ÇAYKUR YK BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ ALİM;

“BİR GÜNDE 3 AYRI ÇAY FABRIKASINDA KAMPANYA AÇILIŞINI BAŞLATTI”

17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­si’nde ya­pı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan mil­le­te ses­le­nen, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, diğer tarım ürün­le­riy­le bir­lik­te mem­le­ke­tin­de aynı gün ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan yaş çay ha­sa­dı, 2021 Yılı Yaş Çay Alım fi­ya­tın­da pan­de­mi sal­gı­nı ne­de­niy­le An­ka­ra’dan açık­la­mış oldu.

Yaş çay fi­ya­tı­nın Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­lan­dı­ğı gün, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­da 2021 yaş çay kam­pan­ya­sı ve yaş çay fi­ya­tı tes­pit top­lan­tı­nın ar­dın­dan aynı günün ge­ce­si Rize’ye dönen, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM;
Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan bu yılkı yaş çay alım fi­ya­tı kilo ba­şı­na 3,87 Li­ra­ya, Des­tek­le­me İle Bir­lik­te 4 Li­ra­ya yük­sel­di­ği­ni açık­la­mış­lar­dır.
Bu fiyat aile­le­riy­le bir­lik­te 1. Mil­yo­nu bulan D. Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz­de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­miz­de çay ta­rı­mı yapan yaş çay üre­ti­ci­si­ni bir hayli mutlu et­miş­tir. Bu sabah er­ken­den yar­dım­cı­la­rım ve bir kısım il­gi­li Daire Baş­kan­la­rım­la bir­lik­te, yaş çay iş­le­mek üzere hazır bek­le­yen, Do­ğu­da­ki en uzak fab­ri­ka­mız Art­vin Ke­mal­pa­şa Çay Fab­ri­ka­sı, ar­dın­dan batı ya­ka­sı iç kı­sım­da bu­lu­nan, Kal­kan­de­re Çay Fab­ri­ka­mız ve de­va­mın­da ÇAY­KUR’un ilk fab­ri­ka­la­rın­dan olan, Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay fab­ri­ka­mız­da ’da, her yıl ge­le­nek­sel ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği­miz dua ve kur­ban kesme iş­le­mi­nin aka­bin­de 2021 yılı yaş çay ha­sa­dı üre­ti­mi­ni baş­lat­mış olduk. “ şek­lin­de açık­la­dı.
Bir günde üç ayrı fab­ri­ka­da üre­ti­mi baş­la­tan, Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM; Kam­pan­ya ’ya baş­la­ma­dan önce üre­ti­ci­le­ri­mi­ze du­yur­du­ğu­muz gibi, bi­rin­ci sür­gün dö­ne­mi yaş çay alım ko­ta­sı de­ka­ra 600 kg ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bah­çe­le­ri­ni kont­rol ede­rek hasat ol­gun­lu­ğu­na ulaş­mış olan çay­la­rı­nı bek­le­me­den top­la­ma­la­rı ka­li­te an­la­mın­da önem arz et­mek­te­dir. Bir kez daha açık­la­mak is­ti­yo­rum, kıy­met­li üre­ti­ci­le­ri­mi­zin hasat es­na­sın­da çayın (kök, ot, kuru yap­rak vb. gibi ya­ban­cı mad­de­ler ka­tıl­ma­ya­rak) ev­sa­fı­na uygun ola­cak bir şe­kil­de top­la­na­rak tes­lim edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bugün ça­lış­ma zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­ğum 3 ayrı fab­ri­ka­mız böl­ge­sin­de­ki yaş çay bit­ki­si­nin verim se­vi­ye­si iç ke­sim­ler­de top­la­na­cak du­rum­da. Sahil ke­sim­ler­de ise bir hafta gibi bir za­ma­na ih­ti­yaç gö­rül­mek­te­dir. Artık iklim yaz ha­va­sı­na geç­miş du­ru­ma­dır. İnşal­lah hep bir­lik­te, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun ve bir o kadar da dik­kat­li bir şe­kil­de çok ve­rim­li ve hu­zur­lu bir hasat dö­ne­mi ya­şa­ya­ca­ğız. Bu se­zo­nun ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zi menün eden yaş çay fi­ya­tı­nın ül­ke­mi­ze, böl­ge­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve özel­lik­le üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Allah’tan ha­yır­lı be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ALİM’in 3 ayrı fab­ri­ka­da­ki ça­lış­ma prog­ra­mı­na, Yar­dım­cı­la­rı Dr. Tur­gay Turna, Zeki Ka­ra­oğ­lu, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu ve çok sa­yı­da il­gi­li Daire Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı­lar. Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay Fab­ri­ka­sın­da üre­ti­me baş­la­nan, Yeşil çay üre­tim bi­rim­le­ri ve Siyah Or­ga­nik Çay üre­tim bi­rim­le­ri­ni Rize’de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel medya tem­sil­ci­le­riy­le bir­lik­te gezen, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Fab­ri­ka Mü­dü­rü İbra­him Akgül’den ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi ala­rak, bu ba­şa­rı­lı or­ga­ni­zas­yon­dan do­la­yı ken­di­si­ni teb­rik etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI