Monthly Archives: Mayıs 2021

Açık Kalp Ameliyatına Alınan Rizeli Ünlü Oyuncu “Fıs Fıs İsmail” Taburcu Edildi

Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de­ki “Fıs Fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan Ri­ze­li ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı geç­ti­ği­miz hafta açık kalp ame­li­ya­tı­na girdi.

Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de­ki “Fıs Fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı geç­ti­ği­miz hafta açık alp ame­li­ya­tı­na girdi. Ba­şa­rı­lı geçen ame­li­ya­tı­nın ar­dın­dan ta­bur­cu edi­len Yağcı, İHA’ya yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da, “Beş altı aydır çok st­res­liy­dim. Son yirmi gün­dür öyle bir stres ya­şa­dım ki dün­ya­da ilk ona girer. Yirmi gün­dür hiç uyu­ma­dan ha­ya­tı­mı ya­şı­yor­dum” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Te­le­viz­yon­da ya­yın­la­nan Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı “Fıs fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı, 12 Mayıs Çar­şam­ba günü Üs­kü­dar’da bu­lu­nan özel bir has­ta­ne­de açık kalp ame­li­ya­tı­na alın­dı.
Yağcı, ame­li­yat­tan önce İhlas Haber Ajan­sı’na yap­tı­ğı açık­la­ma­da si­ga­ra ve alkol kul­lan­ma­ma­sı­na rağ­men kal­bi­nin st­res­ten do­la­yı zarar gör­dü­ğü­nü ve acil ola­rak ame­li­ya­ta alın­dı­ğı­nı ifade etti.
Ame­li­ya­tı ba­şa­rı­lı geçen Sü­ley­man Yağcı, ame­li­yat ol­du­ğu has­ta­ne­den dün ta­bur­cu edil­di.
“HAS­TA­NENİN KA­PI­SIN­DA OLSAN DAHİ, SED­YE­DE OLSAN DAHİ KUR­TUL­MA ŞAN­SIN YOK”
Ame­li­ya­tı hak­kın­da ko­nu­şan Sü­ley­man Yağcı, “Çok te­şek­kür edi­yo­rum. Du­ala­rın fay­da­sı­nı gör­dük. Ha­ki­ka­ten çok zor bir dönem ge­çir­dik. Yani yak­la­şık sekiz günde on kilo za­yıf­la­dım. Çok ağrı çek­tim, en az iki ay daha bunun al­tın­dan to­par­la­na­maz­sın di­yor­du dok­tor ar­ka­daş­lar, çünkü ame­li­ya­tım çok bü­yük­tü. Açık kalp ame­li­ya­tı. Bir de ana damar tı­kan­mış yani kalp­te­ki da­mar­lar değil ana da­mar­lar tı­kan­mış. Eğer ki ihmal et­sey­dim, dok­tor diyor ki “bu damar o kadar önem­li ki has­ta­ne­nin ka­pı­sın­da olsan dahi, sed­ye­de olsan dahi kur­tul­ma şan­sın yok” diyor” dedi.

Muhammed Avcı, Rize’de Devam Eden Yatırımları Yerinde İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı, Rize’de devam eden ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Avcı, be­ra­be­rin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ile bir­lik­te devam eden ya­tı­rım­la­rın saha ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak yet­ki­li ki­şi­ler­den bilgi aldı.
Avcı zi­ya­re­tin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, mega pro­je­le­rin devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ri­ze-Art­vin ha­va­li­ma­nı ça­lış­ma­la­rı­nın bu yıl so­nun­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğız” dedi.
İyi­de­re Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’ye ka­zan­dır­dık­la­rı en st­ra­te­jik önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu ifade eden Avcı, şun­la­rı kay­det­ti:
“İkiz­de­re’de taş ocağı ile il­gi­li or­ta­ya çıkan prob­lem­le­rin çö­zü­le­bil­me­si için mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak biz­ler, teş­ki­lat men­sup­la­rı­mız, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız ve sivil top­lum ör­güt­le­ri­miz ile bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz. Özel­lik­le orada ya­şa­yan yerli halkı doğru bil­gi­len­dir­mek nok­ta­sın­da bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Dı­şa­rı­dan gelen ve o böl­ge­yi sa­bo­te et­me­ye ça­lı­şan, ver­miş ol­du­ğu yalan yan­lış bil­gi­ler­le bölge in­sa­nı­nın yan­lış ka­rar­lar al­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­le­rin­de ver­dik­le­ri bil­gi­le­ri bir ta­raf­tan ayık­la­ma­ya dü­zelt­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.”


Avcı, diğer ta­raf­tan şehir has­ta­ne­si­nin de iha­le­si­ni sene so­nun­da ger­çek­leş­tir­miş ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Buda şeh­ri­miz için önem­li bir proje. Ayder Yay­la­sı’nın asli kim­li­ği­ne ka­vuş­ma­sı için bir ta­raf­tan ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Kı­sa­ca­sı Rize’nin bü­tü­nün­de yap­mış ol­du­ğu­muz çok yoğun ça­lış­ma tra­fi­ği­miz var ve bu ça­lış­ma­la­rı da in­şal­lah en kısa sü­re­de ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Ni­ha­ye­tin­de bu ya­tı­rım­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da Rize ka­za­na­cak ve he­pi­miz ka­zan­mış ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ise kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın ke­sin­ti­siz devam et­ti­ği­ni, he­def­le­dik­le­ri tak­vi­me göre şu­an­da iler­de ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bir ay içe­ri­sin­de de bir bö­lü­mün­den temel at­ma­ya baş­la­ya­cak­la­rı­nı dile ge­ti­ren Metin, “Orada bu­lu­nan es­na­fı­mı­za da dük­kan­la­rı­nı biran önce ve­re­bil­mek için azami bir gay­ret gös­te­ri­yo­ruz.” dedi.

Haber Merkezi

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç; Çay Fiyatı Üreticiyi Memnun Etmedi

Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 4 Tl ola­rak açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı­nın çay üre­ti­ci­le­ri­ni mem­nun et­me­di­ği­ni kay­det­ti.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan geç­ti­ği­miz yıl taban kilo fi­ya­tı 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fi­ya­tı­nın bu yıl 3 lira 87 kuruş ola­rak be­lir­len­di­ği­ni, ve­ri­lecek 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me ile çay taban fi­ya­tı­nın 4 lira ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Çayın baş­ken­ti Rize’de be­lir­le­nen zam­mın çay üre­ti­ci­si­ni mem­nun et­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, des­tek­le­me fi­ya­tı olan 13 ku­ru­şun 6 yıl­dır hiç zam al­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizdi.
Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Paliç “Bu yıl 3 lira 87 kuruş yaş çay taban fi­ya­tı, 13 ku­ruş­luk da des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 TL fiyat be­lir­le­di. Geçen yıl top­la­mı 3 lira 40 ku­ruş­tu. 60 ku­ruş­luk bir fark oldu. Geçen yılda en düşük tarım ürün­le­ri­ne fiyat ve­ril­me­si ne­de­niy­le çaya çok düşük fiyat ve­ril­miş­ti. Des­tek­le­me primi de 11 yılda 1 kuruş art­mış. Yani 6 yıl­dır des­tek­le­me pri­mi­ne hiç zam gel­me­di. İlk 5 yıl 12 ku­ruş­tu, sonra ki 6 yıl 13 kuruş oldu ve 11 yılda bir kez 1 kuruş zam almış oldu. Çay des­tek­le­me prim­le­ri çok düşük kaldı. Bizim Zi­ra­at Oda­la­rı ola­rak ta­le­bi­miz 4 lira 40 ku­ruş­luk bir ta­le­bi­miz vardı. Bu yıl bil­has­sa güb­re­yi esas al­dı­ğı­mız­da çok büyük fark­lar var. El­bet­te ki Cum­hur­baş­ka­nı­mız fiyat açık­la­dı, boy­nu­muz kıl­dan ince di­yo­ruz ama 2 yıl­dır çay taban fi­ya­tı­nın düşük kal­dı­ğı­nı söy­le­mek is­ti­yo­rum. İnşal­lah ge­lecek sene bun­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­lur. Des­tek­le­me prim­le­ri özel­lik­le çok dü­şük­tür. Bu­ra­dan yüzde 67’si Rize’de olmak şartı ile 1 mil­yon insan ekmek yiyor. Üre­ti­ci­le­ri­min başka bir geçim kay­na­ğı ol­ma­dı­ğı gibi tek geçim kay­na­ğı çay­dır. Bun­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­say­dı çok daha mem­nun olur­duk” dedi.
Kal­kan­de­re­li Çay Üre­ti­ci­le­rin­den Osman Ye­ti­moğ­lu ise açık­la­nan fi­ya­tın çayın ma­li­ye­ti­ne göre ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı bence ye­ter­li değil. Zaten Av­ru­pa güb­re­si de­di­ği­miz bir gübre ve­ri­li­yor çaya. Bu güb­re­ye yüzde 150 ora­nın­da bir zam ya­pıl­dı. Çay üre­ti­ci­si zaten bu­ra­da zarar edi­yor. Ver­di­ği zaten yüzde 15 arası bir zam olu­yor. Bu zam bence ye­ter­siz. Yaş çay taban fi­ya­tı­nın dört buçuk TL ci­va­rın­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Seç­kin Me­mi­şoğ­lu isim­li bir başka üre­ti­ci ise des­tek­le­me pri­mi­ne de zam ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­na­rak “Çay fi­ya­tı­na bu yıl yüzde 15 ci­va­rı bir zam uy­gu­lan­dı. Enf­las­yo­na göre va­tan­da­şın ezil­me­ye­ce­ği bir rakam. Yal­nız çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak des­tek­le­me ko­nu­sun­da ezi­li­yo­ruz. Des­tek­le­me güb­re­ye ve akar­ya­kı­ta ve­ri­len bir des­tek. Yıl­lar­dır 13 kuruş ola­rak kaldı. Des­tek­le­me 25 kuruş ci­va­rı­na çık­mış ol­say­dı 3 lira 87 kuruş artı 25 kuruş ile bir­lik­te 4 lira 15 kuruş gibi bir oran olur­du. Çok daha uygun olur­du fakat böyle be­lir­len­di. Yine de kötü bir fiyat ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Ufuk Gün­doğ­du isim­li çay üre­ti­ci­si de “Yüz­de­lik orana ba­kar­sak iyi bul­duk. Des­tek­le­me pa­ra­sı yıl­lar­dır 13 kuruş ola­rak hep aynı. Des­tek­le­me­nin şu an hiç­bir ar­tı­sı yok. Biz Ri­ze­li­ler ve Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak 4 buçuk gibi bir fiyat bek­li­yor­duk. Oran ola­rak iyi gö­rü­nü­yor ama des­tek­le­me yıl­lar­dır hep aynı. 13 kuruş ola­rak devam edi­yor” şek­lin­de ko­nu­şur­ken be­lir­le­nen yaş çay taban fi­ya­tı­nın komik bir rakam ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren çay üre­ti­ci­si Davut Köse ise “Komik bir rakam. Yani gü­nü­müz şart­la­rı­na göre ger­çek­ten çok komik. Çayın fi­ya­tı en az 5 Lira ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du” dedi.


Haber Merkezi

BİR GÜNDE 3 AYRI ÇAY FABRIKASINDA KAMPANYA AÇILIŞINI BAŞLATTI

ÇAYKUR YK BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ ALİM;

“BİR GÜNDE 3 AYRI ÇAY FABRIKASINDA KAMPANYA AÇILIŞINI BAŞLATTI”

17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­si’nde ya­pı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan mil­le­te ses­le­nen, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, diğer tarım ürün­le­riy­le bir­lik­te mem­le­ke­tin­de aynı gün ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan yaş çay ha­sa­dı, 2021 Yılı Yaş Çay Alım fi­ya­tın­da pan­de­mi sal­gı­nı ne­de­niy­le An­ka­ra’dan açık­la­mış oldu.

Yaş çay fi­ya­tı­nın Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­lan­dı­ğı gün, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­da 2021 yaş çay kam­pan­ya­sı ve yaş çay fi­ya­tı tes­pit top­lan­tı­nın ar­dın­dan aynı günün ge­ce­si Rize’ye dönen, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM;
Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan bu yılkı yaş çay alım fi­ya­tı kilo ba­şı­na 3,87 Li­ra­ya, Des­tek­le­me İle Bir­lik­te 4 Li­ra­ya yük­sel­di­ği­ni açık­la­mış­lar­dır.
Bu fiyat aile­le­riy­le bir­lik­te 1. Mil­yo­nu bulan D. Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz­de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­miz­de çay ta­rı­mı yapan yaş çay üre­ti­ci­si­ni bir hayli mutlu et­miş­tir. Bu sabah er­ken­den yar­dım­cı­la­rım ve bir kısım il­gi­li Daire Baş­kan­la­rım­la bir­lik­te, yaş çay iş­le­mek üzere hazır bek­le­yen, Do­ğu­da­ki en uzak fab­ri­ka­mız Art­vin Ke­mal­pa­şa Çay Fab­ri­ka­sı, ar­dın­dan batı ya­ka­sı iç kı­sım­da bu­lu­nan, Kal­kan­de­re Çay Fab­ri­ka­mız ve de­va­mın­da ÇAY­KUR’un ilk fab­ri­ka­la­rın­dan olan, Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay fab­ri­ka­mız­da ’da, her yıl ge­le­nek­sel ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği­miz dua ve kur­ban kesme iş­le­mi­nin aka­bin­de 2021 yılı yaş çay ha­sa­dı üre­ti­mi­ni baş­lat­mış olduk. “ şek­lin­de açık­la­dı.
Bir günde üç ayrı fab­ri­ka­da üre­ti­mi baş­la­tan, Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM; Kam­pan­ya ’ya baş­la­ma­dan önce üre­ti­ci­le­ri­mi­ze du­yur­du­ğu­muz gibi, bi­rin­ci sür­gün dö­ne­mi yaş çay alım ko­ta­sı de­ka­ra 600 kg ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bah­çe­le­ri­ni kont­rol ede­rek hasat ol­gun­lu­ğu­na ulaş­mış olan çay­la­rı­nı bek­le­me­den top­la­ma­la­rı ka­li­te an­la­mın­da önem arz et­mek­te­dir. Bir kez daha açık­la­mak is­ti­yo­rum, kıy­met­li üre­ti­ci­le­ri­mi­zin hasat es­na­sın­da çayın (kök, ot, kuru yap­rak vb. gibi ya­ban­cı mad­de­ler ka­tıl­ma­ya­rak) ev­sa­fı­na uygun ola­cak bir şe­kil­de top­la­na­rak tes­lim edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bugün ça­lış­ma zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­ğum 3 ayrı fab­ri­ka­mız böl­ge­sin­de­ki yaş çay bit­ki­si­nin verim se­vi­ye­si iç ke­sim­ler­de top­la­na­cak du­rum­da. Sahil ke­sim­ler­de ise bir hafta gibi bir za­ma­na ih­ti­yaç gö­rül­mek­te­dir. Artık iklim yaz ha­va­sı­na geç­miş du­ru­ma­dır. İnşal­lah hep bir­lik­te, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun ve bir o kadar da dik­kat­li bir şe­kil­de çok ve­rim­li ve hu­zur­lu bir hasat dö­ne­mi ya­şa­ya­ca­ğız. Bu se­zo­nun ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zi menün eden yaş çay fi­ya­tı­nın ül­ke­mi­ze, böl­ge­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve özel­lik­le üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Allah’tan ha­yır­lı be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ALİM’in 3 ayrı fab­ri­ka­da­ki ça­lış­ma prog­ra­mı­na, Yar­dım­cı­la­rı Dr. Tur­gay Turna, Zeki Ka­ra­oğ­lu, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu ve çok sa­yı­da il­gi­li Daire Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı­lar. Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay Fab­ri­ka­sın­da üre­ti­me baş­la­nan, Yeşil çay üre­tim bi­rim­le­ri ve Siyah Or­ga­nik Çay üre­tim bi­rim­le­ri­ni Rize’de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel medya tem­sil­ci­le­riy­le bir­lik­te gezen, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Fab­ri­ka Mü­dü­rü İbra­him Akgül’den ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi ala­rak, bu ba­şa­rı­lı or­ga­ni­zas­yon­dan do­la­yı ken­di­si­ni teb­rik etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Rize Ticaret Borsası Başkanı Ve Üreticiler Yaş Çay Taban Fiyatını Değerlendirdi

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile üre­ti­ci­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yaş çay alım fi­ya­tı­nın ki­log­ram ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile 4 li­ra­ya yük­sel­til­di­ği açık­la­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile üre­ti­ci­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yaş çay alım fi­ya­tı­nın ki­log­ram ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile 4 li­ra­ya yük­sel­til­di­ği açık­la­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.
Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Er­do­ğan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, açık­la­nan fi­ya­tın genel an­lam­da bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­dı­ğı­nı, fi­ya­tın sal­gın dö­ne­mi göz önüne alı­na­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaş çay ki­log­ram fi­ya­tın­da yak­la­şık yüzde 18 ci­va­rın­da artış ol­du­ğu­nu ifade eden Er­do­ğan, “Müs­tah­sil açı­sın­dan ürüne ve­ri­len zam­mın ye­ter­siz ol­du­ğu yö­nün­de bir görüş yok. Mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Ürüne ve­ri­len fi­ya­tın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­ma­sı ürüne özen gös­te­ril­me­si­ni, ka­li­te­li hasat ger­çek­leş­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Sal­gın dö­ne­min­de üre­ti­ci­nin bah­çe­si ile uğ­raş­ma­sı da sek­tör için bir avan­taj. Ka­li­te­nin yu­ka­rı ta­şın­ma­sı açı­sın­dan bir avan­taj ola­cak­tır.” diye ko­nuş­tu.
Sa­na­yi­ci açı­sın­dan da ürü­nün de­ğer­len­di­ril­me­si du­rum­da, ham mad­de­nin yüzde 18 art­tı­ğı an­la­mı­nı ta­şı­dı­ğı­na de­ği­nen Er­do­ğan, “Diğer ar­tış­lar­la bir­lik­te yüzde 20 ci­va­rın­da gir­di­ler­de bir artış var. Sa­na­yi­ci­nin gir­di­le­rin­de artış olun­ca raf fi­ya­tı­nı yu­ka­rı çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor. ÇAY­KUR’un yüzde 51 hacmi var. Orada zam ya­pıl­maz­sa özel sek­tör ve müs­tah­sil açı­sın­dan ya­pı­lan bu zam ha­va­da ka­la­bi­lir. Dev­let yet­ki­li­le­rin­den kuru çaya da zam yap­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz. İki ta­ra­fı da iyi­leş­ti­re­lim.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Yak­la­şık bir mil­yon in­sa­nın çay sek­tö­rün­den ekmek ye­di­ği­nin al­tı­nı çizen Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti:
“Top­rak­tan bar­da­ğa kadar olan sü­re­ci iyi de­ğer­len­dir­me­miz lazım. Sos­yal med­ya­da fi­ya­tı be­ğen­me­yen grup da var. Bu­ra­da dev­le­tin ve­re­bi­le­ce­ği oran enf­las­yo­na yakın bir oran oldu. Bu­ra­da bek­len­ti­miz 13 kuruş des­tek­le­me fi­ya­tı var, 8 yıl­dır bu fi­yat­tan ve­ri­li­yor. Diğer des­tek­le­me­ler ar­tar­ken çay­da­ki fiyat de­ğiş­me­di. Des­tek­le­me fi­ya­tı artsa mem­nu­ni­yet se­vi­ye­si­nin çok daha yu­ka­rı çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.”
Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ise yaş çay ki­log­ram fi­ya­tı­nın diğer gıda ürün­le­ri­ne ya­pı­lan ar­tı­şın ya­nın­da düşük kal­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak, “Yaş çay ki­log­ra­mı­nın ya­nın­da ürün des­tek­le­me mik­ta­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı üre­ti­ci açı­sın­dan daha se­vin­di­ri­ci ola­bi­lir­di. Sal­gın dö­ne­min­de şart­la­rın zor ola­ca­ğı­nı bi­le­rek de­ğer­len­dir­me yap­mak lazım. Bu­ra­da en büyük görev özel sek­tör iş­let­me­le­re dü­şe­cek­tir. Açık­la­nan taban fi­ya­tın al­tın­da yaş çay alın­ma­ma­lı. Dev­let yet­ki­li­le­ri bu ko­nu­da has­sa­si­yet gös­ter­me­li.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Üre­ti­ci gö­rüş­le­ri
Çay üre­ti­ci­si Arzu Yıl­dı­rım da yaş çay ha­sa­dı­na baş­la­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Fiyat bizi mem­nun etti. Dev­le­ti­miz­den Allah razı olsun. Sal­gın dö­ne­min­de güzel bir fiyat. Biz mem­nun olduk baş­la­dık.” dedi.
Ahmet Ferah, ça­yı­nı eşiy­le top­la­dı­ğı­nı, açık­la­nan fi­ya­tın sal­gın dö­ne­min­de iyi ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Zey­nep Ferah ise çay top­la­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Bis­mil­lah ile çaya baş­la­dık. Fiyat bek­len­ti­le­rin al­tın­da gibi de­ğer­len­di­ril­se de sal­gın dö­ne­min­de mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Bu­ra­da kon­ten­jan uy­gu­lan­ma­ma­sı, özel sek­tör çay fir­ma­la­rı­na el atıl­ma­sı önem­li. Üre­ti­ci­nin en büyük bek­len­ti­si özel sek­tö­rün açık­la­nan fi­ya­tın al­tın­da yaş çay al­ma­ma­sı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Haber Merkezi

Yetim Vakfı Filistin İstişare Toplantısına Katıldı

Filistin için Sivil Toplum Kuruluşları istişare toplantısı

Yetim Vakfı Filistin İstişare Toplantısına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı, 51 STK’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün büyük bir mana, asil bir dert ve yüce bir gaye etrafında bir araya geldik. Kudüs davamız için yapabileceklerimizi istişare edeceğiz. Yüce Rabbimden toplantımızın hayırlı neticelere vesile olmasını niyaz ediyorum.” dedi.

Kudüs’ü konuşmanın, bir şehri konuşmaktan öte insanlığın istikbalini, dünya barışını ve İslam ümmetinin izzetini konuşmak olduğunu ifade eden Erbaş, Kudüs’te yaşananların, dünyanın efendisi olduğunu zanneden zalim bir terör devletinin bugün insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösterdiğini kaydetti.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşların söz aldığı Filistin İstişare Toplantısı’nda konuşan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB), DİB Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve değerli fikirleriyle katkı sağlayan tüm STK temsilcilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında öncelikle Filistin ve Gazze’deki çocuk ve yetim tablosunu aktardı.

2 milyonluk Gazze nüfusunun yarısının çocuk olduğu ve her dört çocuktan birinin psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, “Aynı dili konuşmaları hasebiyle Türkiye’de bulunan Suriyeli psikolog ve psikiyatrların da organizasyonu halinde Gazze’de destek verebilecekleri; bölgede 1700’ü aşkın yaralının – başta çocuklar olmak üzere – acil olanlarının Türkiye’ye getirilerek tedavilerine başlanması gerekiyor.”

‘Yıkılan evleri onarmalıyız’

Gazze’de bulunan toplam 22 bin civarı yetim çocuğun DİB organizasyonunda Türkiye’nin camilerinin destekleriyle hamilik sistemi içerisine alınmaları ve yine evi yıkılmış yetim çocukların da yine cami merkezli bir destekle evlerinin tamir edilmesi gerektiğini ifade eden Murat Yılmaz, “Mescid-i Aksa’ya 1969 yılında yapılan yakma girişimi sonrası kurulan İslam işbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Filistin’le ilgili acilen katı yaptırım kararları almalı ve İslam ülkelerinin İsrail’e karşı birlikte hareket etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Gazze halkı içme suyuna ulaşamıyor

“Okullara sığınan 50 bin civarı Filistinli kardeşimizin başta temiz su ve gıda olmak üzere acil ihtiyaçlarının derhal karşılanması ve bu kardeşlerimizin ahlaksız İsrail saldırıları nedeniyle hala güvenlik sorunu yaşıyor” diyen Yılmaz, “Filistin’deki arama kurtarma personel ve imkanlarının kısıtlı olduğundan hareketle eğitim ve araç gereç konusundaki yetersizliklerin TİKA öncülüğünde acil giderilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Temiz suya erişimleri %96 oranında kısıtlı olan Gazze halkına temiz su ulaştırılması ve bunun teknik olarak desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.