TTB ile ÇAYSİAD’dan kuru çaya zam talebi

Trab­zon Ti­ca­ret Bor­sa­sı (TTB) ile Çay Sa­na­yi­ci­si ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (ÇAYSİAD), kuru çaya, yaş çay alımı fi­ya­tı­na ya­pı­lan oran­da zam talep etti.

TTB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Eyyüp Ergan, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, ta­ma­mı Doğu Ka­ra­de­niz yö­re­sin­den olmak üzere Tür­ki­ye’de yak­la­şık 850 bin de­kar­lık alan­da yaş çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Bu alan­lar­da geçen yılki kam­pan­ya dö­ne­min­de top­lam 1 mil­yon 445 bin ton yaş çay yap­ra­ğı üre­til­di­ği­ni ifade eden Ergan, bunun 752 bin ton­luk kıs­mı­nı ÇAY­KUR, kalan 693 bin tonu ise özel sek­tö­rün iş­le­ye­rek kuru çaya dö­nüş­tür­dü­ğü­nü ak­tar­dı.
Bah­çe­de­ki üre­ti­min ya­rı­ya yakın kıs­mı­nı özel sek­tö­rün iş­le­ye­rek üre­ti­ci­nin ürü­nü­nü de­ğer­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Ergan şun­la­rı kay­det­ti:
“Bunun için özel sek­tö­rü mağ­dur et­me­yecek, ayak­ta tu­ta­cak alım ve fiyat po­li­ti­ka­la­rı asla ihmal edil­me­me­li­dir. Bunun için de dev­let des­te­ği ile pi­ya­sa­yı yön­len­di­ren ÇAY­KUR’un sezon ba­şın­da, hemen kuru çay satış fi­yat­la­rı­nı as­ga­ri yaş yap­ra­ğa ya­pı­lan oran­da ar­tır­ma­sı ge­re­ki­yor.
Aksi tak­dir­de özel sek­tör ayak­ta du­ra­ma­ya­cak, bu durum da ister is­te­mez üre­ti­ci­ye olum­suz yan­sı­ya­cak­tır.”
ÇAYSİAD Baş­ka­nı Erdal Saral ise sa­de­ce yaş yap­rak fi­ya­tı­nın değil, sa­na­yi­ci için başta iş­çi­lik olmak üzere diğer girdi ma­li­yet­le­ri­nin de art­tı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Hem üre­ti­ci hem de sa­na­yi­ci için is­tik­rar­lı bir pi­ya­sa için kuru çay fi­yat­la­rı­nın da ma­li­yet­ler göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak hemen dü­zen­len­me­si­ni is­te­yen Saral, “Aksi tak­dir­de yap­ra­ğın ya­rı­sı­na ya­kı­nı­nı alan özel sek­tö­rün üre­tim gücü darbe alır.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Saral, pi­ya­sa­yı yön­len­di­ren ÇAY­KUR’un ge­rek­li ve zo­run­lu olan zammı kuru çayda yap­ma­sı ha­lin­de pi­ya­sa­da­ki olum­suz­luk­la­rın büyük öl­çü­de or­ta­dan kal­kıp is­tik­rar olu­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti.


Haber Merkezi