Çaykur Rizespor sezonu mağlup kapattı

Süper Lig’in son haf­ta­sın­da evin­de Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile kar­şı­la­şan Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­yı 2-0 mağ­lup ta­mam­la­dı.

Süper Lig’in 42. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’i konuk etti. Kar­şı­laş­ma Ba­şak­şe­hir’in 2-0’lık üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)5. da­ki­ka­da Al­berk’in ceza sa­ha­sı için­de topa elle mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cu hakem Koray Gen­çer­ler pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı­yı kul­la­nan Alek­sic’in vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 0-139. da­ki­ka­da Chad­li’nin şu­tun­da ka­le­ci Zafer’den dönen topa Ber­kay’ın vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu ancak VAR’dan gelen uya­rı­nın ar­dın­dan faul ne­de­niy­le gol değer ka­zan­ma­dı.45. da­ki­ka­da Cri­vel­li’nin pa­sın­da topla bu­lu­şan Alek­sic topu fi­le­ler­le bu­luş­tur­du. 0-2
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)49. da­ki­ka­da Onur Bulut’un or­ta­sın­da kafa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Sabo’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
70. da­ki­ka­da ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­kan Remy’nin şu­tun­da top az fark­la auta çıktı.
Çay­kur Ri­zes­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak kar­şı­laş­ma­yı üze­rin­de Türk ve Fi­lis­tin bay­rak­la­rı­nın ol­du­ğu “Özgür Fi­lis­tin” ya­zı­lı ti­şört ile iz­le­di.
Stat: Çay­kur Di­di­Ha­kem­ler: Koray Gen­çer­ler xx, İbra­him Zor­bey xx, İlker Tak­pak xx­Çay­kur Ri­zes­por: Tarık Çetin x, Selim Ay xx, Onur Bulut x, Emir Di­la­ver x, Al­berk Koç x, Erik Sabo x, (Mit­hat Pala dk.77 x) Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Ab­dul­lah Durak x (Loic Remy dk.59 xx), Dam­jan Djo­ko­vic xx, Tunay Torun x (Kon­rad Mic­ha­lak dk. 77 x), Ale­xan­der So­der­lund x (Fer­nan­do And­ra­de dk. 59 xx)Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, İsmail Köy­ba­şı, Dario Meln­jak, Yas­si­ne Me­ri­ah, Milan Sko­da­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Me­di­pol Ba­şak­şe­hir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şa­hi­ner xx (Ju­ni­or Ca­iça­ra dk. 69 x), Ravil Tagir xx (Ce­ma­li Ser­tel dk. 86 ?), Leo Du­ar­te xx (Yo­us­so­uf Nda­yis­hi­mi­ye dk. 59 xx), Boli Bo­lin­go­li-Mbom­bo xx, Ber­kay Özcan xx, Da­ni­jel Alek­sic xxx, Tolga Ci­ğer­ci xx, Mah­mut Tek­de­mir xx (Metin Emre dk. 86 ?), Nacer Chad­li xx, Enzo Cri­vel­li xx (Deniz Türüç dk. 69 x)Ye­dek­ler: Ahmet Said Kı­vanç, Vol­kan Ba­ba­can, Uğur Uçar, Mu­ham­met Can Ya­zı­cı,Tek­nik Di­rek­tör: Aykut Ko­ca­man­Gol­ler: Alek­sic (dk. 5 pen. ve 45) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)Sarı Kart: Sa­mu­dio (Çay­kur Ri­zes­por)Maç son­ra­sı açık­la­ma­lar:Me­di­pol Ba­şak­şe­hir kar­şı­sın­da 2-0’lık skor­la mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’un Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ge­lecek ile il­gi­li son ka­ra­rı­mı­zı ver­mek adına önem­liy­di” dedi.
Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ga­li­bi­yet ile ka­pat­mak, se­yir­ci­mi­zi mutlu etmek bu an­lam­da da ge­lecek ile il­gi­li son ka­ra­rı­mı­zı ver­mek adına önem­liy­di.
Malum ta­kı­mı­mız­da 18 fut­bol­cu­nun söz­leş­me­si­nin bit­me­sin­den do­la­yı belki sa­kat­la­nı­rım kor­ku­su, ba­zı­la­rı­nın özel­lik­le 8 tane ta­kım­da­ki etkin rol alan oyun­cu­la­rın sa­kat­lık­la­rı ve bun­la­rın­da hep­si­ni bir göz önüne al­dı­ğı­mız­da son 7 haf­ta­nın içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç ama ona rağ­men Ri­zes­por’un Süper Lig’deki en yük­sek puanı ile de se­zo­nu bi­tir­miş bu­lu­nu­yo­ruz.
İnşal­lah yeni se­zon­da ta­raf­ta­rın ar­zu­la­dı­ğı, is­te­di­ği, for­ma­nın hem ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni ya­za­cak hem de yü­re­ğiy­le sa­ha­da oy­na­ya­rak bütün ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­yecek aktif, ag­re­sif ve zirve yo­lun­da yü­rü­yüş ya­pa­cak bir fut­bol­cu ka­ro­su­nu baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te, yö­ne­tim ku­ru­lu­muz­la bir­lik­te kur­mak ve bu ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni yaz­mak tüm ha­ya­li­miz. Ta­kı­mı­mız­dan söz­leş­me­si devam edip­te ay­rıl­mak is­te­yen­ler­de var, aynı za­man­da söz­leş­me­si bitip de belki bi­zim­le devam edecek oyun­cu­lar da var. Çok zor bir sü­re­cin bizi bek­len­di­ği­nin far­kın­da­yız. İna­nı­yo­ruz ki en kısa za­man­da doğru bir şe­kil­de plan­la­yıp se­zo­nu açar­ken Ri­zes­por’u se­ven­ler­le bir­lik­te se­vi­len, ar­zu­la­nan kad­ro­mu­zu da in­şal­lah be­ra­ber, özel­lik­le bunun içe­ri­si­ne 5 ta­ne­si genç ye­te­nek olan PTT lig­le­rin­de oy­na­yan fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­zi ve ki­ra­lık ola­rak ver­di­ği­miz kar­deş­le­ri­mi­zi de ta­kı­mı­mı­za dahil ede­ce­ğiz” dedi.- Aykut Ko­ca­man: “Se­zo­nu iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi”Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­sın­da 2-0’lık ga­li­bi­yet alan Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’de Tek­nik Di­rek­tör Aykut Ko­ca­man, “Bizim için sı­kın­tı­lı baş­la­yan, sı­kın­tı­lar­la devam eden se­zo­nu iyi bir oyun ve son de­re­ce güçlü bir ta­kı­ma karşı iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi” dedi.​Ko­ca­man maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İki ta­kı­mın da her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dı­ğı bir maç oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ko­ca­man, “Ka­za­na­bil­mek ve bu­nun­la bir­lik­te daha da yu­ka­rı­ya çı­ka­bi­lir miyiz diye dü­şü­nü­yor­duk. Son 6 haf­ta­da 5 golle 12 puan al­ma­yı ba­şar­dık. Ri­zes­por ise son 6 hafta ba­zın­da 2 buçuk gol or­ta­la­ma­sı­na sahip bir ta­kım­dı. Gol açı­sın­dan üret­ken bir ta­kım­la oy­na­ya­cak­tık. Ri­zes­por’u ka­le­miz­den uzak tu­tar­sak skoru ele alma şan­sı­mız yük­sek­ti. 2-3 tane net gol şansı ver­dik ra­ki­bi­mi­ze. Bu arada sa­yıl­ma­yan golün neden sa­yıl­ma­dı­ğı­nı da merak edi­yo­rum.
İkinci ya­rı­da sa­de­ce skoru ko­ru­mak değil art­tı­ra­bil­mek de is­ti­yor­duk çünkü Ri­zes­por’un dö­nüş­le­ri vardı. Sa­de­ce skoru ko­ru­mak bizim için teh­li­ke­li ola­bi­lir­di. Bizim için sı­kın­tı­lı baş­la­yan, sı­kın­tı­lar­la devam eden se­zo­nu iyi bir oyun ve son de­re­ce güçlü bir ta­kı­ma karşı iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi