KADEM; KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, DÜNYA TUTSAKTIR!

Kısa adı KADEM olan; Kadın ve De­mok­ra­si Der­ne­ği Rize İl Tem­sil­ci­li­ği Sek­re­tar­ya­sı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan basın açık­la­ma­sın­da; Dünya, artık rutin hale gelen İsrail sal­dı­rı­la­rın­dan bir ye­ni­si­ne daha şa­hit­lik edi­yor gün­ler­dir…

İsrail, sis­te­ma­tik işgal po­li­ti­ka­sı­nı Şeyh Cer­rah Ma­hal­le­sin­de Fi­lis­tin hal­kı­nın ev­le­ri­ni gasp ede­rek sür­dü­rür­ken, fa­na­tik grup­la­rın Bir­lik Bay­ra­mı adı al­tın­da Mes­cid-i Aksa’ya yö­ne­lik bas­kın gi­ri­şi­mi, Kudüs Müs­lü­man­la­rı­nın, ka­dın-er­kek omuz omuza can­la­rı pa­ha­sı­na ver­dik­le­ri mü­ca­de­le ile en­gel­len­di. Bu di­re­niş sı­ra­sın­da yüz­ler­ce Fi­lis­tin­li ya­ra­lan­dı.
Öf­ke­si­ni Gazze’ye yö­nel­ten İsrail, ta­ri­hi­ni oluş­tu­ran kanlı kat­li­am­la­ra ye­ni­le­ri­ni ek­le­di. Gazze’ye düşen fü­ze­ler 14’ü bebek ve çocuk 53 si­vi­lin ölü­mü­ne, 320’den fazla Fi­lis­tin­li­nin ya­ra­lan­ma­sı­na neden oldu.
Bos­na­lı Müs­lü­man­lar Av­ru­pa’nın or­ta­sın­da kat­le­di­lir­ken “Unu­tu­lan soy­kı­rım tek­rar­la­nır” de­miş­ti Bilge Kral Aliya İzzet­be­go­viç. Bugün Kudüs ve Gazze’ye bak­tı­ğı­mız­da gö­rü­yo­ruz ki sa­de­ce unu­tu­lan kat­li­am ve soy­kı­rım­lar değil, he­sa­bı so­rul­ma­yan kat­li­am­lar da tek­rar­la­nı­yor.
Deyr Yasin, Sab­ra-Şa­til­la, Kana, Cenin, Gazze, Dökme Kur­şun, Mavi Mar­ma­ra, Bulut Sü­tu­nu, Şu­ca­iye, Batı Şeria ve adını sa­ya­ma­ya­ca­ğı­mız yüz­ler­ce kanlı sal­dı­rı…
Dün­ya­nın gözü önün­de can veren bin­ler­ce masum bebek, çocuk, kadın ve erkek…
Ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ku ve insan hak­la­rı­nı hiçe sayan, sa­hil­de pik­nik yapan aile­le­ri, top oy­na­yan ço­cuk­la­rı fü­zey­le vurup kes­kin ni­şan­cı­lar­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı hedef alan terör dev­le­ti İsrail’in bu per­va­sız­lı­ğı­nın en büyük so­rum­lu­su, kuş­ku­suz bu kat­li­am­la­rın ve sü­re­ge­len iş­ga­lin he­sa­bı­nı sor­ma­yan ulus­la­ra­ra­sı top­lum­dur. Dev­let te­rö­rü­ne karşı Fi­lis­tin hal­kı­nın hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak ye­gâ­ne şey, onu­ru­nu kay­bet­me­miş in­san­lı­ğın ha­re­ke­te geç­me­si­dir. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ses­siz kal­mak zulme ortak ol­mak­la eş­de­ğer­dir. Bu an­lam­da Dün­ya­nın tüm dev­let­le­ri­ni ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nı, Or­ta­do­ğu’nun gö­be­ğin­de ABD des­te­ğiy­le bü­yü­me­ye devam eden İsrail so­ru­nu­na karşı bir araya gel­me­ye ve İsrail’den, bu­gü­ne dek imza at­tı­ğı her bir kat­li­amın he­sa­bı­nı sor­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI