RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASINDAN KINAMA

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­kan­lı­ğın­dan İsrail ve Çin Zul­mü­nü kı­na­yan bir açık­la­ma yaptı.

Rize Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin yap­tı­ğı açık­la­ma­da İstail ve Çin zul­mü­nü kı­na­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Oda­sı­nın Doç. Dr. Kazım Şahin im­za­lı açık­la­ma­sı şöyle’’ İnsan­lı­ğın ve ço­cuk­la­rın ka­til­le­ri­ne kar­şı­yız! Terör dev­let­le­ri si­yo­nist İsrail ‘in Müs­lü­man Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­mi­ze, mer­ha­met­siz Çin’in ırk­daş­la­rı­mız olan Uygur Türk kar­deş­le­ri­mi­ze yap­tık­la­rı zulüm ve kat­li­ama, masum in­san­la­rın yaşam hak­kı­nı elin­den alan kat­li­am­la­ra so­nu­na kadar kar­şı­yız.
Ka­til­ler hesap ver­me­li.
Aci­len Ulus­la­ra­ra­sı in­san­lık suç­la­rı ceza mah­ke­me­si ku­rul­ma­lı, bu kat­li­am­la­ra neden olan te­rö­rist sal­dı­rı­la­ra hak et­tik­le­ri ce­za­yı ver­me­li­dir, bunun İçin tüm dünya in­san­la­rı­nın vic­dan­la­rı­na ve bu arada her şeye pro­vo­ka­tör­ce yak­la­şan TTB mer­kez kon­se­yi­ne ses­le­ni­yo­ruz. Geç­miş­te İHD baş­kan­lı­ğı yapan mer­kez kon­sey baş­ka­nı, bu zül­lü­me uğ­ra­yan­lar insan değil mi. Niçin se­si­niz çık­mı­yor.
Suç­lu­lar kı­sa­sa kısas ce­za­sı al­ma­lı.
İnsan­lık, yine tüm in­san­la­rın göz­le­ri önün­de kat­le­di­li­yor, kimse dur de­mi­yor! Artık zor­ba­lar ve ka­til­ler, somut adım­lar atı­la­rak dur­du­rul­ma­lı­dır ve ulus­la­ra­ra­sı top­lum vic­da­nı bu kadar gü­na­hı ve kir­len­me­yi kal­dır­ma­ma­lı­dır.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU