Monthly Archives: Mayıs 2021

KADEM; KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, DÜNYA TUTSAKTIR!

Kısa adı KADEM olan; Kadın ve De­mok­ra­si Der­ne­ği Rize İl Tem­sil­ci­li­ği Sek­re­tar­ya­sı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan basın açık­la­ma­sın­da; Dünya, artık rutin hale gelen İsrail sal­dı­rı­la­rın­dan bir ye­ni­si­ne daha şa­hit­lik edi­yor gün­ler­dir…

İsrail, sis­te­ma­tik işgal po­li­ti­ka­sı­nı Şeyh Cer­rah Ma­hal­le­sin­de Fi­lis­tin hal­kı­nın ev­le­ri­ni gasp ede­rek sür­dü­rür­ken, fa­na­tik grup­la­rın Bir­lik Bay­ra­mı adı al­tın­da Mes­cid-i Aksa’ya yö­ne­lik bas­kın gi­ri­şi­mi, Kudüs Müs­lü­man­la­rı­nın, ka­dın-er­kek omuz omuza can­la­rı pa­ha­sı­na ver­dik­le­ri mü­ca­de­le ile en­gel­len­di. Bu di­re­niş sı­ra­sın­da yüz­ler­ce Fi­lis­tin­li ya­ra­lan­dı.
Öf­ke­si­ni Gazze’ye yö­nel­ten İsrail, ta­ri­hi­ni oluş­tu­ran kanlı kat­li­am­la­ra ye­ni­le­ri­ni ek­le­di. Gazze’ye düşen fü­ze­ler 14’ü bebek ve çocuk 53 si­vi­lin ölü­mü­ne, 320’den fazla Fi­lis­tin­li­nin ya­ra­lan­ma­sı­na neden oldu.
Bos­na­lı Müs­lü­man­lar Av­ru­pa’nın or­ta­sın­da kat­le­di­lir­ken “Unu­tu­lan soy­kı­rım tek­rar­la­nır” de­miş­ti Bilge Kral Aliya İzzet­be­go­viç. Bugün Kudüs ve Gazze’ye bak­tı­ğı­mız­da gö­rü­yo­ruz ki sa­de­ce unu­tu­lan kat­li­am ve soy­kı­rım­lar değil, he­sa­bı so­rul­ma­yan kat­li­am­lar da tek­rar­la­nı­yor.
Deyr Yasin, Sab­ra-Şa­til­la, Kana, Cenin, Gazze, Dökme Kur­şun, Mavi Mar­ma­ra, Bulut Sü­tu­nu, Şu­ca­iye, Batı Şeria ve adını sa­ya­ma­ya­ca­ğı­mız yüz­ler­ce kanlı sal­dı­rı…
Dün­ya­nın gözü önün­de can veren bin­ler­ce masum bebek, çocuk, kadın ve erkek…
Ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ku ve insan hak­la­rı­nı hiçe sayan, sa­hil­de pik­nik yapan aile­le­ri, top oy­na­yan ço­cuk­la­rı fü­zey­le vurup kes­kin ni­şan­cı­lar­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı hedef alan terör dev­le­ti İsrail’in bu per­va­sız­lı­ğı­nın en büyük so­rum­lu­su, kuş­ku­suz bu kat­li­am­la­rın ve sü­re­ge­len iş­ga­lin he­sa­bı­nı sor­ma­yan ulus­la­ra­ra­sı top­lum­dur. Dev­let te­rö­rü­ne karşı Fi­lis­tin hal­kı­nın hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak ye­gâ­ne şey, onu­ru­nu kay­bet­me­miş in­san­lı­ğın ha­re­ke­te geç­me­si­dir. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ses­siz kal­mak zulme ortak ol­mak­la eş­de­ğer­dir. Bu an­lam­da Dün­ya­nın tüm dev­let­le­ri­ni ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nı, Or­ta­do­ğu’nun gö­be­ğin­de ABD des­te­ğiy­le bü­yü­me­ye devam eden İsrail so­ru­nu­na karşı bir araya gel­me­ye ve İsrail’den, bu­gü­ne dek imza at­tı­ğı her bir kat­li­amın he­sa­bı­nı sor­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

DALLIKAVAK OLMAZSA OVİT YOKTUR

Doğu Ka­ra­de­niz’i doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun Ri­ze-Er­zu­rum gü­zer­gâ­hın­da bu­lu­nan 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de ça­lış­ma­la­rın uzun sü­re­dir dur­ma­sı­na tep­ki­ler devam edi­yor.

Rize ve Er­zu­rum MHP ve AK Parti eski İl Genel Mec­lis Üye­le­rin­den Hasan Kan­sı­zoğ­lu ile Tah­sin Bay­ra­moğ­lu 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak tü­ne­li ta­mam­lan­maz­sa Ovit Tü­ne­li­nin an­la­mı yok­tur de­di­ler. Rize Mar­din Sevgi yo­lu­nun Ovit-Kı­rık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la anlam bu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Rize İl Genel Mec­lis Üyesi Hasan Kan­sı­zoğ­lu’bu yol Rize’nin yolu de­ğil­dir, Er­zu­rum’un yolu de­ğil­dir. Komp­le büyük bir pro­je­dir. Rize’den Mar­din’e ula­şan Sevgi Yolu ve Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne açı­la­cak ka­pı­nın ilk gü­zer­gâ­hı­dır. De­niz­den Doğu Ana­do­lu’ya ve Do­ğu­dan De­ni­ze ulaş­mak için bu 3 önem­li Tü­ne­lin ta­mam­lan­ma­sı ge­re­kir. 14300 met­re­lik Ovit Tü­ne­li çok şükür Cum­hur­baş­ka­nı­nın ta­li­mat­la­rı ve sıkı ta­ki­bi ile 6 yılda ta­mam­la­na­rak tra­fi­ğe açıl­dı. 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­lin­de de bir süre önce stop etmiş ça­lış­ma ye­ni­den ihale edi­le­rek ta­mam­la­nı­yor. Devam eden delme işin­de 2021 yıl­so­nu­na doğru büyük ih­ti­mal­le ışık gö­rü­necek.
Dal­lı­ka­vak ye­ni­den ihale edil­sin
Bu iki tü­ne­li ta­mam­la­ya­cak 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki DAL­LI­KA­VAK Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir işler pay­dos etmiş. Yük­le­ni­ci fir­ma­nın bir­çok sı­kın­tı­sı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Bu iş fes­he­dil­sin ve ye­ni­den ihale edil­sin. Ovit Tü­ne­lin­den çok daha kısa olan bu tü­ne­lin uzun­lu­ğu 3100 metre. 3100 met­re­lik tü­ne­li ta­mam­la­ya­ma­yan Bay­burt­lu ol­du­ğu söy­le­nen fir­ma­nın art ni­yet­li ve be­ce­rik­siz ol­du­ğu id­di­asın­da bu­lu­nu­yo­rum. Be­ce­rik­siz ise Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı bu Tü­ne­lin işini fes­he­de­rek ye­ni­den iha­le­ye çık­sın ’dedi.
Er­zu­rum’dan Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ses­len­di
Er­zu­rum’dan tepki gös­te­ren eski ANAP ve AK Parti İl Genel Mec­lis Üyesi ve Kent Kon­se­yi Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu böl­ge­mi­zin can da­ma­rı­dır,2012 yı­lın­da baş­la­yan delme ça­lış­ma­sı 9 yılda niye ta­mam­lan­ma­dı di­ye­rek tepki gös­ter­di. Tah­sin Bay­ra­moğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da ’bu yol Doğu Ana­do­lu’nun Ka­ra­de­niz’e ula­şan ka­pı­sı­dır. 14300 metre uzun­lu­ğun­da­ki Ovit Tü­ne­li 6 yılda ta­mam­lan­dı 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak Tü­ne­li 9 yıl­dır niye de­lin­me­di. Bu­ra­da art niyet yoksa be­ce­rik­siz­lik var. Er­zu­rum ve böl­ge­mi­zin Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ses­len­mek is­ti­yo­rum. Bu ko­nu­yu Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­na ke­sin­lik­le gö­tü­re­rek yük­le­ni­ci firma işi­nin fes­he­dil­me­si­ni ve ye­ni­den ihale ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Bay­burt­lu fir­ma­nın bu işi ta­mam­la­ma­ya ni­ye­ti yok. %70 ora­nın­da de­lin­miş tünel ne bek­li­yor.9 yıl oldu daha ne kadar bek­le­ye­ce­ğiz. Bu ge­cik­me hem AK Parti’ye ayıp ya­kış­mı­yor hem de yo­lu­muz sek­te­ye uğ­ru­yor’ dedi.
Dallı kavak Tü­ne­li yolu 4400 metre kı­sal­tı­yor
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de bir sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak. 2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nı ekar­te edecek 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da 259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 195 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak. Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE CHP’DEN YAŞ ÇAY AÇIKLAMASI’YAŞ ÇAYA ZAM YAPILMAMIŞTIR SADAKA VERİLMİŞTİR

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan Yaş Çay fi­ya­tıy­la il­gi­li bir açık­la­ma Saray Hü­kü­me­ti Çay Üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı yağma eden Cen­giz İnşa­ata ve 5 ‘li çe­te­ye kay­nak ak­tar­ma­yı ter­cih et­miş­tir.

2021 yılı yaş çay alım fi­yat­la­rı açık­lan­mış­tır. Son bir yılın ÜFE ‘ye göre ar­tış­lar % 35,17 ol­du­ğu bir dö­nem­de Yaş Çay’a ya­pı­lan % 18 lik artış zam değil sa­da­ka­dır.
Gübre Fi­yat­la­rı­nın % 40 tan fazla art­tı­ğı bir dö­nem­de Yaş Çaya ya­pı­lan zam değil ve­ri­len sa­da­ka­dır. Des­tek­le­me fi­yat­la­rı da 2016 yı­lın­dan bu yana ar­tı­rıl­ma­mış­tır. Des­tek­le­me fi­yat­la­rı­na her yıl sa­de­ce ÜFE (Üre­ti­ci Fi­yat­la­rı En­dek­si) ye göre zam ya­pıl­mış olsa bugün des­tek­le­me fi­yat­la­rı en az 35 krş ola­cak­tır. Aynı şe­kil­de Yaş Alım be­de­li­ne de her yıl sa­de­ce ÜFE’ye göre zam ya­pıl­mış olsa bugün fiyat 4,65 TL ya da daha yu­ka­rı­da ola­cak­tır. Bu dönem Çay üre­ti­ci­le­ri­nin gerek pan­de­mi­den gerek Tür­ki­ye’nin için­de ya­şa­mış ol­du­ğu kriz­ler, ge­rek­se de es­na­fın ya­şa­mış ol­du­ğu kriz­ler yani her­ke­sin çek­miş ol­du­ğu sı­kın­tı­lar kar­şı­sın­da Çay Üre­ti­ci­le­ri­ne Yüzde 18 zam yap­mak ancak ve ancak sa­da­ka ver­mek­ten başka bir anlam ta­şı­ma­mak­ta­dır. Saray hü­kü­me­ti Çay üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı, su­yu­nu, de­re­si­ni, yaşam alan­la­rı­nı yağma eden Cen­giz İnşa­ata yani beşli çe­te­ye kay­nak ak­tar­ma­yı ter­cih et­miş­tir. Saray Hü­kü­me­ti­nin 2021 yılı ter­ci­hi de Çay üre­ti­ci­le­rin­den çok Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı yaşam alan­la­rı­nı yağma et­me­yi he­def­le­yen şir­ket­ler­den ol­muş­tur’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİNİN YAPIMINA ERZURUM’DAN TAM DESTEK

Rize’nin Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan en yakın sınır komşu ili olan Er­zu­rum’un ta­nın­mış si­ya­set­çi­le­rin­den, Ovit, Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri­nin ya­pı­mı nok­ta­sın­da yıl­lar­dır yü­rüt­müş ol­du­ğu ya­pı­cı ka­mu­oyu ça­lış­ma­la­rıy­la ta­nı­nan, 30 yılı aşkın İspir ve Er­zu­rum İl Genel Mec­lis üye­li­ği ve bir­çok STK’nın ku­ru­cu Baş­ka­nı ve Yö­ne­ti­ci­si Tah­sin BAY­RA­MOĞ­LU; “ Trab­zon-Ri­ze İl Sı­nı­rı ve de­va­mın­da Er­zu­rum yol ay­rı­mı nok­ta­sı, İyi­de­re İlçe­sin­de ya­pı­mı­na baş­la­nan Lo­jis­tik liman pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­siy­le, Ovit tü­ne­li­nin ne kadar önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış ola­cak­tır. Rize- Er­zu­rum şe­hir­le­ri­miz başta olmak üzere, Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu Böl­ge­le­ri­mi­zin on­lar­ca il­le­ri­mi­ze Ak Parti ik­ti­dar­la­rı bo­yun­ca, Doğu Ka­ra­de­niz, Doğu Ana­do­lu ve Güney Doğu Ana­do­lu şe­hir­le­ri­mi­zi kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne bağ­la­yan, çok sa­yı­da ül­ke­mi­zin, Av­ru­pa’nın ve dün­ya­nın en uzun on­lar­ca tü­nel­le­ri, yeni oto­ban yol­lar ve oto­ba­na dö­nüş­tü­rü­len eski yol ağ­la­rıy­la örül­müş­tür. Örnek, iki tüp tü­nel­den olu­şan ül­ke­mi­zin en büyük, Av­ru­pa’nın ise üçün­cü en büyük tü­ne­li 14.5 km. olan Ovit tü­ne­li­dir. Yakın bir ta­rih­te ula­şı­ma açı­la­cak olan Ovit tü­ne­lin­den biraz daha uzun ola­cak olan Trab­zon Zi­ga­na ve de­va­mın­da Bay­burt-Er­zu­rum Kop tü­nel­le­ri­nin en büyük eko­no­mik des­tek­çi­si İyi­de­re’de ya­pı­mı­na baş­la­nan Lo­jis­tik Liman Pro­je­si­dir. Bu proje bütün bölge il­le­ri­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­cek­tir. Gerek tü­nel­ler, ge­rek­se on­lar­ca ba­raj­lar, yeni oto­ban yol­lar ve şimdi de Rize- İyi­de­re- İspir ve Er­zu­rum gü­zer­gâ­hı­nın sa­hil­den do­ğu­ya doğru baş­la­yan Lo­jis­tik Liman pro­je­si Er­zu­rum ili­mi­zin ge­lecek eko­no­mi­si­ne ve tran­sit ta­şı­ma­cı­lı­ğın tek­rar can­lan­ma­sı­na çok önem­li değer ka­ta­cak­tır.” şek­lin­de açık­la­dı.

Er­zu­rum’un tec­rü­be­li si­ya­set­çi­si, Rize ve Er­zu­rum sev­da­lı­sı proje in­sa­nı Tah­sin BAY­RA­MOĞ­LU;
“Ha­ya­ta ge­çi­ri­len diğer pro­je­ler gibi, böl­ge­miz­de ve ülke ge­ne­lin­de bu pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı­nı veren ve kısa yıl­lar içe­ri­si­ne hiz­me­te aç­tı­ran, Cum­hur­baş­ka­nı­mız sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şah­sım ve şeh­rim adına şük­ran­la­rı­mı ve du­ala­rı­mı su­nu­yo­rum. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­siy­le bir­lik­te, Er­zu­rum ili­miz ve Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­ri­miz eko­no­mi­si­ne büyük ge­liş­me­ler ka­ta­cak olan, Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Liman pro­je­si­nin ya­pıl­ma­sı­nın şe­hir­le­ri­miz ve komşu ül­ke­le­ri­miz­le ti­ca­ri mü­na­se­bet­le­ri­mi­zin ge­liş­me­si açı­sın­dan ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim.
Ri­ze-Er­zu­rum ve böl­ge­de­ki tüm il­le­rin eko­no­mik ge­le­ce­ği ve yeni iş is­tih­da­mı pro­je­si ola­rak, böl­ge­mi­zin ve ül­ke­mi­zin en pres­tij­li ti­ca­ri ya­tı­rı­mı ola­cak­tır.
Rize iline yıl­lık 13 mil­yon ton ka­pa­si­te­ye sahip bir liman ve lo­jis­tik mer­kez ka­zan­dı­ra­cak olan bu pro­je­ye engel çı­kar­mak hiçte doğru bir dü­şün­ce de­ğil­dir.
İlgili Ba­kan­lı­ğın açık­la­ma­sın­da, Pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ile Rize’de liman fa­ali­yet­le­rin­de hiz­met veren iş­let­me­ler­de ilk etap­ta 1000 kişi doğ­ru­dan, 8 bin kişi de do­lay­lı is­tih­dam edi­lecek.
Bu do­lay­lı is­tih­dam­dan Er­zu­rum ili­mi­zin de fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz in­şal­lah .”şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KAMUOYU TARAFINDAN ÇOK BİLİNMEYEN SALMANKAŞ TÜNELİ

Sal­man­kaş Tü­ne­li sa­ye­sin­de Bay­burt’tan Trab­zon’a 1 sa­at­te de, Rize’ye ise 1.5 sa­at­te ula­şım sağ­la­nı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan gü­zer­gâh­ta bu­lu­nan ve ya­pıl­ma­sı yöre halkı ta­ra­fın­dan 60 yıl­dır hayal edi­len Sal­man­kaş Tü­ne­li yazın en çok ter­cih edi­len ula­şım gü­zer­gâ­hı oldu.

Bay­burt ili ve Ay­dın­te­pe il­çe­si gü­zer­gâ­hın­dan devam eden ve Sal­man­kaş Tü­ne­li ge­çil­dik­ten sonra Bay­burt il sı­nı­rın Arak­lı, Trab­zon’dan Dağ­ba­şı, Trab­zon’dan Uğrak’a, Bay­burt iline ku­zey­do­ğu­da­ki gü­zer­gâ­hı bağ­la­yan bir yapım tü­ne­li. Sal­man­kaş Dağı’nda yer alan tesis, 4.150 m uzun­lu­ğun­da çift tüplü bir tü­nel­dir. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­ni Doğu Ana­do­lu Böl­ge­si’ne bağ­la­yan Sal­man­kaş Tü­ne­lin­de yaz mev­si­mi­nin bağ­la­şa­sıy­la bir­lik­te tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun da art­ma­ya baş­la­dı­ğı gö­rül­dü.

Ha­va­li­man­la­rı, Tü­nel­ler ve ba­raj­lar ik­ti­da­rı ola­rak ta­ri­he geçen Ak Parti ik­ti­dar­la­rın­da 60 yıl­lık hayal ger­çek olur­ken, Bay­burt’tan çıkan bir kişi 50 da­ki­ka sonra Ka­ra­de­niz sa­hi­li­ne va­ra­bi­li­yor.
2012 yı­lın­da baş­la­tı­lan ve 200 mil­yon li­ra­ya mal olan pro­jey­le Sal­man­kaş Ge­çi­di’ne 4 bin met­re­lik çift tüp tünel ile vi­ya­dük ve bağ­lan­tı yol­la­rı ya­pıl­dı.
Ön­ce­den 3 sa­at­lik yol me­sa­fe­si böy­le­ce ya­rı­ya indi.
Tü­ne­le, İstan­bul Be­şik­taş’ta mey­da­na gelen terör sal­dı­rı­sın­da şehit olan Bay­burt­lu polis me­mu­ru Hamit Şahin’in adı ve­ril­di.
Böl­ge­ye çok önem­li eko­no­mik fay­da­sı ola­cak bu yol, bil­has­sa Arap tu­riz­mi için önem­li bir fır­sat ola­cak.
Tü­ne­lin giriş nok­ta­sın­da­ki Ça­tık­su kö­yün­de ve Ka­ra­de­niz il­le­rin­de en çok Bay­burt­lu ve Gü­müş­ha­ne­li­nin bu­lun­du­ğu Trab­zon ili başta olmak üzere, Ri­ze­li ve Bay­burt­lu iş in­san­la­rı­nın, Arı­cı­la­rın ve besi ti­ca­re­ti yanan sek­tör­le­ri­nin en çok ter­cih et­tik­le­ri bu gü­zer­gâh­ta bu yüz­den büyük se­vinç ya­şa­nı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ TAŞOCAĞINA TEPKİ GÖSTEREN KÖYLÜLERİN YANINDA

Ordu CHP Mil­let­ve­ki­li 28. gü­nün­de olan taş ocağı di­re­ni­şin­de yöre hal­kı­nın ya­nın­da olmak için İkiz­de­re’ye ge­le­rek açık­la­ma­da bu­lun­du.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan 15 gün­lük ya­sak­la­ma ka­ra­rı­na tepki gös­te­ren Ordu Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Adı­gü­zel’tüm Tür­ki­ye’de ka­pan­ma­nın kal­dı­rıl­dı­ğı gün Rize Va­li­si İkiz­de­re il­çe­si­ne­15 gün­lük özel bir yasak koydu. Bu­ra­da kendi top­ra­ğı­nı ko­ru­mak is­te­yen­le­re karşı bu­ra­da hakkı ol­ma­yan in­san­lar ge­le­rek do­ğa­yı tah­rip edi­yor. Ka­ran­ti­na ka­ra­rı al­ma­dı. Bu­ra­da ça­dır­la­rı bu­lu­nan köy­lü­le­rin ça­dır­la­rı alı­nıp gö­tü­rül­dü. Bu­ra­da va­tan­da­şın kendi ara­zi­si­ne çadır kur­muş­lar. Ça­dır­la­rı gece ya­rı­sı kal­dır­mış­lar­dır. Buna çadır hır­sız­lı­ğı di­yo­ruz.Rize Va­li­li­ği ge­nel­ge­si iki şeyin iti­ra­fı­dır. Bi­rin­ci­si bu so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­nın Orman ve çevre kat­li­amın içim kul­la­nıl­dı­ğı­nın iti­ra­fı­dır. İkinci iti­ra­fı hak­tan kork­mak­ta­dır. Rize Va­li­si halk­tan niye kor­ku­yor. Vali hal­kı­nı ko­ru­ma­lı­dır. Dev­let ida­re­si hal­kın­dan kork­maz. Bu­ra­da ikin­ci kesim de­ni­len kişi or­ma­nı kat­le­den ki­şi­dir. Bizim eylem yap­tı­ğı­mız yerde yol yok ki tra­fi­ği en­gel­le­sin. Va­tan­daş­tan kor­kan dev­let yet­ki­li­si olmaz. Bu alı­nan ka­rar­la temel hak ve öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­lı­yor­su­nuz. İfade öz­gür­lü­ğü yasal hak­tır, pan­de­mi ba­ha­ne. Rize Va­li­si Cen­giz in­şa­at adına suç iş­le­mek­te­dir. Sn. Vali hal­kı­nın ya­nın­da niye yok. Kar­şı­da duran mil­le­te küf­tür eden ki­şi­dir.Dün Urfa’da ve İstan­bul’da ta­ri­kat şeyh­le­ri Va­li­le­ri Ba­kan­la­rı bu ce­na­ze­le­re ka­tı­lır­ken pan­de­mi yok mu? Bu­ra­da da ağaç­lar ölü­yor, İşken­ce­de­re­si ölü­yor niye sahip çı­kıl­ma­sın. Bu le­ba­lep kong­re­le­ri Rize’deki kong­re­ler­den çıktı. Sn. Cum­hur­baş­ka­nı Ri­ze­li­dir, şimdi Ri­ze­li­den taraf mı ola­cak­tır mil­le­te küf­re­den­den yana mı taraf ola­cak yoksa mil­le­tin ya­nın­da mı yer ala­cak. Bu ka­rar­la temel hak ve öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­lı­yor­su­nuz ve Cen­giz in­şa­at adına ana­ya­sal suç iş­le­ni­yor’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor sezonu mağlup kapattı

Süper Lig’in son haf­ta­sın­da evin­de Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile kar­şı­la­şan Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­yı 2-0 mağ­lup ta­mam­la­dı.

Süper Lig’in 42. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’i konuk etti. Kar­şı­laş­ma Ba­şak­şe­hir’in 2-0’lık üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)5. da­ki­ka­da Al­berk’in ceza sa­ha­sı için­de topa elle mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cu hakem Koray Gen­çer­ler pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı­yı kul­la­nan Alek­sic’in vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 0-139. da­ki­ka­da Chad­li’nin şu­tun­da ka­le­ci Zafer’den dönen topa Ber­kay’ın vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu ancak VAR’dan gelen uya­rı­nın ar­dın­dan faul ne­de­niy­le gol değer ka­zan­ma­dı.45. da­ki­ka­da Cri­vel­li’nin pa­sın­da topla bu­lu­şan Alek­sic topu fi­le­ler­le bu­luş­tur­du. 0-2
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)49. da­ki­ka­da Onur Bulut’un or­ta­sın­da kafa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Sabo’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
70. da­ki­ka­da ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­kan Remy’nin şu­tun­da top az fark­la auta çıktı.
Çay­kur Ri­zes­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak kar­şı­laş­ma­yı üze­rin­de Türk ve Fi­lis­tin bay­rak­la­rı­nın ol­du­ğu “Özgür Fi­lis­tin” ya­zı­lı ti­şört ile iz­le­di.
Stat: Çay­kur Di­di­Ha­kem­ler: Koray Gen­çer­ler xx, İbra­him Zor­bey xx, İlker Tak­pak xx­Çay­kur Ri­zes­por: Tarık Çetin x, Selim Ay xx, Onur Bulut x, Emir Di­la­ver x, Al­berk Koç x, Erik Sabo x, (Mit­hat Pala dk.77 x) Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Ab­dul­lah Durak x (Loic Remy dk.59 xx), Dam­jan Djo­ko­vic xx, Tunay Torun x (Kon­rad Mic­ha­lak dk. 77 x), Ale­xan­der So­der­lund x (Fer­nan­do And­ra­de dk. 59 xx)Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, İsmail Köy­ba­şı, Dario Meln­jak, Yas­si­ne Me­ri­ah, Milan Sko­da­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Me­di­pol Ba­şak­şe­hir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şa­hi­ner xx (Ju­ni­or Ca­iça­ra dk. 69 x), Ravil Tagir xx (Ce­ma­li Ser­tel dk. 86 ?), Leo Du­ar­te xx (Yo­us­so­uf Nda­yis­hi­mi­ye dk. 59 xx), Boli Bo­lin­go­li-Mbom­bo xx, Ber­kay Özcan xx, Da­ni­jel Alek­sic xxx, Tolga Ci­ğer­ci xx, Mah­mut Tek­de­mir xx (Metin Emre dk. 86 ?), Nacer Chad­li xx, Enzo Cri­vel­li xx (Deniz Türüç dk. 69 x)Ye­dek­ler: Ahmet Said Kı­vanç, Vol­kan Ba­ba­can, Uğur Uçar, Mu­ham­met Can Ya­zı­cı,Tek­nik Di­rek­tör: Aykut Ko­ca­man­Gol­ler: Alek­sic (dk. 5 pen. ve 45) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)Sarı Kart: Sa­mu­dio (Çay­kur Ri­zes­por)Maç son­ra­sı açık­la­ma­lar:Me­di­pol Ba­şak­şe­hir kar­şı­sın­da 2-0’lık skor­la mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’un Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ge­lecek ile il­gi­li son ka­ra­rı­mı­zı ver­mek adına önem­liy­di” dedi.
Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ga­li­bi­yet ile ka­pat­mak, se­yir­ci­mi­zi mutlu etmek bu an­lam­da da ge­lecek ile il­gi­li son ka­ra­rı­mı­zı ver­mek adına önem­liy­di.
Malum ta­kı­mı­mız­da 18 fut­bol­cu­nun söz­leş­me­si­nin bit­me­sin­den do­la­yı belki sa­kat­la­nı­rım kor­ku­su, ba­zı­la­rı­nın özel­lik­le 8 tane ta­kım­da­ki etkin rol alan oyun­cu­la­rın sa­kat­lık­la­rı ve bun­la­rın­da hep­si­ni bir göz önüne al­dı­ğı­mız­da son 7 haf­ta­nın içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç ama ona rağ­men Ri­zes­por’un Süper Lig’deki en yük­sek puanı ile de se­zo­nu bi­tir­miş bu­lu­nu­yo­ruz.
İnşal­lah yeni se­zon­da ta­raf­ta­rın ar­zu­la­dı­ğı, is­te­di­ği, for­ma­nın hem ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni ya­za­cak hem de yü­re­ğiy­le sa­ha­da oy­na­ya­rak bütün ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­yecek aktif, ag­re­sif ve zirve yo­lun­da yü­rü­yüş ya­pa­cak bir fut­bol­cu ka­ro­su­nu baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te, yö­ne­tim ku­ru­lu­muz­la bir­lik­te kur­mak ve bu ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni yaz­mak tüm ha­ya­li­miz. Ta­kı­mı­mız­dan söz­leş­me­si devam edip­te ay­rıl­mak is­te­yen­ler­de var, aynı za­man­da söz­leş­me­si bitip de belki bi­zim­le devam edecek oyun­cu­lar da var. Çok zor bir sü­re­cin bizi bek­len­di­ği­nin far­kın­da­yız. İna­nı­yo­ruz ki en kısa za­man­da doğru bir şe­kil­de plan­la­yıp se­zo­nu açar­ken Ri­zes­por’u se­ven­ler­le bir­lik­te se­vi­len, ar­zu­la­nan kad­ro­mu­zu da in­şal­lah be­ra­ber, özel­lik­le bunun içe­ri­si­ne 5 ta­ne­si genç ye­te­nek olan PTT lig­le­rin­de oy­na­yan fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­zi ve ki­ra­lık ola­rak ver­di­ği­miz kar­deş­le­ri­mi­zi de ta­kı­mı­mı­za dahil ede­ce­ğiz” dedi.- Aykut Ko­ca­man: “Se­zo­nu iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi”Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­sın­da 2-0’lık ga­li­bi­yet alan Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’de Tek­nik Di­rek­tör Aykut Ko­ca­man, “Bizim için sı­kın­tı­lı baş­la­yan, sı­kın­tı­lar­la devam eden se­zo­nu iyi bir oyun ve son de­re­ce güçlü bir ta­kı­ma karşı iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi” dedi.​Ko­ca­man maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İki ta­kı­mın da her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dı­ğı bir maç oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ko­ca­man, “Ka­za­na­bil­mek ve bu­nun­la bir­lik­te daha da yu­ka­rı­ya çı­ka­bi­lir miyiz diye dü­şü­nü­yor­duk. Son 6 haf­ta­da 5 golle 12 puan al­ma­yı ba­şar­dık. Ri­zes­por ise son 6 hafta ba­zın­da 2 buçuk gol or­ta­la­ma­sı­na sahip bir ta­kım­dı. Gol açı­sın­dan üret­ken bir ta­kım­la oy­na­ya­cak­tık. Ri­zes­por’u ka­le­miz­den uzak tu­tar­sak skoru ele alma şan­sı­mız yük­sek­ti. 2-3 tane net gol şansı ver­dik ra­ki­bi­mi­ze. Bu arada sa­yıl­ma­yan golün neden sa­yıl­ma­dı­ğı­nı da merak edi­yo­rum.
İkinci ya­rı­da sa­de­ce skoru ko­ru­mak değil art­tı­ra­bil­mek de is­ti­yor­duk çünkü Ri­zes­por’un dö­nüş­le­ri vardı. Sa­de­ce skoru ko­ru­mak bizim için teh­li­ke­li ola­bi­lir­di. Bizim için sı­kın­tı­lı baş­la­yan, sı­kın­tı­lar­la devam eden se­zo­nu iyi bir oyun ve son de­re­ce güçlü bir ta­kı­ma karşı iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Uygun; ” Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz “

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Çay­kur Ri­zes­por’u ligde tut­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ge­lecek sezon hayal edi­len ba­şa­rı­ya ta­şı­mak için çok mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çay­kur Ri­zes­por’un Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nı hak eden bir kulüp ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca’dan gö­re­vi dev­ral­dı­ğı dö­nem­de ta­kı­mın 8 maç galip ge­le­me­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, ön­ce­ki sü­reç­ler­de ya­şa­dı­ğı send­rom­la­rın ta­kı­mı psi­ko­lo­jik ola­rak büyük çö­kün­tü­ye uğ­rat­tı­ğı­nı ak­tar­dı. Uygun, Ko­vid-19 ve ya­şa­nan so­run­lar ne­de­niy­le ta­kı­mın düş­me­nin en büyük adayı ola­rak gös­te­ril­di­ği­ni ifade etti.
Gö­re­ve gel­di­ğin­de ta­kı­mın üze­rin­de­ki düşme psi­ko­lo­ji­si­nin oluş­tur­du­ğu et­ki­ler ve mut­suz­luk sü­re­ci­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı ilk hedef ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, hem tak­tik hem sis­tem de­ği­şi­mi­ne gi­der­ken fut­bol­cu­nun kal­bi­ne do­kun­duk­la­rı­nı, ca­mi­ada­ki olum­suz dü­şün­ce­le­ri kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yö­ne­tim ku­ru­lu ve ta­raf­ta­rın des­te­ği ile aş­tık­la­rı­nı an­lat­tı. Tek­nik ekip­te yer alan görev ar­ka­daş­la­rı­nın da kat­kı­la­rı ve 13 haf­ta­da­ki de­ği­şim ile Çay­kur Ri­zes­por’un haf­ta­lar önce ligde kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di­ği­ni anım­sa­tan Uygun, bu du­ru­mun mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu ama ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. “Mo­rin­ho bile gelse ba­şa­ra­maz.” de­ni­len, tek­nik di­rek­tör­le­rin tek­li­fi kabul et­me­di­ği bir sü­reç­te gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği­nin al­tı­nı çizen Uygun, şöyle devam etti: “Top­lam 8 maçta beş kere ka­le­ye git­miş ta­kım­dan bah­se­di­yo­ruz. 8 maçta beş et­ki­li hücum yap­mış­sı­nız. Geri ka­lan­la­rın hepsi ceza sa­ha­sı et­ra­fı­na gelip geri dön­müş­sü­nüz. Bakın böyle büyük bir prob­lem var or­ta­da. Su­mu­di­ca, ‘Mo­rin­ho gelse kur­ta­ra­maz.’ der­ken belki doğru söy­lü­yor­du. Mo­rin­ho ha­ya­tı bo­yun­ca dün­ya­nın en iyi ta­kım­la­rın­da ça­lış­tı. Çok büyük ba­şa­rı­lar elde etti. Düşme psi­ko­lo­ji­si şam­pi­yon­luk psi­ko­lo­ji­si­ne ben­ze­mez. Şam­pi­yon­luk­ta hep mut­lu­luk var­dır. Belki bir maç arada kay­be­der­si­niz o mut­suz­lu­ğu er­te­si hafta ka­za­na­rak mut­lu­lu­ğa çe­vi­rir­si­niz. He­de­fe var­mak ko­lay­dır. Çünkü sis­tem doğru iş­li­yor­dur ama düş­me­ye oy­na­dı­ğı­nız, haf­ta­lar­ca ye­ne­me­di­ği­niz zaman her şey üze­ri­ni­ze bir kabus gibi çöker ve bun­lar prob­lem olur.” dedi.

Haber Merkezi