lık.
Man­şet: Ga­ze­te­le­rin ilk say­fa­sı­na iri pun­to­lar­la ko­nu­lan baş­lık.
Mu­ha­bir: Basın ve yayın or­gan­la­rı­na haber top­la­yan, bil­di­ren veya yazan kimse.
San­sas­yo­nel: Çar­pı­cı.
Spot: Haber met­nin­den daha büyük harf­li pun­to­lar­la di­zi­len, baş­lık­tan sonra yer alan haber ay­rın­tı­sı.
Stop press: En son gelen haber. Sür­man­şet: Ga­ze­te­le­rin bi­rin­ci say­fa­sın­da­ki lo­go­nun üze­rin­de kul­la­nı­lan baş­lık.
Sütun: Ga­ze­te, dergi, kitap vb. ya­zı­lı ürün­ler­de say­fa­nın yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya doğru ay­rıl­mış ol­du­ğu dar bö­lüm­ler­den her biri.
Tek­zip: Ya­lan­la­ma.
Tiraj: Baskı sa­yı­sı

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER TAŞ OCAĞI TEPKİSİNE DESTEK İÇİN İKİZDERE’Yİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner ka­la­ba­lık bir top­lu­luk­la gel­di­ği İkiz­de­re’de gövde gös­te­ri­sin­de bu­lun­du. Esnaf zi­ya­re­tin­de bir gurup genç ta­ra­fın­dan tepki gös­te­ri­le­rek slo­gan­lar atıl­dı.

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner Ta­şo­ca­ğın­da gös­te­ri­len tep­ki­le­rin 30. gü­nün­de ka­la­ba­lık bir kon­voy eş­li­ğin­de İkiz­de­re’ye geldi. Kay­ma­kam­lık bi­na­sı önün­de ara­cın­dan inen Ak­şe­ner es­naf­la bu­luş­tu. Bu sı­ra­da bir­kaç kişi at­tık­la­rı slo­gan­lar­la Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ne­tan­ya­hu ben­zet­me­sin­den do­la­yı Ak­şe­ner’e tepki gös­ter­di.

GÖREV YAP­MAK ÜZERE BU­RA­DA­YIZ
Ak­şe­ner, İkiz­de­re’de ya­pı­lan taş ocağı ça­lış­ma­sı ve haf­ri­yat­la­rın de­ni­ze dö­kül­me­si ko­nu­sun­da dü­şün­ce­le­ri­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne “Bu­ra­ya özel ola­rak gel­dim. Beni takip eden her­kes bi­li­yor ki, git­ti­ği­miz yerin so­run­la­rı üze­rin­den gi­di­yo­ruz. Ne şah­sım ne par­ti­min pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı ger­çek der­din siz­ler ara­cı­lı­ğıy­la ka­mu­oyu­na ile­til­di­ği daha sonra Mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ri­lip ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan canlı tu­tul­du­ğu bir yön­tem. Bu­ra­da da ay­nı­sı­nı yap­tık, İkiz­de­re’de esnaf gez­dim bu­ra­ya gel­dim bu­ra­da da bu in­san­la­rı din­le­dim.
Bu din­le­me­mi­zin ne­ti­ce­sin­de bil­gi­ler aldık, bun­la­rı hep öğ­ren­dik, daha de­rin­leş­ti­re­ce­ğiz ar­ka­daş­la­rı­mız soru öner­ge­le­ri ve­recek, araş­tır­ma öner­ge­le­ri ve­recek, ben grup ko­nuş­ma­ma ko­ya­ca­ğım. Kam­yon­la­rın haf­ri­yat­la­rı de­ni­ze dök­tü­ğü­nü ben siz­den duy­dum. Do­la­yı­sıy­la çözüm öne­ri­mi­zi söy­le­ye­ce­ğiz hem eleş­ti­ri­le­ri­mi­zi söy­le­ye­ce­ğiz ama on­la­rın ta­ma­mı­nı bu­ra­dan siz­den al­dık­la­rı­mız üze­rin­den ya­pa­ca­ğız. Bir görev yap­mak üzere bu­ra­da­yız” dedi.
Sa­adet Par­ti­si TBMM’de grubu olan par­ti­le­rin mil­let­ve­kil­le­ri ve grup­la­rın aci­len top­la­na­rak va­di­ye git­mek­ten başka bir al­ter­na­tif kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di ve ha­zı­rız dedi. Siz de gel­di­niz in­san­la­rın umudu par­ti­ler oldu siz de böyle bir olu­şu­mun için­de yer ala­cak mı­sı­nız? So­ru­su­nu Ak­şe­ner şöyle ya­nıt­la­dı: “Benim açım­dan bir sorun yok. Mec­lis’teki ar­ka­daş­la­rı­mız­la or­tak­la­şa­rak bir sis­tem ku­ru­yo­ruz. Mec­lis’te Sa­adet Par­ti­si’nden veya diğer par­ti­ler­den öyle bir tek­lif ge­lir­se bu tek­li­fin muh­te­me­len kar­şı­lı­ğı olur. Böyle bir karar ve­ril­di­ğin­de zaten mil­let­ve­kil­le­ri nö­bet­le­şe gelir ona kimse hayır di­ye­mez. Ben par­ti­mi­zin yet­ki­li ki­şi­le­ri ile ge­zi­yo­rum ki, bun­la­rın ayak ayak kı­sım­la­rı var.”
Ak­şe­ner, grup top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı’nı Ne­tan­ya­hu’ya ben­zet­me­si hak­kın­da gelen tep­ki­le­re iliş­kin neler söy­le­ye­cek­si­niz so­ru­su­na şu ce­va­bı verdi: “Benim için il­ginç olan, aka­de­mik dün­ya­dan gelen bir in­sa­nım ben. Se­ne­ler­ce re­jim­le­ri an­lat­tım öğ­ren­ci­le­ri­me. Son 20-25 yılda bir ge­le­nek oluş­tu, bu çok ciddi bir bi­lim­sel tar­tış­ma ko­nu­su. Sul­tan­cıl yö­ne­tim, bu Sul­tan­cıl yö­ne­tim ko­nu­su­nu da beş yıl­dır ben ko­nu­şu­yo­rum. Sul­tan­cıl yö­ne­tim ne demek? Me­se­la Ma­ca­ris­tan’da Orban gibi, Putin gibi, Tramp gibi, Mac­ron gibi ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri iç si­ya­se­tin öz­ne­si yapan ve seçim ka­za­na­bil­mek için bi­lu­mum de­ğer­le­rin içine tü­kü­ren bir an­la­yış bu. Bunun şim­di­ki adı po­pü­list dik­ta­tör­ler. Ben dik­ta­tör sö­zü­nü sev­mi­yo­rum onun için Sul­tan­cıl yö­ne­tim sis­te­mi. Benim söy­le­di­ğim Ne­tan­ya­hu’nun Fi­lis­tin’e yap­tık­la­rıy­la ala­ka­lı değil, o san­dı­ğı mu­ha­fa­za etmek açı­sın­dan İstan­bul se­çim­le­rin­de ben­ze­ri ya­pıl­ma­dı mı? Bu bir an­la­yış. Ama Sayın Er­do­ğan’ın çok gü­cü­ne gitti, za­val­lı dedi. Dün akşam söy­le­dim za­val­lı­nın ne ol­du­ğu­nu. Fi­lis­tin’in ye­ri­ni gös­te­re­me­ye­ce­ği­mi söy­le­di. Ben tarih dok­to­ra­lı­yım Fi­lis­tin’i oku­tu­rum ar­ka­da­şa ge­re­kir­se ama en önem­li­si Fi­lis­tin’in ha­ri­ta­da­ki ye­ri­ni biz Mes­cid-i Aksa’dan bi­li­riz.
İnsan­la­rın kut­sal de­ğer­le­ri üze­rin­den iti­lip ka­kıl­ma­sın­dan bık­tık usan­dık artık bana geç­mez ben yemem. Bu ül­ke­de Sayın Yavaş’la iki­mi­zi Çin Bü­yü­kel­çi­si teh­dit etti. Bu ka­ba­da­yı ar­ka­da­şı­mız Cum­hur­baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ül­ke­nin bir par­ti­si­ni Genel Baş­ka­nı Baş­kent’inin Be­le­di­ye Baş­ka­nı teh­dit edil­di bir başka ül­ke­nin el­çi­si ta­ra­fın­dan. Ne yaptı? Çay içir­di el­çi­ye. 250 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı açmış demek ki, mik­tar oymuş’ dedi
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de taş ocağı açıl­ma­sın di­ye­30 gün­dür tep­ki­ler gös­te­ren ço­ğun­lu­ğu ka­dın­lar­dan olu­şan yöre soh­bet eden Ak­şe­ner söz is­te­yen her ka­dı­na söz ve­re­rek on­la­rı din­le­di. Ak­şe­ner’ va­tan­daş is­te­mi­yor­sa bir şey zorla ya­pıl­maz, ya­pıl­ma­ma­lı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU