Monthly Archives: Mayıs 2021

Meral Akşener Rize Programını Yarıda Kesti

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da heyet ile bir grup ara­sın­da yum­ruk­lu kavga ya­şan­dı. Ak­şe­ner, prog­ra­mı­nı ya­rı­da ke­se­rek İkiz­de­re’den ay­rıl­dı.

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da heyet ile bir grup ara­sın­da yum­ruk­lu kavga ya­şan­dı. Ak­şe­ner, prog­ra­mı­nı ya­rı­da ke­se­rek İkiz­de­re’den ay­rıl­dı.
İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­ret etti. İlçede esnaf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di­ği sı­ra­da bazı va­tan­daş­lar­la İYİ Parti’li heyet ara­sın­da sözlü tar­tış­ma baş­la­dı. Tar­tış­ma alev­le­ne­rek yum­ruk­lu kav­ga­ya dö­nüş­tü. Araya giren kol­luk kuv­vet­le­ri mü­da­ha­le ede­rek kav­ga­yı ayır­dı. Meral Ak­şe­ner bunun üze­ri­ne prog­ra­mı­nı ya­rı­da bı­ra­ka­rak İkiz­de­re’den ay­rıl­dı.
Ak­şe­ner’e Rize’de Büyük Şok! İkiz­de­re’de Tepki İle Kar­şı­lan­dı!
Rize Ha­ber­le­ri – İyi Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın mem­le­ke­ti Rize’de tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.
İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak lo­jis­tik mer­ke­zin in­şa­sın­da kul­la­nıl­mak üzere açı­la­cak Ce­viz­lik Taş Oca­ğı­nın bu­lun­du­ğu İkiz­de­re il­çe­si ile Rize mer­kez ve Ça­ye­li il­çe­si­ne zi­ya­ret­te bu­lun­mak üzere bugün Rize’ye geldi.
İlk ola­rak İkiz­de­re il­çe­sin­de esnaf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nan İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner ve be­ra­be­rin­de­ki­ler va­tan­daş­la­rın tep­ki­siy­le kar­şı­laş­tı.
Ak­şe­ner’e tepki gös­te­ren va­tan­daş­lar, “İkiz­de­re’de Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret eden bi­ri­ni is­te­mi­yo­ruz” ve “Neden gel­din?” ifa­de­le­rin­de bu­lu­nur­ken çıkan ar­be­de­de va­tan­daş­la­rı sa­kin­leş­tir­mek­te güç­lük çe­kil­di­ği gö­rül­dü. Rize Ha­ber­le­ri
Ak­şe­ner ile kar­şı­laş­ma­sı sı­ra­sın­da bir kadın, “terör ör­gü­tü ile iş bir­li­ği yap­tık­la­rı” id­di­asın­da bu­lu­na­rak, Ak­şe­ner’e tepki gös­ter­di.
Bunun üze­ri­ne bir par­ti­li, “Kim PKK ile iş bir­li­ği yaptı?” de­yin­ce kadın, “PKK ile iş bir­li­ği yap­mı­yor mu, CHP ile iş bir­li­ği yap­mı­yor mu?” dedi. Meral Ak­şe­ner, “Açık­la­ma yapar mı­sı­nız?” diyen ka­dı­na, “Yap­mı­yo­rum kar­de­şim. Ezan oku­nu­yor, nasıl bir if­ti­ra­dır. Sizi Allah’a ha­va­le edi­yo­rum. Ayıp.” şek­lin­de cevap verdi. Ka­dı­nın “Boy boy çı­kı­yor re­sim­le­ri­niz, if­ti­ra edi­yor­su­nuz.” söz­le­ri üze­ri­ne Ak­şe­ner, “Megri meg­ri­yi ben mi söy­le­dim? Osman Öca­lan’ın mek­tu­bu­nu ben mi okut­tur­dum? Hadi ora­dan.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ya­nı­na ge­le­rek ko­nuş­mak is­te­yen bazı va­tan­daş­lar ile Ak­şe­ner’in ya­nın­da bu­lu­nan­lar ara­sın­da sözlü tar­tış­ma ya­şan­dı. Daha sonra esnaf zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da bir kişi, Ak­şe­ner’e, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı, Ne­tan­ya­hu’ya ben­zet­me­niz size ya­kış­tı mı?” diye ses­len­di. Ak­şe­ner, “Sen ya­kış­tır­dın mı?” diye sor­du­ğu bu ki­şi­nin “Ben ya­kış­tır­ma­dım.” ya­nı­tı üze­ri­ne, “Tamam.” dedi. Bunun üze­ri­ne par­ti­li­ler ve bazı va­tan­daş­lar ara­sın­da­ki ger­gin­lik bü­yü­dü. Tar­tı­şan ki­şi­ler, gü ven­lik güç­le­ri­nin uya­rı­sıy­la da­ğıl­dı.
Meral Ak­şe­ner ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, daha sonra taş ocağı açıl­ma­sı plan­la­nan böl­ge­ye ula­şı­mı sağ­la­yan yolda ka­dın­lar­la gö­rüş­tü.


Haber Merkezi

ÇAYKUR, Beyaz Çayın Kilosunu 600 Liradan Alacak

Daha sonra il­çe­ye bağlı Te­la­tar Ma­hal­le­si’ne giden Alim, bah­çe­le­rin­de zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la bir süre çay top­la­dı. Alim, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­li­te­li çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin çayın ka­li­te­sin­den taviz ver­me­me­si­ni is­te­di.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Dün ya­pı­lan resmi açı­lı­şın ar­dın­dan bugün Pazar il­çe­sin­de­ki Taş­lı­de­re Çay Fab­ri­ka­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Daha sonra il­çe­ye bağlı Te­la­tar Ma­hal­le­si’ne giden Alim, bah­çe­le­rin­de zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la bir süre çay top­la­dı. Alim, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­li­te­li çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin çayın ka­li­te­sin­den taviz ver­me­me­si­ni is­te­di. Gün­lük 2 bin ton yaş çay alımı yap­tık­la­rı­nı ifade eden Alim, hafta so­nun­da, gün­lük iş­le­me ka­pa­si­te­si olan 9 bin tona ulaş­ma­yı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Alim, siyah çayın ya­nın­da beyaz çay alım­la­rı­nın da baş­la­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, “Geçen se­zon­lar­da ol­du­ğu gibi bu yıl da beyaz çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Top­la­ma­sı ve üre­ti­mi büyük dik­kat ve çaba ge­rek­ti­ren beyaz çayın ki­log­ra­mı­nı 600 li­ra­dan satın ala­ca­ğız. Ya­ğış­lı ha­va­lar­da beyaz çay alımı yap­ma­ya­ca­ğız. Beyaz çayın ki­log­ra­mı­nı ise 4 bin li­ra­dan sa­tı­şa su­na­ca­ğız.” dedi.

Haber Merkezi

TTB ile ÇAYSİAD’dan kuru çaya zam talebi

Trab­zon Ti­ca­ret Bor­sa­sı (TTB) ile Çay Sa­na­yi­ci­si ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (ÇAYSİAD), kuru çaya, yaş çay alımı fi­ya­tı­na ya­pı­lan oran­da zam talep etti.

TTB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Eyyüp Ergan, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, ta­ma­mı Doğu Ka­ra­de­niz yö­re­sin­den olmak üzere Tür­ki­ye’de yak­la­şık 850 bin de­kar­lık alan­da yaş çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Bu alan­lar­da geçen yılki kam­pan­ya dö­ne­min­de top­lam 1 mil­yon 445 bin ton yaş çay yap­ra­ğı üre­til­di­ği­ni ifade eden Ergan, bunun 752 bin ton­luk kıs­mı­nı ÇAY­KUR, kalan 693 bin tonu ise özel sek­tö­rün iş­le­ye­rek kuru çaya dö­nüş­tür­dü­ğü­nü ak­tar­dı.
Bah­çe­de­ki üre­ti­min ya­rı­ya yakın kıs­mı­nı özel sek­tö­rün iş­le­ye­rek üre­ti­ci­nin ürü­nü­nü de­ğer­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Ergan şun­la­rı kay­det­ti:
“Bunun için özel sek­tö­rü mağ­dur et­me­yecek, ayak­ta tu­ta­cak alım ve fiyat po­li­ti­ka­la­rı asla ihmal edil­me­me­li­dir. Bunun için de dev­let des­te­ği ile pi­ya­sa­yı yön­len­di­ren ÇAY­KUR’un sezon ba­şın­da, hemen kuru çay satış fi­yat­la­rı­nı as­ga­ri yaş yap­ra­ğa ya­pı­lan oran­da ar­tır­ma­sı ge­re­ki­yor.
Aksi tak­dir­de özel sek­tör ayak­ta du­ra­ma­ya­cak, bu durum da ister is­te­mez üre­ti­ci­ye olum­suz yan­sı­ya­cak­tır.”
ÇAYSİAD Baş­ka­nı Erdal Saral ise sa­de­ce yaş yap­rak fi­ya­tı­nın değil, sa­na­yi­ci için başta iş­çi­lik olmak üzere diğer girdi ma­li­yet­le­ri­nin de art­tı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Hem üre­ti­ci hem de sa­na­yi­ci için is­tik­rar­lı bir pi­ya­sa için kuru çay fi­yat­la­rı­nın da ma­li­yet­ler göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak hemen dü­zen­len­me­si­ni is­te­yen Saral, “Aksi tak­dir­de yap­ra­ğın ya­rı­sı­na ya­kı­nı­nı alan özel sek­tö­rün üre­tim gücü darbe alır.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Saral, pi­ya­sa­yı yön­len­di­ren ÇAY­KUR’un ge­rek­li ve zo­run­lu olan zammı kuru çayda yap­ma­sı ha­lin­de pi­ya­sa­da­ki olum­suz­luk­la­rın büyük öl­çü­de or­ta­dan kal­kıp is­tik­rar olu­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti.


Haber Merkezi

AKESDER Genel Başkanından Cumhurbaşkanına teşekkür

AKES­DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu açık­la­nan yaş çay fi­ya­tı için Cum­hur­baş­ka­nı Recep tay­yip Er­do­ğan’a te­şek­kür eder­ken üre­ti­ci­nin ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tö­re mah­kum edil­me­me­si­ni is­te­di.

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu açık­la­nan yaş çay fi­ya­tı için Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a te­şek­kür etti. Üre­ti­ci­nin ucuza çay alan özel sek­tör fir­ma­la­rı­na mah­kum edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu:
“Taban fiyat yasam şart­la­rın­da az da olsa bek­le­ni­len fi­yat­tı. Tek istek dev­let taban fi­ya­tı­nın çok daha düşük fi­ya­ta özele mah­kûm edil­me­me­si­dir. Va­tan­da­şı­mı­zın büyük he­ye­can­la bek­le­di­ği yaş çay fi­ya­tı dün cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. Sayın cum­hur­baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­riz. Her yıl genel ola­rak aynı prob­lem­le­ri ya­şa­ma­mı­za neden olan yaş çay alım kam­pan­ya­sı, uma­rız ki bu yıl asa­le­ten ata­nan genel mü­dü­rün geç­miş­te­ki ha­ta­la­rı ka­le­me ala­rak kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­la­rı­na dik­kat ede­rek va­tan­da­şın özel sek­tö­re ucuz çay sat­ma­sı­nı ön­le­miş olur. Geçen yıl bu prob­lem­ler­le çok karşı kar­şı­ya ka­lın­dı. Va­tan­daş ola­rak dev­let taban fi­ya­tın­dan 1 TL veya bazen daha faz­la­sı ucuza sa­tıl­mış­tı. Se­be­bi yö­ne­ti­ci­le­rin il­çe­ler ara­sın­da­ki yap­tı­ğı ay­rım­lar ve yan­lış uy­gu­la­ma­lar. Umu­yo­ruz ki geç­miş­ten ders alı­na­rak bu yıl özel sek­tö­re ucuz çay sa­tıl­ma­sı­nı ön­le­miş olur­lar. Çay daha çok küçük ol­ma­sı­na rağ­men eko­no­mik sı­kın­tı­dan do­la­yı bir­çok üre­ti­ci­miz ha­sa­da baş­la­mış­tır. Bu zorlu sü­reç­te Çay­kur Genel Mü­dü­rü’nün de­ne­yim­li kad­ro­suy­la ina­nı­yo­ruz ki ge­rek­li ha­zır­lık ve ça­lış­ma­la­rı yap­mış olup il­çe­ler ara­sın­da­ki ay­rım­cı­lı­ğı son­lan­dı­rıp, kon­ten­jan uy­gu­la­ma­la­rı­nı va­tan­da­şın se­si­ne dik­ka­te ala­rak uy­gu­la­ma­ya baş­la­ya­cak­tır. Rize, Trab­zon, Gi­re­sun, Art­vin il­le­ri­ni kap­sa­yan çay ha­sa­dı va­tan­daş­la­rı­mı­za be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­le­rim” dedi. Anah­tar Ke­li­me­ler:akes­der­ge­nel­baş­ka­nın­dan­cum­hur­baş­ka­nı­na­te­şek­kür YO­RUM­LAR Yorum Gön­der 0 Adı­nız YORUM GÖN­DER­Ka­lan Ka­rak­ter: ×Dik­kat! Suç teş­kil edecek, ya­sa­dı­şı, teh­dit­kar, ra­hat­sız edici, ha­ka­ret ve küfür içe­ren, aşa­ğı­la­yı­cı, küçük dü­şü­rü­cü, kaba, müs­teh­cen, ah­la­ka ay­kı­rı, ki­şi­lik hak­la­rı­na zarar ve­ri­ci ya da ben­ze­ri ni­te­lik­ler­de içe­rik­ler­den doğan her türlü mali, hu­ku­ki, cezai, idari so­rum­lu­luk içe­ri­ği gön­de­ren Üye/Üye­ler’e ait­tir. İLGİLİ HA­BER­LER AGD Rize Şu­be­si’nden İsrail’i pro­tes­to açık­la­ma­sı ”Rize’den hay­kı­rı­yo­ruz!” TAY­DAK Rize il tem­sil­ci­si Semra Mamuk ile özel rö­por­taj AKES-DER’DEN Ba­şa­rı­lı Res­sam Öğ­ren­ci­le­re Çey­rek Altın Şişli Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Ra­ma­zan’da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin ya­nın­da Hak­ka­ri’de Rize Gün­le­ri baş­lı­yor Rize Gü­müş­ha­ne­li­ler Der­ne­ği baş­kan ve yö­ne­ti­mi belli oldu Kan­sı­zoğ­lu: ”Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ne iş yap­tı­ğı­nı an­la­mış de­ği­liz” Kan­sı­zoğ­lu: ‘kanun boş­lu­ğun­dan is­ti­fa eden­le­re fır­sat ta­nı­nı­yor’ Baş­kan Kan­de­mir, ‘sağ­lık­lı ne­sil­ler için,”Ye­şi­lay hep be­nim­le’ di­yo­ruz TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da Kal­kan­de­re’de Kadın Kül­tür Evi Pro­je­si Ha­ya­ta Ge­çi­yor KAÇED Bü­yü­kel­çi An­nely Kolk ile bu­luş­tu.

Haber Merkezi

MHP’li Alkan: Selim Metin’e hakkımı helal etmiyorum

Tv53’de ya­yın­la­nan “Bir Başka Konu” Prog­ra­mı­na konuk olan Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in id­di­ala­rı­nı ya­nıt­la­dı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan sus­kun­lu­ğu­nu bozdu ve par­ti­sin­den is­ti­fa ede­rek is­ti­fa se­be­bi­nin ise ‘İl baş­ka­nı­nın ken­di­si­ni teh­dit et­me­si’ ol­du­ğu­nu iddia eden De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in o id­di­ala­rı­nı ya­nıt­la­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in “MHP’nin bize bir fay­da­sı ol­ma­dı” söz­le­ri­ne cevap veren İl Baş­ka­nı Alkan “2019 yerel se­çim­le­rin­de Selim Metin Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin ada­yıy­dı. De­re­pa­za­rı hal­kı­nın Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin be­le­di­ye­yi yö­net­me­si­ni is­te­di­ği için sayın Selim Metin beye oy verdi. Bir­lik­te bu nok­ta­ya ge­ti­re­rek se­çi­mi aldık. Sı­kın­tı­la­rı­mız as­lın­da bugün baş­la­ma­dı. Ar­ka­da­şı­mız bir fayda ol­ma­dı diyor ama Cum­hur it­ti­fa­kı­nın be­le­di­ye­le­ri ol­ma­sa bir çok pro­je­yi ala­maz­dık. Ben ken­dim bi­la­kis git­tim sayın Ba­ka­nı­mız­la gö­rüş­tük­ten sonra sayın İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü­müz­le ken­di­le­riy­le de be­ra­ber git­tik alt yapı pro­je­si­ni onay­lat­tım, ki Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin bey de İller Ban­ka­sı’nın top­lan­tı­sı içe­ri­sin­de ha­va­ala­nı­na ev­ra­kı ye­tiş­tir­di­ler. Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­zın ve Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­mat­la­rıy­la Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nin be­le­di­ye­le­ri tek bir bütün ha­lin­de yü­rü­yor ve bütün pro­je­le­ri­miz de yü­rü­yor. Şu ana kadar da as­kı­da kalan hiç­bir pro­je­miz yok. Ama Pan­de­mi eko­no­mik kriz ve ül­ke­nin içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu sı­kın­tı­lar­la bir­lik­te pro­je­le­ri­miz­de be­lir­li nok­ta­la­ra geldi. Ça­ye­li be­le­di­ye­si 28 mil­yon ci­va­rın­da olan bor­cu­nu 13 mil­yo­na in­dir­miş. Ge­li­nen nok­ta­da her ay bir araç alı­yor aracı ön plana ko­yu­yor ça­lış­ma­la­rı­nı va­tan­da­şa da yan­sı­tı­yor” dedi.

‘Sen nasıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun’
Baş­kan Metin’e ‘Sen nasıl be­le­di­ye baş­ka­nı oldun?’ di­ye­rek ce­va­bı­na devam eden Alkan “Şe­hir­de bizim bir mil­let­ve­ki­li­miz yok ama öyle ama böyle pro­je­le­ri­mi­zi bir şe­kil­de yü­rü­tü­yo­ruz sü­rek­li genel mer­ke­zi­mi­zin yön­len­dir­me­le­ri ile gö­rev­li mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile be­ra­ber gezip is­te­dik­le­ri­mi­zi de alı­yo­ruz. Baş­kan bu­ra­da diyor ki Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin bana ya­ra­rı yok. Sen nasıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin tem­sil­ci­le­rin­den utan. Sen daha önce iki se­çi­me de gir­din ka­zan­dın 94 yı­lın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­muş­tun sonra daha Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­ma­dın. Sen Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin sa­ye­sin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun. Hiç­bir şey sana yet­mi­yor­sa bu yarar yeter. Bu yarar da sana yet­mi­yor­sa ne is­ti­yor­sun bil­mi­yo­rum. Bun­lar ken­di­si­nin yalan yan­lış ko­nuş­tu­ğu şey­ler. İkinci yalan ko­nuş­tu­ğu şey ise bir ön­ce­ki Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı­mız St­ra­te­ji daire Baş­ka­nı De­re­pa­za­rı’nda afet ol­du­ğu gün ha­tır­lar­sa­nız ken­di­si açık­la­ma ya­pı­yor­du, Kimse gel­me­di bu­ra­da yal­nı­zız biz MHP değil miyiz cum­hur it­ti­fa­kı değil miyiz şöyle böyle” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘Yalan bir değil ki han­gi­si­ni çü­rü­te­cek­sin’
Selim Metin’in bir çok ko­nu­da doğ­ru­yu söy­le­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Baş­kan Alkan, Metin’i MHP’den aday gös­te­ril­di­ği için piş­man ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Bu ko­nu­lar­la il­gi­li direk ken­dim git­tim genel baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la 1 mil­yon 180 bin TL yar­dım alın­dı. Orada 600 bin 700 bin TL hasar ol­ma­sı­na rağ­men. Bir sene önce para geldi De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si­ne. Yol­lar için me­zar­lık­la­rı çöken in­san­lar için. Bir ya­la­nı da pa­ra­nın şimdi gel­di­ği­ni söy­le­me­si. Yalan söy­lü­yor. Yalan bir değil ki han­gi­si­ni çü­rü­te­cek­sin, han­gi­si­ne bir şey söy­le­ye­cek­sin. Bir­lik­te­lik­ler olur biz beş ay önce gel­miş­tik, ace­mi­lik yap­tık aday be­lir­ler­ken bu ar­ka­da­şı be­lir­le­dik De­re­pa­za­rı hal­kın­dan özür di­li­yo­rum. Ken­di­si­ni aday gös­ter­di­ğim için be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­sı­na ve­si­le ol­du­ğum için piş­ma­nım ama bu piş­man­lı­ğım is­ti­fa et­ti­ği için değil” dedi.


“Sü­re­ci iyi yö­ne­te­me­dim”
De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si’ndeki so­run­la­rın se­çi­min ka­za­nıl­dı­ğı andan iti­ba­ren baş­la­dı­ğı­nı ve bu­gü­ne kadar gel­di­ği­ni ifade eden Alkan “Özel­lik­le Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin bana çok da ya­ra­rı yok de­nil­di­ği için bu nok­ta­la­rı söy­lü­yo­rum, diğer be­le­di­ye­le­ri de içine ka­ta­rak Cum­hur İtti­fa­kı’nın bun­la­ra ya­ra­rı yok diye yani sanki on­la­rın öyle bir ta­lep­le­ri var­mış gibi bir dü­zen­le­ri bir ter­tip­le­ri var­mış gibi ya­lan­dan ko­nu­şa­rak bir nok­ta­ya ge­ti­ri­yor. Ben mil­li­yet­çi ha­re­ket par­ti­si­nin dü­ze­ni ter­ti­bi yü­rü­sün diye ka­zan­dım ben Selim Metin’in uşak­la­rı yü­rü­sün diye be­le­di­ye­yi ka­zan­ma­dım ki. Bizim De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si ile ka­zan­dı­ğı­mız gün­den beri sı­kın­tı­la­rı­mız bit­me­di. Sü­rek­li bir şey­ler ya­pı­lı­yor ama Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin dü­ze­ni ter­ti­bi ah­la­ki ya­pı­sı­nın ol­ma­dı­ğı işler ya­pı­lı­yor. Be­le­di­ye­yi ka­zan­dık ama bu­ra­da bir düzen ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor biz bunu ba­şa­ra­ma­dık. Dert bir değil ki. Selim Metin söy­le­di­ği bir şeyde haklı diyor ki sü­re­ci iyi yö­net­me­di. Doğru sü­re­ci yö­ne­te­me­dim yani ben Selim Metin MHP’de kal­sın diye mü­ca­de­le ver­me­dim. Se­be­bi şu sor­muş­lar neden eğri ne­re­si doğru ki demiş” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi