Muhammed Avcı, Rize’de Devam Eden Yatırımları Yerinde İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı, Rize’de devam eden ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Avcı, be­ra­be­rin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ile bir­lik­te devam eden ya­tı­rım­la­rın saha ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak yet­ki­li ki­şi­ler­den bilgi aldı.
Avcı zi­ya­re­tin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, mega pro­je­le­rin devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ri­ze-Art­vin ha­va­li­ma­nı ça­lış­ma­la­rı­nın bu yıl so­nun­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğız” dedi.
İyi­de­re Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’ye ka­zan­dır­dık­la­rı en st­ra­te­jik önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu ifade eden Avcı, şun­la­rı kay­det­ti:
“İkiz­de­re’de taş ocağı ile il­gi­li or­ta­ya çıkan prob­lem­le­rin çö­zü­le­bil­me­si için mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak biz­ler, teş­ki­lat men­sup­la­rı­mız, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız ve sivil top­lum ör­güt­le­ri­miz ile bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz. Özel­lik­le orada ya­şa­yan yerli halkı doğru bil­gi­len­dir­mek nok­ta­sın­da bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Dı­şa­rı­dan gelen ve o böl­ge­yi sa­bo­te et­me­ye ça­lı­şan, ver­miş ol­du­ğu yalan yan­lış bil­gi­ler­le bölge in­sa­nı­nın yan­lış ka­rar­lar al­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­le­rin­de ver­dik­le­ri bil­gi­le­ri bir ta­raf­tan ayık­la­ma­ya dü­zelt­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.”


Avcı, diğer ta­raf­tan şehir has­ta­ne­si­nin de iha­le­si­ni sene so­nun­da ger­çek­leş­tir­miş ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Buda şeh­ri­miz için önem­li bir proje. Ayder Yay­la­sı’nın asli kim­li­ği­ne ka­vuş­ma­sı için bir ta­raf­tan ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Kı­sa­ca­sı Rize’nin bü­tü­nün­de yap­mış ol­du­ğu­muz çok yoğun ça­lış­ma tra­fi­ği­miz var ve bu ça­lış­ma­la­rı da in­şal­lah en kısa sü­re­de ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Ni­ha­ye­tin­de bu ya­tı­rım­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da Rize ka­za­na­cak ve he­pi­miz ka­zan­mış ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ise kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın ke­sin­ti­siz devam et­ti­ği­ni, he­def­le­dik­le­ri tak­vi­me göre şu­an­da iler­de ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bir ay içe­ri­sin­de de bir bö­lü­mün­den temel at­ma­ya baş­la­ya­cak­la­rı­nı dile ge­ti­ren Metin, “Orada bu­lu­nan es­na­fı­mı­za da dük­kan­la­rı­nı biran önce ve­re­bil­mek için azami bir gay­ret gös­te­ri­yo­ruz.” dedi.

Haber Merkezi