Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Rize’nin İkiz­de­re İlçesi başta olmak üzere, İyi­de­re Lo­jis­tik Liman Pro­je­si, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı İnşa­atı­nın ya­pı­mı ve Rize’de ya­pı­mı devam eden bir­çok pro­jey­le ile il­gi­li iki gün­dür Rize Mer­kez ve İlçe­le­rin­de ya­pı­mı devam eden ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu be­ra­be­rin­de, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize Ak Parti Mil­let­ve­ki­li ve Eski Spor ve Genç­lik Ba­ka­nı Osman Aşkın Bak, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ve İnce­le­me­ler­de bu­lun­du­ğu İlçe­le­rin Kay­ma­kam­la­rı ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rıy­la be­ra­be­rin­de çok sa­yı­da diğer bir çok il­gi­li ve gö­rev­li he­yet­le bir­lik­te, İyi­de­re Lo­jis­tik Liman Pro­je­si Mer­ke­zi in­şa­at ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­dik­ten sonra, Rize Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, Rize Mer­kez Be­le­di­ye Blok­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm Alanı, Çay çar­şı­sı ve Mil­let Bah­çe­si pro­je­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­dik­ten sonra An­ka­ra’ya döndü.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı