Rize-İkiz­de­re İşken­ce­de­re Ta­şo­ca­ğı­na va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ne bir des­tek­te İYİ Par­ti­den geldi. İyi Parti Trab­zon ve Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Hü­se­yin Örs ile Hakan Sı­dal­lı olay ye­rin­de köy­lü­le­rin der­di­ni din­le­ye­rek ya­nı­nız­da­yız ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­lar.

İkiz­de­re Va­di­si­nin ko­ru­ma al­tı­na alı­nan 200 va­di­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen İYİ Parti Mil­let­ve­ki­li’ bu­ra­sı ko­run­ma­sı ge­re­ken bir yer. Bu­ra­da alı­na­cak Taş­tan öte in­sa­nı­mız daha önem­li. SİT alanı ilan edi­len yerde Taş Ocağı ol­ma­ma­lı.

Biz is­te­me­zük­çü­ler­den de­ği­liz. Li­ma­na dolgu için al­ter­na­tif yer­ler ola­bi­lir. Siz­ler bu­ra­da yal­nız de­ğil­si­niz. Bu tep­ki­de ka­dın­la­rı­mız ba­cı­la­rı­mız ön­de­dir ve doğru yol­da­sı­nız de­mek­tir. Cen­net vadi toz al­tın­da bı­ra­kıl­ma­ma­lı.

Tür­ki­ye 5’den bü­yük­tür
Tür­ki­ye 5 büyük mü­te­ah­hit­ten bü­yük­tür. İkiz­de­re’de insan ça­lı­şa­cak hiç­bir kamu fab­ri­ka­sı yok. Gü­ney­ce Be­le­di­ye­si­ni ka­pa­tan AK Parti, 1952 yı­lın­da açı­lan İkiz­de­re Ad­li­ye­si­ni ka­pa­tan AK Parti.
AK Parti ik­ti­da­rı bu cen­net yerde Taş Oca­ğı­na izin ve­re­ce­ği­ne söz ve­ri­len ve yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan Çay Fab­ri­ka­sı­nı yap­sın. Tür­ki­ye’de 5 büyük mü­te­ah­hit­ten bü­yük­tür.
İkiz­de­re­li iş bek­li­yor taş ocağı değil ’dedi.
Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs İDEF İkiz­de­re Der­ne­ği­nin Avu­ka­tı Yakup Şekip Oku­mu­şoğ­lu’ndan konu hak­kın­da bil­gi­ler ala­rak’’ siz­le­re her ko­nu­da yar­dım­cı ola­ca­ğız, Mec­lis­te de ko­nu­yu gün­de­mi­miz­de tu­ta­ca­ğız’’ dedi.
Ta­şo­ca­ğın­da­ki des­tek prog­ra­mı­na Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs ile bir­lik­te İYİ Parti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Hakan Sı­dal­lı, İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık, İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Gönül Er ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU