Doğu Ka­ra­de­niz’i doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun Ri­ze-Er­zu­rum gü­zer­gâ­hın­da bu­lu­nan 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de ça­lış­ma­la­rın uzun sü­re­dir dur­ma­sı­na tep­ki­ler devam edi­yor.

Rize ve Er­zu­rum MHP ve AK Parti eski İl Genel Mec­lis Üye­le­rin­den Hasan Kan­sı­zoğ­lu ile Tah­sin Bay­ra­moğ­lu 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak tü­ne­li ta­mam­lan­maz­sa Ovit Tü­ne­li­nin an­la­mı yok­tur de­di­ler. Rize Mar­din Sevgi yo­lu­nun Ovit-Kı­rık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la anlam bu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Rize İl Genel Mec­lis Üyesi Hasan Kan­sı­zoğ­lu’bu yol Rize’nin yolu de­ğil­dir, Er­zu­rum’un yolu de­ğil­dir. Komp­le büyük bir pro­je­dir. Rize’den Mar­din’e ula­şan Sevgi Yolu ve Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne açı­la­cak ka­pı­nın ilk gü­zer­gâ­hı­dır. De­niz­den Doğu Ana­do­lu’ya ve Do­ğu­dan De­ni­ze ulaş­mak için bu 3 önem­li Tü­ne­lin ta­mam­lan­ma­sı ge­re­kir. 14300 met­re­lik Ovit Tü­ne­li çok şükür Cum­hur­baş­ka­nı­nın ta­li­mat­la­rı ve sıkı ta­ki­bi ile 6 yılda ta­mam­la­na­rak tra­fi­ğe açıl­dı. 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­lin­de de bir süre önce stop etmiş ça­lış­ma ye­ni­den ihale edi­le­rek ta­mam­la­nı­yor. Devam eden delme işin­de 2021 yıl­so­nu­na doğru büyük ih­ti­mal­le ışık gö­rü­necek.
Dal­lı­ka­vak ye­ni­den ihale edil­sin
Bu iki tü­ne­li ta­mam­la­ya­cak 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki DAL­LI­KA­VAK Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir işler pay­dos etmiş. Yük­le­ni­ci fir­ma­nın bir­çok sı­kın­tı­sı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Bu iş fes­he­dil­sin ve ye­ni­den ihale edil­sin. Ovit Tü­ne­lin­den çok daha kısa olan bu tü­ne­lin uzun­lu­ğu 3100 metre. 3100 met­re­lik tü­ne­li ta­mam­la­ya­ma­yan Bay­burt­lu ol­du­ğu söy­le­nen fir­ma­nın art ni­yet­li ve be­ce­rik­siz ol­du­ğu id­di­asın­da bu­lu­nu­yo­rum. Be­ce­rik­siz ise Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı bu Tü­ne­lin işini fes­he­de­rek ye­ni­den iha­le­ye çık­sın ’dedi.
Er­zu­rum’dan Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ses­len­di
Er­zu­rum’dan tepki gös­te­ren eski ANAP ve AK Parti İl Genel Mec­lis Üyesi ve Kent Kon­se­yi Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu böl­ge­mi­zin can da­ma­rı­dır,2012 yı­lın­da baş­la­yan delme ça­lış­ma­sı 9 yılda niye ta­mam­lan­ma­dı di­ye­rek tepki gös­ter­di. Tah­sin Bay­ra­moğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da ’bu yol Doğu Ana­do­lu’nun Ka­ra­de­niz’e ula­şan ka­pı­sı­dır. 14300 metre uzun­lu­ğun­da­ki Ovit Tü­ne­li 6 yılda ta­mam­lan­dı 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak Tü­ne­li 9 yıl­dır niye de­lin­me­di. Bu­ra­da art niyet yoksa be­ce­rik­siz­lik var. Er­zu­rum ve böl­ge­mi­zin Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ses­len­mek is­ti­yo­rum. Bu ko­nu­yu Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­na ke­sin­lik­le gö­tü­re­rek yük­le­ni­ci firma işi­nin fes­he­dil­me­si­ni ve ye­ni­den ihale ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Bay­burt­lu fir­ma­nın bu işi ta­mam­la­ma­ya ni­ye­ti yok. %70 ora­nın­da de­lin­miş tünel ne bek­li­yor.9 yıl oldu daha ne kadar bek­le­ye­ce­ğiz. Bu ge­cik­me hem AK Parti’ye ayıp ya­kış­mı­yor hem de yo­lu­muz sek­te­ye uğ­ru­yor’ dedi.
Dallı kavak Tü­ne­li yolu 4400 metre kı­sal­tı­yor
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de bir sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak. 2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nı ekar­te edecek 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da 259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 195 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak. Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU