Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­da yaş çay alım­la­rı hak­kın­da ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de çay alım­la­rı­nın de­va­mı ile il­gi­li üre­ti­ci­le­re ve ka­mu­oyu­na yö­ne­lik ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de şu açık­la­ma­la­ra yer ve­ril­di.

Çay­kur; “De­ğer­li yaş çay üre­ti­ci­le­ri­miz, ma­lum­la­rı­nız üzere yaş çay kam­pan­ya­sı 17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de açıl­mış­tır.
Bugün iti­ba­riy­le top­lam 23 Bin ton Yaş çay yap­ra­ğı satın alın­mış­tır. 20 Mayıs ta­ri­hin­de 9.980 ton yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ğin­den ve bi­lin­di­ği gibi ka­pa­si­te­nin üze­ri­ne çı­kıl­mış­tır.
Bu ne­den­le ilk gün 100 Kg dan baş­la­yan alım­lar bölge, bölge 50,30,20,15 kg şek­lin­de devam et­mek­te­dir.
Üre­ti­ci­le­ri­miz Çay top­la­ma­da acele et­me­den gün­lük sa­ta­bi­le­cek­le­ri kadar çay top­la­ma­la­rı­nı is­tir­ham et­mek­te­yiz. Çayı top­la­yıp bek­let­me­nin ka­li­te­yi boz­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Çayın en iyi bek­le­ye­ce­ği yer bah­çe­dir. Sa­bır­la ha­sa­da devam ede­lim te­men­ni­siy­le sağ­lık huzur ve be­re­ket­li gün­ler di­le­riz.” şek­lin­de açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı