Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de­ki “Fıs Fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan Ri­ze­li ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı geç­ti­ği­miz hafta açık kalp ame­li­ya­tı­na girdi.

Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de­ki “Fıs Fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı geç­ti­ği­miz hafta açık alp ame­li­ya­tı­na girdi. Ba­şa­rı­lı geçen ame­li­ya­tı­nın ar­dın­dan ta­bur­cu edi­len Yağcı, İHA’ya yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da, “Beş altı aydır çok st­res­liy­dim. Son yirmi gün­dür öyle bir stres ya­şa­dım ki dün­ya­da ilk ona girer. Yirmi gün­dür hiç uyu­ma­dan ha­ya­tı­mı ya­şı­yor­dum” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Te­le­viz­yon­da ya­yın­la­nan Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı “Fıs fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı, 12 Mayıs Çar­şam­ba günü Üs­kü­dar’da bu­lu­nan özel bir has­ta­ne­de açık kalp ame­li­ya­tı­na alın­dı.
Yağcı, ame­li­yat­tan önce İhlas Haber Ajan­sı’na yap­tı­ğı açık­la­ma­da si­ga­ra ve alkol kul­lan­ma­ma­sı­na rağ­men kal­bi­nin st­res­ten do­la­yı zarar gör­dü­ğü­nü ve acil ola­rak ame­li­ya­ta alın­dı­ğı­nı ifade etti.
Ame­li­ya­tı ba­şa­rı­lı geçen Sü­ley­man Yağcı, ame­li­yat ol­du­ğu has­ta­ne­den dün ta­bur­cu edil­di.
“HAS­TA­NENİN KA­PI­SIN­DA OLSAN DAHİ, SED­YE­DE OLSAN DAHİ KUR­TUL­MA ŞAN­SIN YOK”
Ame­li­ya­tı hak­kın­da ko­nu­şan Sü­ley­man Yağcı, “Çok te­şek­kür edi­yo­rum. Du­ala­rın fay­da­sı­nı gör­dük. Ha­ki­ka­ten çok zor bir dönem ge­çir­dik. Yani yak­la­şık sekiz günde on kilo za­yıf­la­dım. Çok ağrı çek­tim, en az iki ay daha bunun al­tın­dan to­par­la­na­maz­sın di­yor­du dok­tor ar­ka­daş­lar, çünkü ame­li­ya­tım çok bü­yük­tü. Açık kalp ame­li­ya­tı. Bir de ana damar tı­kan­mış yani kalp­te­ki da­mar­lar değil ana da­mar­lar tı­kan­mış. Eğer ki ihmal et­sey­dim, dok­tor diyor ki “bu damar o kadar önem­li ki has­ta­ne­nin ka­pı­sın­da olsan dahi, sed­ye­de olsan dahi kur­tul­ma şan­sın yok” diyor” dedi.