Rize’nin Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan en yakın sınır komşu ili olan Er­zu­rum’un ta­nın­mış si­ya­set­çi­le­rin­den, Ovit, Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri­nin ya­pı­mı nok­ta­sın­da yıl­lar­dır yü­rüt­müş ol­du­ğu ya­pı­cı ka­mu­oyu ça­lış­ma­la­rıy­la ta­nı­nan, 30 yılı aşkın İspir ve Er­zu­rum İl Genel Mec­lis üye­li­ği ve bir­çok STK’nın ku­ru­cu Baş­ka­nı ve Yö­ne­ti­ci­si Tah­sin BAY­RA­MOĞ­LU; “ Trab­zon-Ri­ze İl Sı­nı­rı ve de­va­mın­da Er­zu­rum yol ay­rı­mı nok­ta­sı, İyi­de­re İlçe­sin­de ya­pı­mı­na baş­la­nan Lo­jis­tik liman pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­siy­le, Ovit tü­ne­li­nin ne kadar önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış ola­cak­tır. Rize- Er­zu­rum şe­hir­le­ri­miz başta olmak üzere, Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu Böl­ge­le­ri­mi­zin on­lar­ca il­le­ri­mi­ze Ak Parti ik­ti­dar­la­rı bo­yun­ca, Doğu Ka­ra­de­niz, Doğu Ana­do­lu ve Güney Doğu Ana­do­lu şe­hir­le­ri­mi­zi kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne bağ­la­yan, çok sa­yı­da ül­ke­mi­zin, Av­ru­pa’nın ve dün­ya­nın en uzun on­lar­ca tü­nel­le­ri, yeni oto­ban yol­lar ve oto­ba­na dö­nüş­tü­rü­len eski yol ağ­la­rıy­la örül­müş­tür. Örnek, iki tüp tü­nel­den olu­şan ül­ke­mi­zin en büyük, Av­ru­pa’nın ise üçün­cü en büyük tü­ne­li 14.5 km. olan Ovit tü­ne­li­dir. Yakın bir ta­rih­te ula­şı­ma açı­la­cak olan Ovit tü­ne­lin­den biraz daha uzun ola­cak olan Trab­zon Zi­ga­na ve de­va­mın­da Bay­burt-Er­zu­rum Kop tü­nel­le­ri­nin en büyük eko­no­mik des­tek­çi­si İyi­de­re’de ya­pı­mı­na baş­la­nan Lo­jis­tik Liman Pro­je­si­dir. Bu proje bütün bölge il­le­ri­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­cek­tir. Gerek tü­nel­ler, ge­rek­se on­lar­ca ba­raj­lar, yeni oto­ban yol­lar ve şimdi de Rize- İyi­de­re- İspir ve Er­zu­rum gü­zer­gâ­hı­nın sa­hil­den do­ğu­ya doğru baş­la­yan Lo­jis­tik Liman pro­je­si Er­zu­rum ili­mi­zin ge­lecek eko­no­mi­si­ne ve tran­sit ta­şı­ma­cı­lı­ğın tek­rar can­lan­ma­sı­na çok önem­li değer ka­ta­cak­tır.” şek­lin­de açık­la­dı.

Er­zu­rum’un tec­rü­be­li si­ya­set­çi­si, Rize ve Er­zu­rum sev­da­lı­sı proje in­sa­nı Tah­sin BAY­RA­MOĞ­LU;
“Ha­ya­ta ge­çi­ri­len diğer pro­je­ler gibi, böl­ge­miz­de ve ülke ge­ne­lin­de bu pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı­nı veren ve kısa yıl­lar içe­ri­si­ne hiz­me­te aç­tı­ran, Cum­hur­baş­ka­nı­mız sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şah­sım ve şeh­rim adına şük­ran­la­rı­mı ve du­ala­rı­mı su­nu­yo­rum. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­siy­le bir­lik­te, Er­zu­rum ili­miz ve Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­ri­miz eko­no­mi­si­ne büyük ge­liş­me­ler ka­ta­cak olan, Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Liman pro­je­si­nin ya­pıl­ma­sı­nın şe­hir­le­ri­miz ve komşu ül­ke­le­ri­miz­le ti­ca­ri mü­na­se­bet­le­ri­mi­zin ge­liş­me­si açı­sın­dan ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim.
Ri­ze-Er­zu­rum ve böl­ge­de­ki tüm il­le­rin eko­no­mik ge­le­ce­ği ve yeni iş is­tih­da­mı pro­je­si ola­rak, böl­ge­mi­zin ve ül­ke­mi­zin en pres­tij­li ti­ca­ri ya­tı­rı­mı ola­cak­tır.
Rize iline yıl­lık 13 mil­yon ton ka­pa­si­te­ye sahip bir liman ve lo­jis­tik mer­kez ka­zan­dı­ra­cak olan bu pro­je­ye engel çı­kar­mak hiçte doğru bir dü­şün­ce de­ğil­dir.
İlgili Ba­kan­lı­ğın açık­la­ma­sın­da, Pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ile Rize’de liman fa­ali­yet­le­rin­de hiz­met veren iş­let­me­ler­de ilk etap­ta 1000 kişi doğ­ru­dan, 8 bin kişi de do­lay­lı is­tih­dam edi­lecek.
Bu do­lay­lı is­tih­dam­dan Er­zu­rum ili­mi­zin de fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz in­şal­lah .”şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI