Ordu CHP Mil­let­ve­ki­li 28. gü­nün­de olan taş ocağı di­re­ni­şin­de yöre hal­kı­nın ya­nın­da olmak için İkiz­de­re’ye ge­le­rek açık­la­ma­da bu­lun­du.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan 15 gün­lük ya­sak­la­ma ka­ra­rı­na tepki gös­te­ren Ordu Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Adı­gü­zel’tüm Tür­ki­ye’de ka­pan­ma­nın kal­dı­rıl­dı­ğı gün Rize Va­li­si İkiz­de­re il­çe­si­ne­15 gün­lük özel bir yasak koydu. Bu­ra­da kendi top­ra­ğı­nı ko­ru­mak is­te­yen­le­re karşı bu­ra­da hakkı ol­ma­yan in­san­lar ge­le­rek do­ğa­yı tah­rip edi­yor. Ka­ran­ti­na ka­ra­rı al­ma­dı. Bu­ra­da ça­dır­la­rı bu­lu­nan köy­lü­le­rin ça­dır­la­rı alı­nıp gö­tü­rül­dü. Bu­ra­da va­tan­da­şın kendi ara­zi­si­ne çadır kur­muş­lar. Ça­dır­la­rı gece ya­rı­sı kal­dır­mış­lar­dır. Buna çadır hır­sız­lı­ğı di­yo­ruz.Rize Va­li­li­ği ge­nel­ge­si iki şeyin iti­ra­fı­dır. Bi­rin­ci­si bu so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­nın Orman ve çevre kat­li­amın içim kul­la­nıl­dı­ğı­nın iti­ra­fı­dır. İkinci iti­ra­fı hak­tan kork­mak­ta­dır. Rize Va­li­si halk­tan niye kor­ku­yor. Vali hal­kı­nı ko­ru­ma­lı­dır. Dev­let ida­re­si hal­kın­dan kork­maz. Bu­ra­da ikin­ci kesim de­ni­len kişi or­ma­nı kat­le­den ki­şi­dir. Bizim eylem yap­tı­ğı­mız yerde yol yok ki tra­fi­ği en­gel­le­sin. Va­tan­daş­tan kor­kan dev­let yet­ki­li­si olmaz. Bu alı­nan ka­rar­la temel hak ve öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­lı­yor­su­nuz. İfade öz­gür­lü­ğü yasal hak­tır, pan­de­mi ba­ha­ne. Rize Va­li­si Cen­giz in­şa­at adına suç iş­le­mek­te­dir. Sn. Vali hal­kı­nın ya­nın­da niye yok. Kar­şı­da duran mil­le­te küf­tür eden ki­şi­dir.Dün Urfa’da ve İstan­bul’da ta­ri­kat şeyh­le­ri Va­li­le­ri Ba­kan­la­rı bu ce­na­ze­le­re ka­tı­lır­ken pan­de­mi yok mu? Bu­ra­da da ağaç­lar ölü­yor, İşken­ce­de­re­si ölü­yor niye sahip çı­kıl­ma­sın. Bu le­ba­lep kong­re­le­ri Rize’deki kong­re­ler­den çıktı. Sn. Cum­hur­baş­ka­nı Ri­ze­li­dir, şimdi Ri­ze­li­den taraf mı ola­cak­tır mil­le­te küf­re­den­den yana mı taraf ola­cak yoksa mil­le­tin ya­nın­da mı yer ala­cak. Bu ka­rar­la temel hak ve öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­lı­yor­su­nuz ve Cen­giz in­şa­at adına ana­ya­sal suç iş­le­ni­yor’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU