KAMUOYU TARAFINDAN ÇOK BİLİNMEYEN SALMANKAŞ TÜNELİ

Sal­man­kaş Tü­ne­li sa­ye­sin­de Bay­burt’tan Trab­zon’a 1 sa­at­te de, Rize’ye ise 1.5 sa­at­te ula­şım sağ­la­nı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan gü­zer­gâh­ta bu­lu­nan ve ya­pıl­ma­sı yöre halkı ta­ra­fın­dan 60 yıl­dır hayal edi­len Sal­man­kaş Tü­ne­li yazın en çok ter­cih edi­len ula­şım gü­zer­gâ­hı oldu.

Bay­burt ili ve Ay­dın­te­pe il­çe­si gü­zer­gâ­hın­dan devam eden ve Sal­man­kaş Tü­ne­li ge­çil­dik­ten sonra Bay­burt il sı­nı­rın Arak­lı, Trab­zon’dan Dağ­ba­şı, Trab­zon’dan Uğrak’a, Bay­burt iline ku­zey­do­ğu­da­ki gü­zer­gâ­hı bağ­la­yan bir yapım tü­ne­li. Sal­man­kaş Dağı’nda yer alan tesis, 4.150 m uzun­lu­ğun­da çift tüplü bir tü­nel­dir. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­ni Doğu Ana­do­lu Böl­ge­si’ne bağ­la­yan Sal­man­kaş Tü­ne­lin­de yaz mev­si­mi­nin bağ­la­şa­sıy­la bir­lik­te tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun da art­ma­ya baş­la­dı­ğı gö­rül­dü.

Ha­va­li­man­la­rı, Tü­nel­ler ve ba­raj­lar ik­ti­da­rı ola­rak ta­ri­he geçen Ak Parti ik­ti­dar­la­rın­da 60 yıl­lık hayal ger­çek olur­ken, Bay­burt’tan çıkan bir kişi 50 da­ki­ka sonra Ka­ra­de­niz sa­hi­li­ne va­ra­bi­li­yor.
2012 yı­lın­da baş­la­tı­lan ve 200 mil­yon li­ra­ya mal olan pro­jey­le Sal­man­kaş Ge­çi­di’ne 4 bin met­re­lik çift tüp tünel ile vi­ya­dük ve bağ­lan­tı yol­la­rı ya­pıl­dı.
Ön­ce­den 3 sa­at­lik yol me­sa­fe­si böy­le­ce ya­rı­ya indi.
Tü­ne­le, İstan­bul Be­şik­taş’ta mey­da­na gelen terör sal­dı­rı­sın­da şehit olan Bay­burt­lu polis me­mu­ru Hamit Şahin’in adı ve­ril­di.
Böl­ge­ye çok önem­li eko­no­mik fay­da­sı ola­cak bu yol, bil­has­sa Arap tu­riz­mi için önem­li bir fır­sat ola­cak.
Tü­ne­lin giriş nok­ta­sın­da­ki Ça­tık­su kö­yün­de ve Ka­ra­de­niz il­le­rin­de en çok Bay­burt­lu ve Gü­müş­ha­ne­li­nin bu­lun­du­ğu Trab­zon ili başta olmak üzere, Ri­ze­li ve Bay­burt­lu iş in­san­la­rı­nın, Arı­cı­la­rın ve besi ti­ca­re­ti yanan sek­tör­le­ri­nin en çok ter­cih et­tik­le­ri bu gü­zer­gâh­ta bu yüz­den büyük se­vinç ya­şa­nı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI