AKESDER Genel Başkanından Cumhurbaşkanına teşekkür

AKES­DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu açık­la­nan yaş çay fi­ya­tı için Cum­hur­baş­ka­nı Recep tay­yip Er­do­ğan’a te­şek­kür eder­ken üre­ti­ci­nin ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tö­re mah­kum edil­me­me­si­ni is­te­di.

AKES-DER kurucu genel Başkanı Hasan Kansızoğlu'ndan hemşersi Başkan  Erdoğan'a Açık Mektup

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu açık­la­nan yaş çay fi­ya­tı için Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a te­şek­kür etti. Üre­ti­ci­nin ucuza çay alan özel sek­tör fir­ma­la­rı­na mah­kum edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu:
“Taban fiyat yasam şart­la­rın­da az da olsa bek­le­ni­len fi­yat­tı. Tek istek dev­let taban fi­ya­tı­nın çok daha düşük fi­ya­ta özele mah­kûm edil­me­me­si­dir. Va­tan­da­şı­mı­zın büyük he­ye­can­la bek­le­di­ği yaş çay fi­ya­tı dün cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. Sayın cum­hur­baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­riz. Her yıl genel ola­rak aynı prob­lem­le­ri ya­şa­ma­mı­za neden olan yaş çay alım kam­pan­ya­sı, uma­rız ki bu yıl asa­le­ten ata­nan genel mü­dü­rün geç­miş­te­ki ha­ta­la­rı ka­le­me ala­rak kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­la­rı­na dik­kat ede­rek va­tan­da­şın özel sek­tö­re ucuz çay sat­ma­sı­nı ön­le­miş olur. Geçen yıl bu prob­lem­ler­le çok karşı kar­şı­ya ka­lın­dı. Va­tan­daş ola­rak dev­let taban fi­ya­tın­dan 1 TL veya bazen daha faz­la­sı ucuza sa­tıl­mış­tı. Se­be­bi yö­ne­ti­ci­le­rin il­çe­ler ara­sın­da­ki yap­tı­ğı ay­rım­lar ve yan­lış uy­gu­la­ma­lar. Umu­yo­ruz ki geç­miş­ten ders alı­na­rak bu yıl özel sek­tö­re ucuz çay sa­tıl­ma­sı­nı ön­le­miş olur­lar. Çay daha çok küçük ol­ma­sı­na rağ­men eko­no­mik sı­kın­tı­dan do­la­yı bir­çok üre­ti­ci­miz ha­sa­da baş­la­mış­tır. Bu zorlu sü­reç­te Çay­kur Genel Mü­dü­rü’nün de­ne­yim­li kad­ro­suy­la ina­nı­yo­ruz ki ge­rek­li ha­zır­lık ve ça­lış­ma­la­rı yap­mış olup il­çe­ler ara­sın­da­ki ay­rım­cı­lı­ğı son­lan­dı­rıp, kon­ten­jan uy­gu­la­ma­la­rı­nı va­tan­da­şın se­si­ne dik­ka­te ala­rak uy­gu­la­ma­ya baş­la­ya­cak­tır. Rize, Trab­zon, Gi­re­sun, Art­vin il­le­ri­ni kap­sa­yan çay ha­sa­dı va­tan­daş­la­rı­mı­za be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­le­rim” dedi. Anah­tar Ke­li­me­ler:akes­der­ge­nel­baş­ka­nın­dan­cum­hur­baş­ka­nı­na­te­şek­kür YO­RUM­LAR Yorum Gön­der 0 Adı­nız YORUM GÖN­DER­Ka­lan Ka­rak­ter: ×Dik­kat! Suç teş­kil edecek, ya­sa­dı­şı, teh­dit­kar, ra­hat­sız edici, ha­ka­ret ve küfür içe­ren, aşa­ğı­la­yı­cı, küçük dü­şü­rü­cü, kaba, müs­teh­cen, ah­la­ka ay­kı­rı, ki­şi­lik hak­la­rı­na zarar ve­ri­ci ya da ben­ze­ri ni­te­lik­ler­de içe­rik­ler­den doğan her türlü mali, hu­ku­ki, cezai, idari so­rum­lu­luk içe­ri­ği gön­de­ren Üye/Üye­ler’e ait­tir. İLGİLİ HA­BER­LER AGD Rize Şu­be­si’nden İsrail’i pro­tes­to açık­la­ma­sı ”Rize’den hay­kı­rı­yo­ruz!” TAY­DAK Rize il tem­sil­ci­si Semra Mamuk ile özel rö­por­taj AKES-DER’DEN Ba­şa­rı­lı Res­sam Öğ­ren­ci­le­re Çey­rek Altın Şişli Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Ra­ma­zan’da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin ya­nın­da Hak­ka­ri’de Rize Gün­le­ri baş­lı­yor Rize Gü­müş­ha­ne­li­ler Der­ne­ği baş­kan ve yö­ne­ti­mi belli oldu Kan­sı­zoğ­lu: ”Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ne iş yap­tı­ğı­nı an­la­mış de­ği­liz” Kan­sı­zoğ­lu: ‘kanun boş­lu­ğun­dan is­ti­fa eden­le­re fır­sat ta­nı­nı­yor’ Baş­kan Kan­de­mir, ‘sağ­lık­lı ne­sil­ler için,”Ye­şi­lay hep be­nim­le’ di­yo­ruz TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da Kal­kan­de­re’de Kadın Kül­tür Evi Pro­je­si Ha­ya­ta Ge­çi­yor KAÇED Bü­yü­kel­çi An­nely Kolk ile bu­luş­tu.

Haber Merkezi