CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan Yaş Çay fi­ya­tıy­la il­gi­li bir açık­la­ma Saray Hü­kü­me­ti Çay Üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı yağma eden Cen­giz İnşa­ata ve 5 ‘li çe­te­ye kay­nak ak­tar­ma­yı ter­cih et­miş­tir.

2021 yılı yaş çay alım fi­yat­la­rı açık­lan­mış­tır. Son bir yılın ÜFE ‘ye göre ar­tış­lar % 35,17 ol­du­ğu bir dö­nem­de Yaş Çay’a ya­pı­lan % 18 lik artış zam değil sa­da­ka­dır.
Gübre Fi­yat­la­rı­nın % 40 tan fazla art­tı­ğı bir dö­nem­de Yaş Çaya ya­pı­lan zam değil ve­ri­len sa­da­ka­dır. Des­tek­le­me fi­yat­la­rı da 2016 yı­lın­dan bu yana ar­tı­rıl­ma­mış­tır. Des­tek­le­me fi­yat­la­rı­na her yıl sa­de­ce ÜFE (Üre­ti­ci Fi­yat­la­rı En­dek­si) ye göre zam ya­pıl­mış olsa bugün des­tek­le­me fi­yat­la­rı en az 35 krş ola­cak­tır. Aynı şe­kil­de Yaş Alım be­de­li­ne de her yıl sa­de­ce ÜFE’ye göre zam ya­pıl­mış olsa bugün fiyat 4,65 TL ya da daha yu­ka­rı­da ola­cak­tır. Bu dönem Çay üre­ti­ci­le­ri­nin gerek pan­de­mi­den gerek Tür­ki­ye’nin için­de ya­şa­mış ol­du­ğu kriz­ler, ge­rek­se de es­na­fın ya­şa­mış ol­du­ğu kriz­ler yani her­ke­sin çek­miş ol­du­ğu sı­kın­tı­lar kar­şı­sın­da Çay Üre­ti­ci­le­ri­ne Yüzde 18 zam yap­mak ancak ve ancak sa­da­ka ver­mek­ten başka bir anlam ta­şı­ma­mak­ta­dır. Saray hü­kü­me­ti Çay üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı, su­yu­nu, de­re­si­ni, yaşam alan­la­rı­nı yağma eden Cen­giz İnşa­ata yani beşli çe­te­ye kay­nak ak­tar­ma­yı ter­cih et­miş­tir. Saray Hü­kü­me­ti­nin 2021 yılı ter­ci­hi de Çay üre­ti­ci­le­rin­den çok Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı yaşam alan­la­rı­nı yağma et­me­yi he­def­le­yen şir­ket­ler­den ol­muş­tur’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU