Süper Lig’de 2020-2021 se­zo­nun­da 4 tek­nik di­rek­tör ile ça­lı­şan Çay­kur Ri­zes­por, ikin­ci ya­rı­da Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile ya­ka­la­dı­ğı çı­kış­la se­zo­nu 48 pu­an­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı.

Ka­ra­de­niz ekibi, Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile ya­ka­la­dı­ğı çıkış ile se­zo­nu 48 pu­an­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı.
Ka­ra­de­niz ekibi se­zo­na Hır­vat tek­nik adam St­jep­han Tomas yö­ne­ti­min­de baş­lan­gıç yaptı.
Ye­şil-ma­vi­li ekip, iniş­li çı­kış­lı bir gra­fik ser­gi­le­di­ği ligde 19. haf­ta­da dep­las­man­da He­le­nex Yeni Ma­lat­yas­por’a 4-1 kay­be­din­ce Tomas ile yol­la­rı­nı ayır­dı.
Tomas ile 5 ga­li­bi­yet, 6 be­ra­ber­lik ve 7 mağ­lu­bi­yet al­dı­ğı dö­nem­de 21 puan top­la­yan Rize eki­bin­de 20 ve 21. haf­ta­lar­da yar­dım­cı ant­re­nör Ersin Aka ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çıktı.
Aka ön­der­li­ğin­de, iki haf­ta­da 4 puan top­la­ya­rak pu­anı­nı 25 yapan Çay­kur Ri­zes­por’da, 22. haf­ta­da gö­re­ve Rumen ça­lış­tı­rı­cı Ma­irus Su­mu­di­ca ge­ti­ril­di.
Görev yap­tı­ğı 7 haf­ta­da sa­de­ce 3 be­ra­ber­lik, 4 mağ­lu­bi­yet ile 3 puan top­la­ya­bi­len Su­mu­di­ca, “Bu ta­kı­mı Jose Mo­urin­ho gelse kur­ta­ra­maz” açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize ekibi ile gö­rü­şe­rek yol­la­rı­nı ayır­dı.
Su­mu­di­ca dö­ne­min­de bek­len­ti­le­rin çok uza­ğın­da kalan ye­şil-ma­vi­li takım, bu dönem so­nun­da 28 pu­an­la 18. sı­ra­da küme düşme hat­tı­nın ave­raj­la bir ba­sa­mak üze­rin­de yer aldı.
Ligde 29. haf­ta­yı maç yap­ma­dan BAY geçen ta­kım­da gö­re­ve 4. tek­nik di­rek­tör ola­rak Bü­lent Uygun ge­ti­ril­di.
Uygun yö­ne­ti­min­de ligde çık­tı­ğı ilk maçta Ata­kaş Ha­tays­por’u 1-0 yen­me­yi ba­şa­ran Ka­ra­de­niz ekibi, dep­las­man­da da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek iyi bir çıkış ya­ka­la­dı.
Takım, Bü­lent Uygun’un ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çık­tı­ğı 12 haf­ta­da 6 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ve 4 mağ­lu­bi­yet ile 20 puan top­la­yıp ligi 48 puan ile ave­raj­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­dı.
Ye­şil-ma­vi­li ekip, top­lam­da 12 ga­li­bi­yet, 12 be­ra­ber­lik ve 16 mağ­lu­bi­yet alır­ken ligde at­tı­ğı 53 gole kar­şı­lık ka­le­sin­de ise 69 gol gördü.
Rize tem­sil­ci­si 9 maçta ise ka­le­si­ni gole ka­pat­ma­yı ba­şar­dı.
– Ta­kı­mın en golcü oyun­cu­su Skoda oldu
Çay­kur Ri­zes­por’un en golcü oyun­cu­su Çek for­vet Milan Skoda oldu.
De­ne­yim­li golcü, ligde 9 gol atma ba­şa­rı­sı gös­te­rir­ken bu oyun­cu­yu 8 golle Brain Sa­mu­dio iz­le­di.
Uzun süre sa­kat­lı­ğı ne­de­ni ile forma gi­ye­me­yen Fran­sız yıl­dız Loic Remy 7 gol atar­ken Fer­nan­dol Bold­rin ise ta­kı­ma 6 golle katkı sağ­la­dı.
Sezon bo­yun­ca 11 pe­nal­tı ka­za­nan ye­şil-ma­vi­li ekip­te ka­zan­dır­dı­ğı 5 pe­nal­tı ile Mic­ha­lak dik­ka­ti çekti.
– En hır­çın oyun­cu Yasin Peh­li­van
Ye­şil-ma­vi­li ekip, sezon ge­ne­lin­de 85 sarı ve 2 kır­mı­zı kart gördü.
Yasin Peh­li­van, görev al­dı­ğı 17 maçta 9 sarı, 1 kır­mı­zı kart gö­re­rek en ag­re­sif oyun­cu oldu. Peh­li­van, ce­za­sı ne­de­niy­le 4 maçta görev ala­ma­dı.
Fab­ri­cio Ba­i­ano ise 8 sarı, 1 kır­mı­zı kart gö­re­rek 3 maçta ce­za­lı du­ru­ma düştü.
– “Sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le kadro is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ya­ma­dık”
İyi bir kad­ro­ya sahip ol­ma­la­rı­na rağ­men yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ve sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le zora gir­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Bakır, “Sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le kadro is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ya­ma­dık.
Se­zo­na çok iyi baş­la­yan Remy, uzun süre ta­kım­dan ayrı kaldı.
Bold­rin sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le bir çok maçı ka­çır­dı.” dedi.
Bakır, sa­kat­lık ve Ko­vid-19 ne­de­niy­le Fer­nan­do’nun bek­le­nen gö­rün­tü­yü ve­re­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, “Sa­mu­dio, fe­da­kar­lık ede­rek bir çok maçta görev aldı. Hoca de­ği­şik­li­ğin­de bek­le­nen kat­kı­yı ala­ma­dık.
Su­mu­di­ca dö­ne­mi bizim için çok zor geçti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile önce mo­ra­li­mi­zi, sonra bek­le­nen pu­an­la­rı top­la­dık ve ligin so­nu­nu iyi ge­tir­dik.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi