Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Çay­kur Ri­zes­por’u ligde tut­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ge­lecek sezon hayal edi­len ba­şa­rı­ya ta­şı­mak için çok mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çay­kur Ri­zes­por’un Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nı hak eden bir kulüp ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca’dan gö­re­vi dev­ral­dı­ğı dö­nem­de ta­kı­mın 8 maç galip ge­le­me­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, ön­ce­ki sü­reç­ler­de ya­şa­dı­ğı send­rom­la­rın ta­kı­mı psi­ko­lo­jik ola­rak büyük çö­kün­tü­ye uğ­rat­tı­ğı­nı ak­tar­dı. Uygun, Ko­vid-19 ve ya­şa­nan so­run­lar ne­de­niy­le ta­kı­mın düş­me­nin en büyük adayı ola­rak gös­te­ril­di­ği­ni ifade etti.
Gö­re­ve gel­di­ğin­de ta­kı­mın üze­rin­de­ki düşme psi­ko­lo­ji­si­nin oluş­tur­du­ğu et­ki­ler ve mut­suz­luk sü­re­ci­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı ilk hedef ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, hem tak­tik hem sis­tem de­ği­şi­mi­ne gi­der­ken fut­bol­cu­nun kal­bi­ne do­kun­duk­la­rı­nı, ca­mi­ada­ki olum­suz dü­şün­ce­le­ri kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yö­ne­tim ku­ru­lu ve ta­raf­ta­rın des­te­ği ile aş­tık­la­rı­nı an­lat­tı.
Tek­nik ekip­te yer alan görev ar­ka­daş­la­rı­nın da kat­kı­la­rı ve 13 haf­ta­da­ki de­ği­şim ile Çay­kur Ri­zes­por’un haf­ta­lar önce ligde kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di­ği­ni anım­sa­tan Uygun, bu du­ru­mun mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu ama ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
“Mo­rin­ho bile gelse ba­şa­ra­maz.” de­ni­len, tek­nik di­rek­tör­le­rin tek­li­fi kabul et­me­di­ği bir sü­reç­te gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği­nin al­tı­nı çizen Uygun, şöyle devam etti:
“Top­lam 8 maçta beş kere ka­le­ye git­miş ta­kım­dan bah­se­di­yo­ruz. 8 maçta beş et­ki­li hücum yap­mış­sı­nız.
Geri ka­lan­la­rın hepsi ceza sa­ha­sı et­ra­fı­na gelip geri dön­müş­sü­nüz. Bakın böyle büyük bir prob­lem var or­ta­da. Su­mu­di­ca, ‘Mo­rin­ho gelse kur­ta­ra­maz.’ der­ken belki doğru söy­lü­yor­du. Mo­rin­ho ha­ya­tı bo­yun­ca dün­ya­nın en iyi ta­kım­la­rın­da ça­lış­tı. Çok büyük ba­şa­rı­lar elde etti. Düşme psi­ko­lo­ji­si şam­pi­yon­luk psi­ko­lo­ji­si­ne ben­ze­mez. Şam­pi­yon­luk­ta hep mut­lu­luk var­dır. Belki bir maç arada kay­be­der­si­niz o mut­suz­lu­ğu er­te­si hafta ka­za­na­rak mut­lu­lu­ğa çe­vi­rir­si­niz. He­de­fe var­mak ko­lay­dır. Çünkü sis­tem doğru iş­li­yor­dur ama düş­me­ye oy­na­dı­ğı­nız, haf­ta­lar­ca ye­ne­me­di­ği­niz zaman her şey üze­ri­ni­ze bir kabus gibi çöker ve bun­lar prob­lem olur.”

 • ” Bütün ta­kım­lar­da hep böyle prob­lem­li sü­reç­le­ri yö­net­tik”
  Türk tek­nik adam­la­rın iş­le­ri­nin her zaman zor ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Uygun, zor du­rum­da­ki Ga­zi­an­tep’i, Es­ki­şe­hirs­por’u, Kay­se­ris­por ve De­niz­lis­por’u ça­lış­tır­dı­ğı­nı, her zaman son sı­ra­lar­da­ki ta­kım­la­rın ken­di­si­ne ema­net edil­di­ği­ni sa­vun­du.
  Görev yap­tı­ğı Si­vass­por ve Çay­kur Ri­zes­por dı­şın­da­ki ta­kım­la­rın eko­no­mik prob­lem­ler ile bo­ğuş­tu­ğu­nu kay­de­den Uygun, şu gö­rüş­le­ri pay­laş­tı:
  “Fut­bol­cu­la­rın ma­aş­la­rı bir yıl öden­me­miş. Per­so­nel iki se­ne­ye yakın para al­ma­mış.

Hiç­bir trans­fe­ri yap­mı­yor­su­nuz. So­run­la­ra rağ­men bile kur­ta­rıp bir ba­şa­rı hi­ka­ye­si ya­zı­yor­su­nuz ama ge­ne­li­ne bak­tı­ğı­nız­da ça­lış­tı­ğım bütün ta­kım­lar­da hep böyle prob­lem­li sü­reç­le­ri yö­net­tik. Si­vass­por’un ilk se­ne­sin­de prob­lem­siz bir ta­kım­ken UEFA’ya ve Şam­pi­yon­lar Ligi’ne kadar giden bir se­rü­ven ya­şa­dık. Çay­kur Ri­zep­sor’da aynı sevgi ve saygı, eko­no­mik an­lam­da belli dü­ze­ni ya­ka­la­mış iyi bir ya­pı­mız var. İnşal­lah bun­dan sonra Ri­zes­por’umuzu hayal et­ti­ği­miz ba­şa­rı­ya gö­tü­recek sü­re­ci hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız.”
Gö­re­ve gel­di­ğin­de bir yılı op­si­yon­lu 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Uygun, “Be­ra­ber ba­şar­dı­ğı­mız için hep be­ra­ber tek­rar yü­rü­ye­ce­ğiz. Biz Ri­zes­por’da boş mu­ka­ve­le­ye imza atsak da bir sa­kın­ca yok. Bu kadar kısa za­man­da 3,5 ay içe­ri­sin­de baş­kan­la abi kar­deş iliş­ki­si içe­ri­sin­de bu sü­re­ci yö­net­tik. Bizim yıl­lık değil, ba­şa­rı­ya oran­tı­lı bir im­za­mız var as­lın­da tek­nik di­rek­tör­ler ola­rak. Siz beş yıl­lık da an­laş­ma yap­sa­nız 6-7 maç kötü git­ti­ğin­de sizin ar­ka­nız­da du­ra­bi­lecek baş­kan bul­mak zor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 • “Ta­kım­dan 18 fut­bol­cu ay­rı­lı­yor”
  Bü­lent Uygun, takım is­ke­le­tin­de çok prob­lem ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ta­kım­dan 18 fut­bol­cu ay­rı­lı­yor. 11 ya­ban­cı oyun­cu eli­miz­de ka­lı­yor. Bun­la­rın 4-5’i zaten prob­lem­li. Büyük sa­kat­lık­lar­dan çık­mış. Bu zor sü­re­ci yine hep bir­lik­te hal­le­de­ce­ğiz. Be­ğen­di­ğim takip et­ti­ğim 6 tane 18-20 yaş ara­sın­da ye­te­nek­li, 2-3 ta­ne­si Rize’nin ço­cu­ğu olan fut­bol­cu­lar var, bu trans­fer­le­re mü­sa­ade ettik.” diye ko­nuş­tu.
  Bon­ser­vi­si elin­de, ye­te­nek­li, eko­no­mik ya­pı­sı ile Çay­kur Ri­zes­por’a uya­cak fut­bol­cu­la­rı be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
  “Ala­ca­ğı­mız beş gen­cin ha­ri­cin­de 18 oyun­cu­nun git­ti­ği bir or­tam­da ya­ban­cı sa­yı­sı­nın ne ola­ca­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Gö­rün­tü iti­ba­rıy­la 12 olu­yor.
  Biz eli­miz­den hangi ya­ban­cı oyun­cu­la­rı gön­de­rip hangi ya­ban­cı oyun­cu­la­rı ala­ca­ğız açık­ça­sı ona ba­ka­ca­ğız. Eli­miz­de 11 ya­ban­cı ol­ma­sı ne­de­niy­le bir ya­ban­cı oyun­cu trans­fer ede­bi­li­riz, 4 veya 5 ile yo­lu­mu­zu ayı­rıp 4-5 trans­fer ya­pa­bi­li­riz. Yep­ye­ni bir se­zo­na yep­ye­ni bir kadro ya­pı­sıy­la gir­mek is­ti­yo­ruz.”

 • Haber Merkezi