CHP İL BAŞKANI SALTUK DENİZ’DEN AÇIKLAMA

CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz İkiz­de­re Ta­şo­ca­ğı ile il­gi­li açık­la­ma yapan Rize Baro Baş­ka­nı­nı ve 11 STK Baş­ka­nı­nı Taş Oca­ğın­da ku­ru­lan ça­dı­ra davet etti.

CHP İl Baş­ka­nı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di’ Siz­le­ri Su­yu­nu, or­ma­nı­nı sa­vun­mak için mü­ca­de­le eden İkiz­de­re’nin Es­ken­ce De­re­si Va­di­si köy­lü­le­ri­ni kur­muş ol­duk­la­rı ça­dır­da zi­ya­ret et­me­ye ça­ğı­rı­yo­rum. Bu in­san­la­rı zi­ya­ret edip niye karşı çık­tık­la­rı­nı bir sorun ve kat­le­di­lecek olan va­di­yi göz­le­ri­niz­le görün, in­şa­at ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı göz­lem­le­yin. Va­tan­daş­lar­la soh­bet edin em­pa­ti kur­ma­ya ça­lı­şın… Ondan sonra açık­la­ma­la­rı­nı­zı yapın. Yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­mak için mü­ca­de­le eden in­san­la­rın çoğu sizin STK’la­rı­nı­zın da üye­le­ri­dir mu­hak­kak. En azın­dan üye­le­ri­ni­zi zi­ya­ret edin. Sizde kay­gı­la­rı­nı­zı an­la­tın on­lar­da an­lat­sın­lar. İkiz­de­re­li­ler uzay­lı değil. Sizin hem­şe­ri­niz, muh­te­me­len ak­ra­ba­nız­dır, okul ya da ço­cuk­luk ar­ka­da­şı­nız­dır. Bu arada Taş oca­ğı­na karşı çı­kan­lar için­de Lo­jis­tik Liman İnşa­atı­na karşı çıkan yok bilin.
İnsan­la­rın karşı çık­ma­dık­la­rı­nı yük­sek sesle söy­le­me­le­ri­ne rağ­men “hayır siz bun­dan do­la­yı kar­şı­sı­nız “demek ve bunun üze­rin­den eleş­ti­ri yap­mak doğru bir yak­la­şım de­ğil­dir. Siz­le­ri bir kez daha yaşam alan­la­rı­na sahip çık­mak için mü­ca­de­le eden İkiz­de­re­li köy­lü­le­rin ça­dı­rı­nı zi­ya­ret et­me­ye davet edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU