Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 4 Tl ola­rak açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı­nın çay üre­ti­ci­le­ri­ni mem­nun et­me­di­ği­ni kay­det­ti.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan geç­ti­ği­miz yıl taban kilo fi­ya­tı 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fi­ya­tı­nın bu yıl 3 lira 87 kuruş ola­rak be­lir­len­di­ği­ni, ve­ri­lecek 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me ile çay taban fi­ya­tı­nın 4 lira ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Çayın baş­ken­ti Rize’de be­lir­le­nen zam­mın çay üre­ti­ci­si­ni mem­nun et­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, des­tek­le­me fi­ya­tı olan 13 ku­ru­şun 6 yıl­dır hiç zam al­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizdi.
Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Paliç “Bu yıl 3 lira 87 kuruş yaş çay taban fi­ya­tı, 13 ku­ruş­luk da des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 TL fiyat be­lir­le­di. Geçen yıl top­la­mı 3 lira 40 ku­ruş­tu. 60 ku­ruş­luk bir fark oldu. Geçen yılda en düşük tarım ürün­le­ri­ne fiyat ve­ril­me­si ne­de­niy­le çaya çok düşük fiyat ve­ril­miş­ti. Des­tek­le­me primi de 11 yılda 1 kuruş art­mış. Yani 6 yıl­dır des­tek­le­me pri­mi­ne hiç zam gel­me­di. İlk 5 yıl 12 ku­ruş­tu, sonra ki 6 yıl 13 kuruş oldu ve 11 yılda bir kez 1 kuruş zam almış oldu. Çay des­tek­le­me prim­le­ri çok düşük kaldı. Bizim Zi­ra­at Oda­la­rı ola­rak ta­le­bi­miz 4 lira 40 ku­ruş­luk bir ta­le­bi­miz vardı. Bu yıl bil­has­sa güb­re­yi esas al­dı­ğı­mız­da çok büyük fark­lar var. El­bet­te ki Cum­hur­baş­ka­nı­mız fiyat açık­la­dı, boy­nu­muz kıl­dan ince di­yo­ruz ama 2 yıl­dır çay taban fi­ya­tı­nın düşük kal­dı­ğı­nı söy­le­mek is­ti­yo­rum. İnşal­lah ge­lecek sene bun­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­lur. Des­tek­le­me prim­le­ri özel­lik­le çok dü­şük­tür. Bu­ra­dan yüzde 67’si Rize’de olmak şartı ile 1 mil­yon insan ekmek yiyor. Üre­ti­ci­le­ri­min başka bir geçim kay­na­ğı ol­ma­dı­ğı gibi tek geçim kay­na­ğı çay­dır. Bun­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­say­dı çok daha mem­nun olur­duk” dedi.
Kal­kan­de­re­li Çay Üre­ti­ci­le­rin­den Osman Ye­ti­moğ­lu ise açık­la­nan fi­ya­tın çayın ma­li­ye­ti­ne göre ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı bence ye­ter­li değil. Zaten Av­ru­pa güb­re­si de­di­ği­miz bir gübre ve­ri­li­yor çaya. Bu güb­re­ye yüzde 150 ora­nın­da bir zam ya­pıl­dı. Çay üre­ti­ci­si zaten bu­ra­da zarar edi­yor. Ver­di­ği zaten yüzde 15 arası bir zam olu­yor. Bu zam bence ye­ter­siz. Yaş çay taban fi­ya­tı­nın dört buçuk TL ci­va­rın­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Seç­kin Me­mi­şoğ­lu isim­li bir başka üre­ti­ci ise des­tek­le­me pri­mi­ne de zam ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­na­rak “Çay fi­ya­tı­na bu yıl yüzde 15 ci­va­rı bir zam uy­gu­lan­dı. Enf­las­yo­na göre va­tan­da­şın ezil­me­ye­ce­ği bir rakam. Yal­nız çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak des­tek­le­me ko­nu­sun­da ezi­li­yo­ruz. Des­tek­le­me güb­re­ye ve akar­ya­kı­ta ve­ri­len bir des­tek. Yıl­lar­dır 13 kuruş ola­rak kaldı. Des­tek­le­me 25 kuruş ci­va­rı­na çık­mış ol­say­dı 3 lira 87 kuruş artı 25 kuruş ile bir­lik­te 4 lira 15 kuruş gibi bir oran olur­du. Çok daha uygun olur­du fakat böyle be­lir­len­di. Yine de kötü bir fiyat ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Ufuk Gün­doğ­du isim­li çay üre­ti­ci­si de “Yüz­de­lik orana ba­kar­sak iyi bul­duk. Des­tek­le­me pa­ra­sı yıl­lar­dır 13 kuruş ola­rak hep aynı. Des­tek­le­me­nin şu an hiç­bir ar­tı­sı yok. Biz Ri­ze­li­ler ve Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak 4 buçuk gibi bir fiyat bek­li­yor­duk. Oran ola­rak iyi gö­rü­nü­yor ama des­tek­le­me yıl­lar­dır hep aynı. 13 kuruş ola­rak devam edi­yor” şek­lin­de ko­nu­şur­ken be­lir­le­nen yaş çay taban fi­ya­tı­nın komik bir rakam ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren çay üre­ti­ci­si Davut Köse ise “Komik bir rakam. Yani gü­nü­müz şart­la­rı­na göre ger­çek­ten çok komik. Çayın fi­ya­tı en az 5 Lira ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du” dedi.


Haber Merkezi