Daha sonra il­çe­ye bağlı Te­la­tar Ma­hal­le­si’ne giden Alim, bah­çe­le­rin­de zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la bir süre çay top­la­dı. Alim, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­li­te­li çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin çayın ka­li­te­sin­den taviz ver­me­me­si­ni is­te­di.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Dün ya­pı­lan resmi açı­lı­şın ar­dın­dan bugün Pazar il­çe­sin­de­ki Taş­lı­de­re Çay Fab­ri­ka­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Daha sonra il­çe­ye bağlı Te­la­tar Ma­hal­le­si’ne giden Alim, bah­çe­le­rin­de zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la bir süre çay top­la­dı. Alim, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­li­te­li çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin çayın ka­li­te­sin­den taviz ver­me­me­si­ni is­te­di. Gün­lük 2 bin ton yaş çay alımı yap­tık­la­rı­nı ifade eden Alim, hafta so­nun­da, gün­lük iş­le­me ka­pa­si­te­si olan 9 bin tona ulaş­ma­yı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Alim, siyah çayın ya­nın­da beyaz çay alım­la­rı­nın da baş­la­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, “Geçen se­zon­lar­da ol­du­ğu gibi bu yıl da beyaz çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Top­la­ma­sı ve üre­ti­mi büyük dik­kat ve çaba ge­rek­ti­ren beyaz çayın ki­log­ra­mı­nı 600 li­ra­dan satın ala­ca­ğız. Ya­ğış­lı ha­va­lar­da beyaz çay alımı yap­ma­ya­ca­ğız. Beyaz çayın ki­log­ra­mı­nı ise 4 bin li­ra­dan sa­tı­şa su­na­ca­ğız.” dedi.

Haber Merkezi