Tv53’de ya­yın­la­nan “Bir Başka Konu” Prog­ra­mı­na konuk olan Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in id­di­ala­rı­nı ya­nıt­la­dı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan sus­kun­lu­ğu­nu bozdu ve par­ti­sin­den is­ti­fa ede­rek is­ti­fa se­be­bi­nin ise ‘İl baş­ka­nı­nın ken­di­si­ni teh­dit et­me­si’ ol­du­ğu­nu iddia eden De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in o id­di­ala­rı­nı ya­nıt­la­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in “MHP’nin bize bir fay­da­sı ol­ma­dı” söz­le­ri­ne cevap veren İl Baş­ka­nı Alkan “2019 yerel se­çim­le­rin­de Selim Metin Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin ada­yıy­dı. De­re­pa­za­rı hal­kı­nın Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin be­le­di­ye­yi yö­net­me­si­ni is­te­di­ği için sayın Selim Metin beye oy verdi. Bir­lik­te bu nok­ta­ya ge­ti­re­rek se­çi­mi aldık. Sı­kın­tı­la­rı­mız as­lın­da bugün baş­la­ma­dı. Ar­ka­da­şı­mız bir fayda ol­ma­dı diyor ama Cum­hur it­ti­fa­kı­nın be­le­di­ye­le­ri ol­ma­sa bir çok pro­je­yi ala­maz­dık. Ben ken­dim bi­la­kis git­tim sayın Ba­ka­nı­mız­la gö­rüş­tük­ten sonra sayın İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü­müz­le ken­di­le­riy­le de be­ra­ber git­tik alt yapı pro­je­si­ni onay­lat­tım, ki Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin bey de İller Ban­ka­sı’nın top­lan­tı­sı içe­ri­sin­de ha­va­ala­nı­na ev­ra­kı ye­tiş­tir­di­ler. Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­zın ve Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­mat­la­rıy­la Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nin be­le­di­ye­le­ri tek bir bütün ha­lin­de yü­rü­yor ve bütün pro­je­le­ri­miz de yü­rü­yor. Şu ana kadar da as­kı­da kalan hiç­bir pro­je­miz yok. Ama Pan­de­mi eko­no­mik kriz ve ül­ke­nin içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu sı­kın­tı­lar­la bir­lik­te pro­je­le­ri­miz­de be­lir­li nok­ta­la­ra geldi. Ça­ye­li be­le­di­ye­si 28 mil­yon ci­va­rın­da olan bor­cu­nu 13 mil­yo­na in­dir­miş. Ge­li­nen nok­ta­da her ay bir araç alı­yor aracı ön plana ko­yu­yor ça­lış­ma­la­rı­nı va­tan­da­şa da yan­sı­tı­yor” dedi.

‘Sen nasıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun’
Baş­kan Metin’e ‘Sen nasıl be­le­di­ye baş­ka­nı oldun?’ di­ye­rek ce­va­bı­na devam eden Alkan “Şe­hir­de bizim bir mil­let­ve­ki­li­miz yok ama öyle ama böyle pro­je­le­ri­mi­zi bir şe­kil­de yü­rü­tü­yo­ruz sü­rek­li genel mer­ke­zi­mi­zin yön­len­dir­me­le­ri ile gö­rev­li mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile be­ra­ber gezip is­te­dik­le­ri­mi­zi de alı­yo­ruz. Baş­kan bu­ra­da diyor ki Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin bana ya­ra­rı yok. Sen nasıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin tem­sil­ci­le­rin­den utan. Sen daha önce iki se­çi­me de gir­din ka­zan­dın 94 yı­lın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­muş­tun sonra daha Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­ma­dın. Sen Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin sa­ye­sin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun. Hiç­bir şey sana yet­mi­yor­sa bu yarar yeter. Bu yarar da sana yet­mi­yor­sa ne is­ti­yor­sun bil­mi­yo­rum. Bun­lar ken­di­si­nin yalan yan­lış ko­nuş­tu­ğu şey­ler. İkinci yalan ko­nuş­tu­ğu şey ise bir ön­ce­ki Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı­mız St­ra­te­ji daire Baş­ka­nı De­re­pa­za­rı’nda afet ol­du­ğu gün ha­tır­lar­sa­nız ken­di­si açık­la­ma ya­pı­yor­du, Kimse gel­me­di bu­ra­da yal­nı­zız biz MHP değil miyiz cum­hur it­ti­fa­kı değil miyiz şöyle böyle” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘Yalan bir değil ki han­gi­si­ni çü­rü­te­cek­sin’
Selim Metin’in bir çok ko­nu­da doğ­ru­yu söy­le­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Baş­kan Alkan, Metin’i MHP’den aday gös­te­ril­di­ği için piş­man ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Bu ko­nu­lar­la il­gi­li direk ken­dim git­tim genel baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la 1 mil­yon 180 bin TL yar­dım alın­dı. Orada 600 bin 700 bin TL hasar ol­ma­sı­na rağ­men. Bir sene önce para geldi De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si­ne. Yol­lar için me­zar­lık­la­rı çöken in­san­lar için. Bir ya­la­nı da pa­ra­nın şimdi gel­di­ği­ni söy­le­me­si. Yalan söy­lü­yor. Yalan bir değil ki han­gi­si­ni çü­rü­te­cek­sin, han­gi­si­ne bir şey söy­le­ye­cek­sin. Bir­lik­te­lik­ler olur biz beş ay önce gel­miş­tik, ace­mi­lik yap­tık aday be­lir­ler­ken bu ar­ka­da­şı be­lir­le­dik De­re­pa­za­rı hal­kın­dan özür di­li­yo­rum. Ken­di­si­ni aday gös­ter­di­ğim için be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­sı­na ve­si­le ol­du­ğum için piş­ma­nım ama bu piş­man­lı­ğım is­ti­fa et­ti­ği için değil” dedi.


“Sü­re­ci iyi yö­ne­te­me­dim”
De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si’ndeki so­run­la­rın se­çi­min ka­za­nıl­dı­ğı andan iti­ba­ren baş­la­dı­ğı­nı ve bu­gü­ne kadar gel­di­ği­ni ifade eden Alkan “Özel­lik­le Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin bana çok da ya­ra­rı yok de­nil­di­ği için bu nok­ta­la­rı söy­lü­yo­rum, diğer be­le­di­ye­le­ri de içine ka­ta­rak Cum­hur İtti­fa­kı’nın bun­la­ra ya­ra­rı yok diye yani sanki on­la­rın öyle bir ta­lep­le­ri var­mış gibi bir dü­zen­le­ri bir ter­tip­le­ri var­mış gibi ya­lan­dan ko­nu­şa­rak bir nok­ta­ya ge­ti­ri­yor. Ben mil­li­yet­çi ha­re­ket par­ti­si­nin dü­ze­ni ter­ti­bi yü­rü­sün diye ka­zan­dım ben Selim Metin’in uşak­la­rı yü­rü­sün diye be­le­di­ye­yi ka­zan­ma­dım ki. Bizim De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si ile ka­zan­dı­ğı­mız gün­den beri sı­kın­tı­la­rı­mız bit­me­di. Sü­rek­li bir şey­ler ya­pı­lı­yor ama Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin dü­ze­ni ter­ti­bi ah­la­ki ya­pı­sı­nın ol­ma­dı­ğı işler ya­pı­lı­yor. Be­le­di­ye­yi ka­zan­dık ama bu­ra­da bir düzen ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor biz bunu ba­şa­ra­ma­dık. Dert bir değil ki. Selim Metin söy­le­di­ği bir şeyde haklı diyor ki sü­re­ci iyi yö­net­me­di. Doğru sü­re­ci yö­ne­te­me­dim yani ben Selim Metin MHP’de kal­sın diye mü­ca­de­le ver­me­dim. Se­be­bi şu sor­muş­lar neden eğri ne­re­si doğru ki demiş” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi