Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile üre­ti­ci­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yaş çay alım fi­ya­tı­nın ki­log­ram ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile 4 li­ra­ya yük­sel­til­di­ği açık­la­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile üre­ti­ci­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yaş çay alım fi­ya­tı­nın ki­log­ram ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile 4 li­ra­ya yük­sel­til­di­ği açık­la­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.
Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Er­do­ğan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, açık­la­nan fi­ya­tın genel an­lam­da bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­dı­ğı­nı, fi­ya­tın sal­gın dö­ne­mi göz önüne alı­na­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaş çay ki­log­ram fi­ya­tın­da yak­la­şık yüzde 18 ci­va­rın­da artış ol­du­ğu­nu ifade eden Er­do­ğan, “Müs­tah­sil açı­sın­dan ürüne ve­ri­len zam­mın ye­ter­siz ol­du­ğu yö­nün­de bir görüş yok. Mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Ürüne ve­ri­len fi­ya­tın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­ma­sı ürüne özen gös­te­ril­me­si­ni, ka­li­te­li hasat ger­çek­leş­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Sal­gın dö­ne­min­de üre­ti­ci­nin bah­çe­si ile uğ­raş­ma­sı da sek­tör için bir avan­taj. Ka­li­te­nin yu­ka­rı ta­şın­ma­sı açı­sın­dan bir avan­taj ola­cak­tır.” diye ko­nuş­tu.
Sa­na­yi­ci açı­sın­dan da ürü­nün de­ğer­len­di­ril­me­si du­rum­da, ham mad­de­nin yüzde 18 art­tı­ğı an­la­mı­nı ta­şı­dı­ğı­na de­ği­nen Er­do­ğan, “Diğer ar­tış­lar­la bir­lik­te yüzde 20 ci­va­rın­da gir­di­ler­de bir artış var. Sa­na­yi­ci­nin gir­di­le­rin­de artış olun­ca raf fi­ya­tı­nı yu­ka­rı çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor. ÇAY­KUR’un yüzde 51 hacmi var. Orada zam ya­pıl­maz­sa özel sek­tör ve müs­tah­sil açı­sın­dan ya­pı­lan bu zam ha­va­da ka­la­bi­lir. Dev­let yet­ki­li­le­rin­den kuru çaya da zam yap­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz. İki ta­ra­fı da iyi­leş­ti­re­lim.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Yak­la­şık bir mil­yon in­sa­nın çay sek­tö­rün­den ekmek ye­di­ği­nin al­tı­nı çizen Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti:
“Top­rak­tan bar­da­ğa kadar olan sü­re­ci iyi de­ğer­len­dir­me­miz lazım. Sos­yal med­ya­da fi­ya­tı be­ğen­me­yen grup da var. Bu­ra­da dev­le­tin ve­re­bi­le­ce­ği oran enf­las­yo­na yakın bir oran oldu. Bu­ra­da bek­len­ti­miz 13 kuruş des­tek­le­me fi­ya­tı var, 8 yıl­dır bu fi­yat­tan ve­ri­li­yor. Diğer des­tek­le­me­ler ar­tar­ken çay­da­ki fiyat de­ğiş­me­di. Des­tek­le­me fi­ya­tı artsa mem­nu­ni­yet se­vi­ye­si­nin çok daha yu­ka­rı çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.”
Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ise yaş çay ki­log­ram fi­ya­tı­nın diğer gıda ürün­le­ri­ne ya­pı­lan ar­tı­şın ya­nın­da düşük kal­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak, “Yaş çay ki­log­ra­mı­nın ya­nın­da ürün des­tek­le­me mik­ta­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı üre­ti­ci açı­sın­dan daha se­vin­di­ri­ci ola­bi­lir­di. Sal­gın dö­ne­min­de şart­la­rın zor ola­ca­ğı­nı bi­le­rek de­ğer­len­dir­me yap­mak lazım. Bu­ra­da en büyük görev özel sek­tör iş­let­me­le­re dü­şe­cek­tir. Açık­la­nan taban fi­ya­tın al­tın­da yaş çay alın­ma­ma­lı. Dev­let yet­ki­li­le­ri bu ko­nu­da has­sa­si­yet gös­ter­me­li.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Üre­ti­ci gö­rüş­le­ri
Çay üre­ti­ci­si Arzu Yıl­dı­rım da yaş çay ha­sa­dı­na baş­la­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Fiyat bizi mem­nun etti. Dev­le­ti­miz­den Allah razı olsun. Sal­gın dö­ne­min­de güzel bir fiyat. Biz mem­nun olduk baş­la­dık.” dedi.
Ahmet Ferah, ça­yı­nı eşiy­le top­la­dı­ğı­nı, açık­la­nan fi­ya­tın sal­gın dö­ne­min­de iyi ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Zey­nep Ferah ise çay top­la­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Bis­mil­lah ile çaya baş­la­dık. Fiyat bek­len­ti­le­rin al­tın­da gibi de­ğer­len­di­ril­se de sal­gın dö­ne­min­de mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Bu­ra­da kon­ten­jan uy­gu­lan­ma­ma­sı, özel sek­tör çay fir­ma­la­rı­na el atıl­ma­sı önem­li. Üre­ti­ci­nin en büyük bek­len­ti­si özel sek­tö­rün açık­la­nan fi­ya­tın al­tın­da yaş çay al­ma­ma­sı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Haber Merkezi