53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği üyesi 2 ga­ze­te­ci İkiz­de­re’de taş oca­ğı­nı des­tek­le­yen 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ğin­den is­ti­fa et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.

İkiz­de­re va­di­sin­de ta­şo­ca­ğı is­te­me­yen yöre in­sa­nı­nın di­re­ni­şi­ni pro­vo­ka­tör ola­rak ilan eden AK Parti’ye yakın 11 STK ve mes­lek ör­güt­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ne Üyesi 2 Ga­ze­te­ci­den tepki gös­te­ril­di.
De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu (DEKAP) YK üyesi ve Ga­ze­te­ci Ömer Şan ve Fın­dık­lı il­çe­sin­de haf­ta­lık ya­yın­la­nan Yeni Viçe Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Ga­ze­te­ci Filiz Şan, 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ğin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı. Ga­ze­te­ci Ömer Şan ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Ga­ze­te­ci/Mu­ha­bir-DE­KAP Dönem Söz­cü­sü Filiz Şan im­za­sıy­la soyal med­ya­da bir açık­la­ma ya­pıl­dı:
“Biz­ler, ga­ze­te­ci­li­ğin etik, sos­yo­lo­jik, sos­yo­kül­tü­rel ve hal­kın haber alma öz­gür­lük­le­ri çer­çe­ve­sin­de gö­re­vi­ni sür­dür­me mü­ca­de­le­si veren yerel ve ba­ğım­sız, ta­raf­sız­lı­ğa özen gös­te­ren, ‘ga­ze­te­ci/mu­ha­bir’ diye ta­nım­la­nan­la­rız. Top­lum­sal ve ya­şam­sal so­rum­lu­luk ve yü­küm­lü­lük­le­rin bi­lin­ciy­le bu­lun­du­ğu­muz ülke, mem­le­ket, coğ­raf­ya ve dün­ya­mı­za dair her so­ru­na du­yar­lı­lık­la yak­la­şıp; doğa/yaşam mü­ca­de­le­sin­de de var olma ça­ba­sın­da­yız. Ta­ma­men ba­ğım­sız, hiç­bir kurum veya ku­ru­luş­tan ne­ma­lan­ma­yan, des­tek al­ma­yan, yerel bir halk ha­re­ke­ti olan, va­di­ler ve de­re­le­ri­miz başta olmak üzere yay­la­lar ve doğal yaşam alan­la­rı­mız­da yaşam mü­ca­de­le­si ör­güt­le­yen De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’nun, en ba­şın­dan bu yana bir ne­fe­ri ola­rak, mü­ca­de­le­yi en ileri ta­şı­ma gay­re­tin­de olduk. Bugün ve son­ra­sın­da da mü­ca­de­le ve da­ya­nış­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
İkiz­de­re­li­ler di­re­nir­ken; yurt ge­ne­lin­de­ki des­tek ve da­ya­nış­ma bil­di­ri­le­ri­ne karşı Rize’deki bazı sivil top­lum ör­güt­le­ri adına ya­pı­lan ‘düş­man­ca ve ay­rış­tı­rıp hedef gös­te­ri­ci’ açık­la­ma­la­rın akıl ve bilim dı­şı­dır. Kabul edi­le­mez ifa­de­ler içer­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da “53 Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği yö­ne­ti­mi­ni kı­nı­yor, pro­tes­to edip, ta­ra­fı­mı­za ve­ri­len ‘çevre ve yaşam mü­ca­de­le­si’ ödü­lü­nü iade edi­yor ve bir ara yö­ne­ti­ci­lik yap­tı­ğı­mız der­nek üye­li­ğin­den is­ti­fa et­ti­ği­mi­zi tüm ka­mu­oyu­na bil­di­ri­yo­ruz” de­nil­di.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU