Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 2021 Yılı Yaş Çay Taban Fi­ya­tı­nı Açı­la­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de Rize başta olmak üzere Art­vin’den Ordu’ya kadar yaş çay üre­ti­ci­le­rin me­rak­la bek­le­di­ği yaş çay 2021 yılı taban fi­ya­tı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 li­ra­ya ola­rak açık­lan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan,“Bu yıl için yaş çay alım fi­ya­tı kilo ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 li­ra­ya yük­sel­til­miş­tir. Ton ba­şı­na sert ek­mek­lik buğ­day alım fi­ya­tı­nı 2 bin 250 li­ra­ya, arpa alım fi­ya­tı­nı bin 750 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi