TOKAT MİLLETVEKİLİ TAŞOCAĞI İÇİN NÖBET TUTTU

İkiz­de­re Taş oca­ğı­na tepki gös­te­ren yöre hal­kın­a bir des­tek­te Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz’dan geldi.

CHP Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz ta­şo­ca­ğı için tepki gös­te­ren va­tan­daş­la­ra 19.günde des­tek oldu. Ta­şo­ca­ğı is­te­me­yen köy­lü­le­re zorla da-yat­ma ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz ’bu­ra­da bu soğuk ha­va­da nöbet tutan kar­deş­le­ri­me des­tek olmak moral ver­mek için İkiz­de­re’ye gel­dim. Cen­net­ten bir köşe bu man­za­ra­ya kı­yıl­ma­ma­lı. Yan­lış­tan dö­nül­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bu­ra­da in­sa­nı­mız top­ra­ğı­nı me­za­rı­nı ko­ru­mak için güzel bir di­re­niş gös­te­ri­yor. Bil­has­sa ka­dın­la­rı­mı­zın el­le­rin­den öpü­yo­rum. Kadın is­ter­se bu ocağı dur­du­rur­lar ve iptal eder­ler. Her şey para de­ğil­dir. Önce in­sa­nı­mız­la ba­rı­şık ol­ma­lı­yız‘ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU